Cognitive Processes in Simultaneous Interpreting From English Into Arabic and From Arabic Into English. A Study of Problems and Interpreter Strategies

Author

Aal-Hajiahmed, Mohammed Jasim

Director

Arumí Ribas, Marta

Gil Bardají, Anna

Date of defense

2022-09-14

Pages

761 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals

Abstract

L'objectiu general d'aquesta recerca doctoral és explorar els problemes lèxics, sintàctics i culturals de la interpretació simultània (SI) de l'anglès a l'àrab i viceversa, i les estratègies aplicades per resoldre o prevenir aquests problemes. Dos grups d'intèrprets, experts i novells, van participar en dues tasques d'IS de l'anglès a l'àrab i de l'àrab a l'anglès. Prèviament es va realitzar un estudi pilot per provar i validar l'experiment. L'experiment es va centrar en (1) la identificació del problema (anàlisi orientada al procés); (2) la trasferència de noms propis, xifres, col·locacions, veu passiva, termes i estructures culturals específiques i termes amb contingut religiós (anàlisi orientada al producte); i (3) triangulació d'aquestes dades amb les estratègies aplicades pels subjectes. Els qüestionaris previs i posteriors a la tasca es van utilitzar per estudiar els problemes trobats durant la transferència dels Punts Rics i les estratègies aplicades per a resoldre'ls. A més, els subjectes van realitzar dues tasques reals d'IS de l'anglès a l'àrab i de l'àrab a l'anglès. Per aquest estudi, s'ha emprat un enfocament mixt en l'anàlisi i recollida de dades, ja que s'han investigat qualitativament les interpretacions dels Punts Rics realitzades pels participants, els seus informes posteriors a la interpretació, les estratègies aplicades i les diferències quantitatives entre experts i novells pel que fa a solucions inadequades, el percentatge d'aquestes solucions inadequades i les estratègies implicades en el procès de resolució dels diferents problemes. Els resultats revelen que els intèrprets experts mostren una gran competència a l'hora d'identificar els problemes i els processos cognitius que van causa aquests problemes durant les dues tasques d'IS. D'altra banda, els intèrprets novells van semblar desconèixer la majoria dels problemes d'interpretació, la qual cosa sembla tenir un impacte negatiu en la seva actuació. A més, els experts van mostrar un comportament més estratègic en comparació amb els novells durant les dues tasques de SI, ja que van aplicar amb èxit estratègies que resolien els problemes i fins i tot els prevenien. Els novells, en canvi, van trobar dificultats en totes les categories, ja que no eren capaços d'aplicar les estratègies requerides per resoldre o prevenir aquests problemes. La seva actuació es va caracteritzar clarament per ometre els Punts Rics. Aquest estudi fa una contribució al camp de la formació dels intèrprets, destacant la rellevància del reconeixement de problemes com el primer pas cap a la seva resolució. L'estudi també assenyala la importància de la gestió exitosa dels processos cognitius durant la tasca d'IS com a mètode eficaç per prevenir problemes i mantenir el flux interpretatiu.


El objetivo general de esta tesis doctoral es explorar los problemas léxicos, sintácticos y culturales en la interpretación simultánea (IS) del inglés al árabe y viceversa, y las estrategias aplicadas para resolver o prevenir dichos problemas. Dos grupos de intérpretes, expertos y noveles, participaron en dos tareas de IS del inglés al árabe y del árabe al inglés. Se realizó previamente un estudio piloto para probar y validar el experimento. El experimento se centró en (1) la identificación del problema (análisis orientado al proceso), (2) la interpretación de nombres propios, números, colocaciones, voz pasiva, términos y estructuras específicas de la cultura y términos con contenido religioso (análisis orientado al producto), y (3) la triangulación de estos datos con las estrategias aplicadas por los sujetos. Se utilizaron cuestionarios previos y posteriores a la tarea para estudiar los problemas encontrados durante la realización de los Puntos Ricos y las estrategias aplicadas. Además, los sujetos realizaron dos tareas de IS del inglés al árabe y del árabe al inglés. Se ha utilizado un enfoque mixto en el análisis y la recogida de datos de este estudio, ya que se han investigado cualitativamente las interpretaciones de los Puntos Ricos por parte de los sujetos, sus informes posteriores a la interpretación y las estrategias aplicadas, y las diferencias cuantitativas entre expertos y novatos en cuanto a las interpretaciones inadecuadas, el porcentaje de estas interpretaciones inadecuadas y las estrategias aplicadas. Los resultados revelan que los intérpretes expertos muestran una alta competencia en la identificación de los problemas y de los procesos cognitivos que causaron estos problemas durante ambas tareas de IS. Por otro lado, los intérpretes noveles parecían desconocer la mayoría de los problemas de interpretación, lo que consecuentemente repercute negativamente en su rendimiento. Además, los expertos mostraron un comportamiento más estratégico que los noveles durante ambas tareas de IS, ya que aplicaron con éxito estrategias que resolvieron los problemas e incluso los evitaron. Los novatos, en cambio, tuvieron problemas en todas las categorías, ya que no pudieron aplicar las estrategias necesarias para resolver o prevenir los problemas. Su rendimiento se caracterizó claramente por la omisión de los Puntos Ricos. Este estudio supone una contribución en el campo de la formación de intérpretes, al destacar la relevancia del reconocimiento de problemas como primer paso para su resolución. El estudio también señala la importancia de gestionar con éxito los procesos cognitivos durante la tarea de IS como método eficaz para prevenir problemas y mantener la fluidez de la interpretación.


The overall aim of this doctoral research is to explore the lexical, syntactic, and cultural problems in simultaneous interpreting from English into Arabic and vice versa, and the strategies applied to solve or prevent these problems. Two groups of interpreters, experts and novices participated in two SI tasks from English into Arabic and from Arabic into English. A pilot study was previously conducted to test and validate the experiment. The experiment focuses on (1) the problem identification (process-oriented analysis); (2) the renderings of proper names, numbers, collocations, passive voice, culture-specific terms and structures and terms with religious content (product-oriented analysis); and (3) triangulation of these data with the strategies applied by the subjects. Pre and post-task questionnaires are used to study the problems encountered during rendering the Rich Points and the strategies applied. Moreover, the subjects conducted two SI tasks from English into Arabic and from Arabic into English. I used a mixed approach in the data analysis and data collection of this study as I qualitatively investigated subjects' interpretations of the Rich Points, their post-interpreting reports and the strategies applied, and the quantitative differences between experts and novices regarding inadequate renderings, the percentage of these inadequate renderings and the strategies applied. The results show that expert interpreters show high proficiency in identifying the problems and the cognitive processes that caused these problems during both SI tasks. On the other hand, novice interpreters showed their unawareness of most of the interpreting problems, which consequently has a negative impact on their performance. Besides, experts showed a more strategic behavior as compared with the novices during both SI tasks, since they successfully applied strategies that solved the problems and even prevented them. Novices, on the other hand, encountered problems with all the categories, as they could not apply the required strategies to solve or prevent the problems. Their performance was clearly characterized by omitting the Rich Points. This study makes a contribution to the field of interpreters' training, emphasizing the relevance of problem recognition as the first step toward problem-solving. The study also points out the importance of successful management of cognitive processes during the SI task as an effective method to prevent problems and to keep the interpreting flow.

Keywords

Interpretació simultània; Interpretación simultánea; Simultaneous interpreting; Problemes; Problemas; Problems; Estrategias; Strategies

Subjects

09 - Manuscripts. Rare and remarkable works

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

mjah1de1.pdf

9.404Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)