Historia léxico-semántica de las denominaciones poblacionales en la América colonial. Un estudio textual en fuentes cronísticas y geográficas (siglos XVI-XIX)

Author

Costa León, Piero Renato

Director

De Beni, Matteo

Tutor

Garriga Escribano, Cecilio

Date of defense

2022-07-11

Pages

422 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola

Abstract

La present tesi doctoral té com a fenomen d’interès l’esdevenir lèxic-semàntic que, des d’una perspectiva diacrònica, ha tingut un grup de gentilicis i etnònims relacionats amb algunes parts de l’Amèrica colonial espanyola entre el segle XVI i la primera meitat del segle XIX. Donada aquesta preocupació general, la recerca presentada en aquest document s’articula sobre la base de tres objectius centrals. El primer d’aquests condueix a reportar, amb un afany monogràfic, la història de les formes lèxiques d’una selecció de gentilicis i etnònims i la seva respectiva successió de significats a través d’una cerca en textos produïts, en el rang temporal ja esmentat, en la metròpoli peninsular i en terres americanes, sigui com a cròniques d’Índies sigui com a relacions geogràfiques i de viatges. Un segon objectiu apunta, a partir dels esbrinaments empírics i la interpretació de les dades obtingudes (i de la deguda consideració dels contextos sociohistòrics), a oferir consideracions sobre la forma en què l’aparició i ús dels gentilicis i etnònims pot ajudar a entendre, com a correlat lingüístic, la manera en què es va anar gestant una seqüència d’identitats col·lectives en la història de les colònies espanyoles a Amèrica. El tercer i últim objectiu és discutir la possibilitat que els gentilicis i etnònims puguin comprendre’s com a part d’una categoria onomasiològica més àmplia, que, en la present tesi, ha de dir-se denominacions poblacionals. Un aspecte essencial és la construcció d’un corpus històric representatiu, capaç de satisfer els criteris diacrònics, diatòpics i de tipus de document assenyalats línies a dalt. Així, part d’aquesta tesi també es troba orientada a la construcció d’un corpus ad hoc, que pugui oferir instàncies d’ús al llarg dels eixos diacrònic, diatòpic i textual-disciplinar. Coherentment amb els propòsits de la recerca, el corpus congrega cròniques d’Índies, d’una banda, i, d’altra banda, relacions geogràfiques i de viatges, produïdes entre el segle XVI i la primera meitat del segle XIX, sigui a l’Espanya peninsular sigui en el Virregnat de Nova Espanya i territoris pròxims, a més dels espais una vegada pertanyents al Virregnat del Perú. L’elecció dels gèneres textuals respon al primerenc interès etnogràfic compartit per tots dos tipus de documents. Es va aprofitar la plataforma virtual SketchEngine per a allotjar material i per a la utilització de l’opcions de cerca d’aquesta eina. Una posterior fase de consulta va incloure la confrontació de les dades del nostre corpus amb els textos disponibles en dos corpus de referencia, el Corpus del Diccionario histórico de la lengua española (CDH) y el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América (CORDIAM), i les descripcions metalingüístiques allotjades en el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española (NTLLE), a fi de contrastar, confirmar i fins i tot ampliar les perspectives històriques del lèxic estudiat. La tesi es troba fortament guiada per la hipòtesi que, en els contextos colonials hispanoamericans, com a part del reaprofitament de certes identitats indígenes locals i la gestació d’altres produïdes a conseqüència de l’establiment de societats espanyoles en el continent, van resultar freqüents, al llarg del territori, la resemantització de etnònims com a gentilicis i l’involucrament de perspectives geopolítiques (europees en la formació d’identitats colonials a la regió. A la llum, llavors, d’aquestes troballes, s’insisteix sovint en la tesi en la conveniència de la proposta sorgida aquí: la categorització dels gentilicis i etnònims dins d’un continuum de denominacions poblacionals. Es busca oferir d’aquesta manera una aportació a la reflexió semasiològica i onomasiològica respecte al pas fluid entre continguts semàntics estretament vinculats i una aportació a la classificació terminològica de tots dos tipus de peces lèxiques, de cara a un aprofitament (meta)lingüístic i sociohistòric.


