Prácticas agroalimentarias en el Mediterráneo Occidental durante la Protohistoria: Las Leguminosas. Una nueva propuesta taxonómica e interpretativa

Author

Tarongi Chavarri, Miguel

Director

Alonso, Natàlia

Date of defense

2022-12-02

Pages

570 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Història

Abstract

El present treball de recerca està enfocat en el paper de les lleguminoses en els sistemes agroalimentaris mediterranis. Aquestes espècies conreades apareixen de manera esbiaixada en el registre arqueobotànico, no obstant això, en les fonts clàssiques i en els estudis etnogràfics s'observa un paper més important dels llegums en els cicles agronòmics. Aquesta escassetat de dades ha derivat en una menor atenció del seu estudi en la literatura especialitzada en comparació amb els cereals o fruiters. Per a augmentar el coneixement sobre el cultiu i consum de les lleguminoses, s'ha decidit realitzar un estudi general focalitzat en aquesta família botànica en el Mediterrani Occidental durant l'II i I mil·lenni a. C. S'ha recopilat la informació arqueobotànica existent, s'han revisat les llavors recuperades i s'han aplicat noves tècniques per a millorar i aprofundir el coneixement sobre aquesta família en aquest context.


El presente trabajo de investigación está enfocado en el papel de las leguminosas en los sistemas agroalimentarios mediterráneos. Estas especies cultivadas aparecen de forma sesgada en el registro arqueobotánico, sin embargo, en las fuentes clásicas y en los estudios etnográficos se observa un papel más importante de las legumbres en los ciclos agronómicos. Esta escasez de datos ha derivado en una menor atención de su estudio en la literatura especializada en comparación con los cereales o frutales. Para aumentar el conocimiento sobre el cultivo y consumo de las leguminosas, se ha decidido realizar un estudio general focalizado en esta familia botánica en el Mediterráneo Occidental durante el II y I milenio a.C. Se ha recopilado la información arqueobotánica existente, se han revisado las semillas recuperadas y se han aplicado nuevas técnicas para mejorar y profundizar el conocimiento sobre esta familia en este contexto.


The present research focuses on the role of pulses in Mediterranean agro-food systems. These cultivated species appear in a biased way in the archaeobotanical record, however, in classical sources and ethnographic studies a more important role of legumes in agronomic cycles is observed. This paucity of data has resulted in less attention being paid to pulses in the specialised literature compared to cereals or fruit crops. In order to increase the knowledge on the cultivation and consumption of legumes, it has been decided to carry out a general study focused on this botanical family in the Western Mediterranean during the 2nd and 1st millennium BC. Existing archaeobotanical information has been compiled, recovered seeds have been reviewed and new techniques have been applied to improve and deepen the knowledge on this family in this context.

Keywords

Arqueobotànica; Lleguminoses; Morfometria Geomètrica; Arqueobotánica; Leguminosas; Morfometría Geométrica; Archaeobotany; Pulses; Geometric Morphometry

Subjects

90 - Archaeology. Prehistory

Knowledge Area

Arqueologia

Documents

This document contains embargoed files until 2023-12-02

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)