Relación entre percepción y producción en una L3. La adquisición de las líquidas del español por sinohablantes

Author

Sun, Ce

Director

Machuca Ayuso, María Jesús

Date of defense

2022-07-27

Pages

367 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola

Abstract

Aquesta tesi constitueix un estudi experimental al voltant de l'adquisició de les consonants líquides de l'espanyol per part dels sinoparlants. L'anàlisi de les consonants ròtica simple, rotica múltiple i lateral alveolar des de dues perspectives diferents ens permet relacionar els processos de producció i de percepció del parlant aprenent a l'hora d'adquirir d'una manera completa el sistema fonològic de l'espanyol. Per això, s'han realitzat una sèrie d'experiments de percepció i producció per tal de recollir dades per a una anàlisi posterior. Els informants que han participat en aquests experiments s'han dividit en dos grups: el grup de control format per nadius espanyols i el grup d'aprenents xinesos, que tenen l'anglès com a L2 i l'espanyol com a L3. Els resultats obtinguts demostren que els parlants nadius del xinès, aprenents d'espanyol amb un nivell intermedi o avançat, són capaços de percebre contrastos fonèmics que no existeixen a la seva L1, ja que poden percebre de manera adequada el contrast de la ròtica múltiple i la lateral alveolar, així com el contrast de la ròtica percussiva i la múltiple; tanmateix, cal indicar que aquestes informants tenen una dificultat notable per distingir la ròtica simple i la lateral alveolar en comparació amb parlants del grup de control. No obstant això, els aprenents xinesos, en general, són capaços de produir correctament les consonants líquides, tot i que factors com el tipus de tasques o el lloc d'aquestes consonants dins la síl·laba afecten la producció correcta. Finalment, les nostres dades mostren que el procés de percepció i el de producció estan íntimament relacionats, però la relació entre aquestes dues modalitats no sempre és paral·lela, per la qual cosa hem de considerar la capacitat individual del parlant en el desenvolupament d'ambdós processos.


La presente tesis constituye un estudio experimental en torno a la adquisición de las consonantes líquidas del español por parte de los sinohablantes. El análisis de las consonantes rótica simple, rotica múltiple y lateral alveolar desde dos perspectivas diferentes nos permite relacionar los procesos de producción y de percepción del hablante aprendiz a la hora de adquirir de un modo completo el sistema fonológico del español. Para ello, se han realizado una serie de experimentos de percepción y producción con el fin de recoger datos para un posterior análisis. Los informantes que han participado en estos experimentos se han dividido en dos grupos: el grupo de control formado por nativos españoles y el grupo de aprendices chinos, que tienen el inglés como L2 y el español como L3. Los resultados obtenidos demuestran que los hablantes nativos del chino, aprendices de español con un nivel intermedio o avanzado, son capaces de percibir contrastes fonémicos que no existen en su L1, pues pueden percibir de manera adecuada el contraste de la rótica múltiple y la lateral alveolar, así como el contraste de la rótica percusiva y la múltiple; sin embargo, cabe indicar que estas informantes tienen una dificultad notable para distinguir la rótica simple y la lateral alveolar en comparación con hablantes pertenecientes a un grupo de control. No obstante, los aprendices chinos, en general, son capaces de producir correctamente las consonantes líquidas, a pesar de que factores como el tipo de tareas o el lugar de estas consonantes dentro de la sílaba afectan a la producción correcta. Por último, nuestros datos muestran que el proceso de percepción y el de producción están íntimamente relacionados, pero la relación entre estas dos modalidades no es siempre paralela, por lo que debemos considerar la capacidad individual del hablante en el desarrollo de ambos procesos.


This dissertation is an experimental study about the acquisition of the liquid consonants of Spanish by Chinese speakers. The analysis of tap, trill and alveolar lateral from two different perspectives allows us to relate the processes of production and perception of the learner when they have fully acquired the phonological system of Spanish. To do this, perception and production experiments have been carried out in order to collect data for later analysis. Speakers who have participated in these experiments have been divided into two groups: the control group formed by Spanish natives and the group of Chinese learners, who have English as L2 and Spanish as L3. The results obtained show that native Chinese speakers, learners of Spanish with an intermediate or advanced level, are capable of perceiving phonemic contrasts that do not exist in their L1, since they are capable to perceive the contrast of the trill and the alveolar lateral, as well as the contrast of tap and trill; but it should be noted that these speakers have a notable difficulty in distinguishing the tap and the alveolar lateral in comparison with speakers belonging to a control group. However, these Chinese learners, in general, are capable of producing liquid consonants correctly, despite the fact that factors, such as the type of tasks or the place of these consonants within the syllable, affect the correct production. Finally, our data show that the perception process and the production process are closely related, but the relationship between these two modalities is not always parallel, so we must consider the individual capacity of the speaker in the development of both processes.

Keywords

Adquisició; Adquisición; Acquisition; Líquides; Líquidas; Liquids; Sinoparlants; Sinohablantes; Chinese speakers

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

cesu1de1.pdf

12.75Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This item appears in the following Collection(s)