La seguridad de las personas con discapacidad intelectual: Diseño y validación de una solución digital accesible

Author

Molero Aranda, Tania

Director

Lázaro Cantabrana, José Luis

Codirector

Gisbert Cervera, Mercè

Date of defense

2022-11-24

Pages

123 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

La seguretat, així com l'accés a la informació i la formació relativa a la prevenció d'emergències és un dret fonamental. Tot i això, el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual (DI) pot presentar nombroses dificultats per desenvolupar-se en situacions d'emergència. En aquest sentit, les tecnologies digitals (TD) han demostrat ser útils per a la intervenció amb aquest i altres col·lectius en situacions sobrevingudes. No obstant això, no totes les persones amb DI tenen les capacitats per fer-ne un ús normalitzat. Davant d'aquesta necessitat, sorgeix el projecte SIT (Safety, Inclusion & Technology). Aquest se centra en el disseny i el desenvolupament d'una solució tecnològica que permeti la identificació, l'atenció i la formació preventiva de persones amb DI en situacions d'emergència. Per fer-ho, s'ha escollit la Investigació Basada en el Disseny (DBR), implementada en 3 iteracions. Al llarg del procés s'ha comptat amb la participació d'experts de diversos perfils per al disseny i la validació dels productes dissenyats. La recollida i l'anàlisi de dades s'ha dut a terme a partir de diverses tècniques, principalment qualitatives. El resultat d'aquest procés de recerca es materialitza amb un prototip teòric final de l'Aplicació SOS Discapacitat Intel·lectual (App SOSDI) i el web del projecte SIT. Les concussions principals de l'estudi sustenten la manca de publicacions científiques respecte a l'objecte d'estudi. Tot i això, es destaquen certes característiques presents a les TD que ofereixen oportunitats i beneficis per a la finalitat del projecte. D'altra banda, també es defensa el disseny de TD, solucions o intervencions partint d'una base teòrica fonamentada científicament, que compti amb la participació en la fase de disseny dels usuaris finals i que defensi un enfocament centrat en l'accessibilitat cognitiva des de la planificació.


La seguridad, así como el acceso a la información y formación relativa a la prevención de emergencias es un derecho fundamental. A pesar de ello, el colectivo de personas con discapacidad intelectual (DI) puede presentar numerosas dificultades para desenvolverse en situaciones de emergencia. En este sentido, las tecnologías digitales (TD) han demostrado ser útiles para la intervención con este y otros colectivos en situaciones sobrevenidas. Sin embargo, no todas las personas con DI tienen las capacidades para hacer un uso normalizado de estas. Ante esta necesidad, surge el proyecto SIT (Safety, Inclusion & Technology). Este se centra en el diseño y desarrollo de una solución tecnológica que permita la identificación, atención y formación preventiva de personas con DI en situaciones de emergencia. Para ello se ha escogido la Investigación Basada en el Diseño (DBR), implementada en 3 iteraciones. A lo largo del proceso se ha contado con la participación de expertos de diversos perfiles para el diseño y validación de los productos diseñados. La recogida y análisis de datos se ha llevado a cabo a partir de diversas técnicas, principalmente cualitativas. El resultado de este proceso de investigación se materializa con un prototipo teórico final de la Aplicación SOS Discapacidad Intelectual (App SOSDI) y la web del proyecto SIT. Las principales concusiones del estudio sustentan la falta de publicaciones científicas respecto al objeto de estudio. A pesar de ello, se destacan ciertas características presentes en las TD que ofrecen oportunidades y beneficios para la finalidad del proyecto. Por otro lado, también se defiende el diseño de TD, soluciones o intervenciones partiendo de una base teórica fundamentada científicamente, que cuente con la participación en la fase de diseño de los usuarios finales y que defienda un enfoque centrado en la accesibilidad cognitiva desde su planificación.


Safety, as well as access to information and training related to emergency prevention is a fundamental right. Despite this, people with intellectual disabilities (ID) can have many difficulties in dealing with emergency situations. In this sense, digital technologies (DT) have proven to be useful for intervention with this and other groups in emergency situations. However, not all people with ID have the skills to make normalised use of these technologies. In response to this need, the SIT (Safety, Inclusion & Technology) project arose. It focuses on the design and development of a technological solution that allows the identification, care and preventive training of people with ID in emergency situations. Design Based Research (DBR) has been chosen for this purpose, implemented in 3 iterations. Throughout the process, experts with different profiles were involved in the design and validation of the products designed. Data collection and analysis was carried out using various techniques, mainly qualitative. The result of this research process is materialised with a final theoretical prototype of the SOS Intellectual Disability Application (SOSDI App) and the SIT project website. The main findings of the study underpin the lack of scientific publications on the object of study. In spite of this, certain characteristics present in TDs that offer opportunities and benefits for the purpose of the project are highlighted. On the other hand, it also defends the design of TDs, solutions or interventions based on a scientifically grounded theoretical basis, with the participation of end users in the design phase and defending an approach centred on cognitive accessibility from the planning stage.

Keywords

Accessibilitat digital; Discapacitat intel·lectual; Seguretat; Discapacidad Intelectual; Seguridad; Digital accessibility; Intellectual Disability; Safety

Subjects

36 - Safeguarding the mental and material necessities of life; 37 - Education; 376 - Education, teaching, training of special groups of persons. Special schools

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI Tania Molero Aranda.pdf

2.160Mb

 

This item appears in the following Collection(s)