La correspondencia de los tiempos verbales en el proceso enseñanza-aprendizaje de ELE:un planteamiento sobre el método de gramática y su impacto en el aula del contexto camerunés

Author

Youmbi, Valéry

Director

Bargalló Escrivà, Maria

Date of defense

2022-11-07

Pages

610 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

La recerca desenvolupada en aquesta tesi doctoral intenta cercar a l’ensenyament i l’aprenentatge gramatical l’ enfocament més efectiu a l’aula i el que té millors resultats a l’aprenentatge. Investigar aquest enfocament gramatical parteix del desig de comprovar si la seva aplicació a l’àmbit camerunès d’ensenyament-aprenentatge d’ELE pot ajudar a resoldre els molts problemes que pateix aquest context, especialment pel fa a l’alta taxa de fracassos. Per determinar l’enfocament gramatical més efectiu, s’ha dut a terme un experiment que ha consistir en comparar els resultats de dos grups d’alumnes després d’una intervenció didáctica en la qual s’ha ensenyat aplicant mètodes diferents. El contingut gramatical marcat com a exponent per a aquesta recerca és la concordança dels temps verbals, que, des d’una perspectiva lingüística i històrica, és un dels temes que ha estat considerat des de diversos enfocaments.


La investigación desarrollada en esta tesis doctoral trata de indagar en la enseñanza y el aprendizaje gramatical, el enfoque más efectivo en el aula y que tiene mejores resultados en el aprendizaje. Investigar este enfoque gramatical parte del deseo de comprobar si su aplicación en el ámbito camerunés de enseñanza-aprendizaje de ELE puede ayudar a resolver los muchos problemas que sufre este contexto, especialmente la alta tasa de fracasos. Para determinar el enfoque gramatical más efectivo, se ha llevado a cabo un experimento que ha consistido en comparar los resultados de dos grupos de alumnos después de una intervención didáctica en que se ha enseñado aplicando métodos diferentes. El contenido gramatical marcado como exponente para esta investigación es la concordancia de los tiempos verbales, que, desde una perspectiva lingüística e histórica, es uno de los que ha sido abordado desde diferentes enfoques


The research carried out in this thesis aims to determine which method of grammar teaching and learning is the most effective in the classroom and brings the best results. The determination of the most effective grammar method is based on the premise that its application in the Cameroonian ELE teaching and learning context can help to solve the multiple problems that this context suffers from, especially the high failure rate. To determine the most effective grammar method, we conducted an experiment which consisted in comparing the results of two groups of students obtained during a didactic intervention where we taught them using different methods. The grammatical content chosen to carry out this research is the verb tense agreement which, from a historical and linguistic point of view, is one of those studied by applying different methods. The instruments used to obtain the data were: a pretest to determine the students' initial level of knowledge, a posttest to determine their level of increase in knowledge after the didactic intervention, and a participation and satisfaction survey, which made it possible to evaluate their learning experiences both during the experiment and during their journey as learners.

Keywords

ensenyament gramatical; aprenentatge gramatical; mètode comunicatiu; enseñanza gramatical; aprendizaje gramatical; método comunicativo; grammatical teaching; grammatical learning; communicative method

Subjects

37 - Education; 371 - Education and teaching organization and management; 80 - General questions relating to both linguistics and literature. Philology; 81 - Linguistics and languages

Documents

TESI Valéry Youmbi.pdf

5.684Mb

 

This item appears in the following Collection(s)