La presente tesis tiene como fenómeno de interés el desarrollo léxico-semántico que, desde una perspectiva diacrónica, ha experimentado un grupo de gentilicios y etnónimos alusivos a ciertas partes de la América colonial hispana entre el siglo XVI y la primera mitad del XIX. La investigación presentada en este documento se articula sobre la base de tres objetivos centrales. El primero de estos conduce a historiar las formas léxicas de una selección de gentilicios y etnónimos y su respectiva sucesión de significados a través de una pesquisa en textos producidos, en el rango temporal ya mencionado, en la metrópolis peninsular y en tierras americanas. Un segundo objetivo apunta a ofrecer alcances sobre la forma en que la aparición y uso de los gentilicios y etnónimos puede ayudar a entender, a modo de correlato lingüístico, la manera en que fue gestándose una serie de identidades colectivas en la historia de las colonias españolas en América. El tercer objetivo es el de discutir la posibilidad de que los gentilicios y etnónimos puedan comprenderse como parte de una categoría onomasiológica más amplia, que, en el marco de la presente tesis, ha de llamarse denominación poblacional. Un aspecto indispensable en el estudio que aquí se presenta es la construcción de un corpus histórico representativo, capaz de satisfacer los criterios diacrónicos, diatópicos y de tipo de documento señalados líneas arriba. Dada esta dimensión, parte de la tesis se encuentra igualmente orientada a la construcción de un corpus ad hoc, destinado a ofrecer instancias de uso diversas a lo largo de los ejes diacrónico, diatópico y textual-disciplinar. Este congrega, entonces, crónicas de Indias, por una parte, y, por la otra, de relaciones geográficas y de viaje, producidas entre el siglo XVI y la mitad del XIX, tanto en la España peninsular como en el Virreinato de Nueva España y territorios aledaños, además de aquellos alguna vez pertenecientes al Virreinato del Perú. Como consecuencia del afán diacrónico ya mencionado, la discusión de los hallazgos ha de entenderse, asimismo, a la par de contemplaciones sociales y políticas con respecto a la construcción histórica de una serie de identidades étnicas, nacionales y regionales a lo largo de la Hispanoamérica colonial. La investigación se encuentra fuertemente guiada por la hipótesis de que, en los contextos coloniales hispanoamericanos, ante el reaprovechamiento de determinadas identidades indígenas locales y la gestación de otras más como producto del establecimiento de sociedades hispánicas en el continente, resultaron frecuentes, a lo largo del territorio, la resemantización de etnónimos como gentilicios y el involucramiento de perspectivas geopolíticas europeas en la formación de identidades colectivas en la región. A la luz, por ende, de tales hallazgos, se insiste a menudo en la tesis en la conveniencia de la propuesta surgida en la misma: la categorización de los gentilicios y etnónimos al interior de un continuum de denominaciones poblacionales. Se busca ofrecer de esta forma, por lo tanto, un aporte a la reflexión semasiológica y onomasiológica con respecto al paso fluido entre contenidos semánticos estrechamente vinculados, por un lado, y, por el otro, a la clasificación terminológica de ambos tipos de piezas léxicas, en pos tanto de un aprovechamiento (meta)lingüístico como sociohistórico.


The present doctoral thesis has as its phenomenon of interest the lexical-semantic development diachronically undergone by a group of demonyms and ethnonyms related to certain areas of the colonial Spanish Americas between the sixteenth century and the first half of the nineteenth century. Given this general concern, the research presented hereby articulates on the basis of three main purposes. This first of them yields, from a monographic perspective, to the historical report of the lexical forms for a selection of demonyms and ethnonyms and of their respective succession of meanings via a survey carried out in texts produced, within the already mentioned chronological range, both in the peninsular metropolis and the American territories, either as crónicas de Indias or relaciones geográficas and relaciones de viaje. The second thesis objective aims, on the basis of the findings obtained from the empirical approach and their appropriate interpretation (by considering the most relevant sociohistorical circumstances), at providing some understanding on the way in which the emergence and usage of denonyms and ethnonyms can contribute, as a linguistic correlate, to explain the evolution of a number of collective identities in the history of the colonial Spanish Americas. The third objective is, in turn, to discuss the extent to which both demonyms and ethnonyms might be understood as part of a wider onomasiological category, i.e., the one called in this thesis denominaciones poblacionales. An essential step of the survey presented hereby is the compilation of a representative historical corpus, capable of satisfying the diachronic, diatopic and type-of-text criteria already mentioned above. Consequently, a part of this thesis will be destined to explain the creation of an ad hoc corpus, in order to allow for the retrieval of diverse usage evidences along the diachronic, diatopic and textual-disciplinary axes. The latter corpus has been designed by compiling crónicas de Indias, relaciones geográficas and relaciones de viaje produced between the sixteenth century and the first half of the nineteenth century, both in peninsular Spain and in the Spanish Americas Spanish (the Viceroyalty of New Spain and its surroundings and the territories once belonging to the Viceroyalty of Peru). Both types of sources were chosen given their early shared ethnographic interest. The electronic platform SketchEngine was used in order to host the sources and then explore them via the search options this tool provides. A further phase of the research project implied the comparison of the data from our corpus with the findings available in two major reference corpora, the Corpus del Diccionario de la lengua española (CDH) and the Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América (CORDIAM), with the purpose of comparing, confirming and even broadening the historical views on the surveyed lexicon. The present thesis is strongly guided by the hypothesis that, in colonial Spanish contexts in the Americas, given the exploitation of local indigenous identities and the forging of other identities as a consequence of the establishment of Spanish-inspired societies, the resemanticisation of ethnonyms as demonyms and the determining role of European geopolitical perspectives in emergence of collective identities in the region proved to be recurrent along the Spanish possessions in the Americas. In the light of these findings, the onomasiological convenience of the proposal stated throughout the thesis shall be properly stressed: the categorisation of both demonyms and ethnonyms within the continuum claimed for the category called denominaciones poblacionales hereby. It is thus expected to offer some contribution to the semasiological and onomasiological debates regarding the fluid transition of closely related semantic contents, and to the terminological classification of both types of lexical pieces, for the sake of both the (meta)linguistic and sociohistorical thought.

Keywords

Gentilicis; Gentilicios; Demonyms; Etnònims; Etnónimos; Ethnonyms; Amèrica colonial; América colonial; Colonial americas

Subjects

8 - language. Linguistics. Literature

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

prcl1de1.pdf

4.013Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)