A Literacia e a Saúde Mental Positiva dos Adolescentes

Author

Pimenta Nobre, Joana Rita

Director

Da cruz Sequeira, Carlos Alberto

Codirector

Ferré Grau, Carme

Date of defense

2023-04-14

Pages

245 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Infermeria

Abstract

L'adolescència és un període marcat per transicions relacionades amb el desenvolupament humà normal, però que tendeixen a fer als adolescents més vulnerables a possibles riscos per a la salut. La literatura mostra la important prevalença dels trastorns de salut mental en la població adolescent de tot el món , així com els insuficients nivells d'alfabetització en salut mental, especialment en la seva dimensió més positiva. Les intervencions d'infermeria assumeixen un paper facilitador en els processos de transició dels adolescents a través de la construcció i implementació de programes que promoguin la seva alfabetització en salut mental i, en conseqüència, la seva salut mental. Aquesta recerca pretenia conèixer els nivells d'alfabetització i salut mental positiva dels adolescents per a la construcció d'una proposta de programa de promoció de la seva alfabetització en salut mental positiva. Es va realitzar una recerca quantitativa amb un component qualitatiu a través de quatre estudis seqüencials. L'estudi 1 va consistir en una *scoping *review que va evidenciar com a llacuna la falta de programes que promouen la dimensió *saludógenica de l'alfabetització en salut mental dels adolescents. L'estudi 2,


La adolescencia es un periodo marcado por transiciones relacionadas con el desarrollo humano normal, pero que tienden a hacer a los adolescentes más vulnerables a posibles riesgos para la salud. La literatura muestra la importante prevalencia de los trastornos de salud mental en la población adolescente de todo el mundo, así como los insuficientes niveles de alfabetización en salud mental, especialmente en su dimensión más positiva. Las intervenciones de enfermería asumen un papel facilitador en los procesos de transición de los adolescentes a través de la construcción e implementación de programas que promuevan su alfabetización en salud mental y, en consecuencia, su salud mental. Esta investigación pretendía conocer los niveles de alfabetización y salud mental positiva de los adolescentes para la construcción de una propuesta de programa de promoción de su alfabetización


Adolescence is a period marked by transitions related to human development. normal, but what they tend to make adolescents more vulnerable to potential health risks. Literature shows the significant prevalence of mental health disorders in the adolescent population of worldwide, as well as insufficient levels of mental health literacy, especially in its most positive dimension. Nursing interventions assume a facilitating role in the transition processes of adolescents through the construction and implementation of programs that promote their mental health literacy and, consequently, their mental health. This The research sought to know the levels of literacy and positive mental health of the adolescents for the construction of a proposal for a program to promote their literacy

Keywords

Alfabetització en salut mental; Salut mental positiva; Adolescents; Alfabetización en salud mental; Adolescentes; Mental health literacy; Positive mental health

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 159.9 - Psychology; 3 - Social Sciences; 614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

This document contains embargoed files until 2024-04-13

This item appears in the following Collection(s)