Análisis multiescalar de efectos del cambio global en ecosistemas forestales

Author

Gelabert Vadillo, Pere Joan

Director

Rodrigues Mimbrero, Marcos

Vega García, Cristina

Date of defense

2022-10-25

Pages

252 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament d'Enginyeria Agroforestal

Abstract

El sistema Terra experimenta canvis d'escala global, accelerats des de la segona meitat del segle XX. Les principals alteracions lligades a aquests canvis són produïdes per canvis en el model i estructura socioeconòmica, que condueixen a un escalfament global i a canvis en les localitzacions de les activitats productives i assentaments humans. El canvi global està alterant els règims naturals de les pertorbacions, modificant l’àmplia varietat de serveis ecosistèmics derivats. Per a poder mitigar els possibles impactes negatius en la provisió d'aquests serveis és essencial conèixer el funcionament de les nostres comunitats forestals. En aquest sentit, la teledetecció brinda oportunitats per a aprofundir en el coneixement sobre el medi natural. Aquesta tesi suposa una contribució original en l'àmbit forestal. En ella s'investiga i utilitza una àmplia varietat de fonts i tècniques d'anàlisis d'informació que permeten comprendre l'estructura i el funcionament dels boscos, així com l'impacte de pertorbacions, la dinàmica forestal i els possibles efectes del canvi global.


El sistema Tierra experimenta cambios de escala global, acelerados desde la segunda mitad del siglo XX. Las principales alteraciones ligadas a estos cambios son producidas por cambios en el modelo y estructura socioeconómica, que conducen a un calentamiento global y a cambios en las localizaciones de las actividades productivas y asentamientos humanos. El cambio global está alterando los regímenes naturales de las perturbaciones, modificando la amplia variedad de servicios ecosistémicos derivados. Para poder mitigar los posibles impactos negativos en la provisión de estos servicios es esencial conocer el funcionamiento de nuestras comunidades forestales. En este sentido, la teledetección brinda oportunidades para profundizar en el conocimiento sobre el medio natural. Esta tesis supone una contribución original en el ámbito forestal. En ella se investiga y utiliza una amplia variedad de fuentes y técnicas de análisis de información que permiten comprender la estructura y el funcionamiento de los bosques, así como el impacto de perturbaciones, la dinámica forestal y los posibles efectos del cambio global.


The Earth system is undergoing changes on a global scale, which have accelerated since the second half of the 20th century. The main alterations linked to these changes are produced by changes in the socioeconomic model and structure, leading to global warming and changes in the locations of productive activities and human settlements. Global change is altering the natural disturbance regimes, modifying the wide variety of derived ecosystem services. In order to mitigate possible negative impacts on the provision of these services, it is essential to know how our forest communities function. In this sense, remote sensing provides opportunities to deepen our knowledge of the natural environment. This thesis is an original contribution in the forestry field. It investigates and uses a wide variety of information sources and analysis techniques to understand the structure and functioning of forests, as well as the impact of disturbances, forest dynamics and the possible effects of global change.

Keywords

Canvi global; Teledetecció; Ecosistemes forestals; Cambio Global; Teledetección; Ecosistemas forestales; Global Change; Remote Sensing; Forest Ecosystems

Subjects

574 - Ecologia general i biodiversitat

Knowledge Area

Enginyeria Agroforestal

Documents

This document contains embargoed files until 2023-10-25

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)