The Acquisition of Implicit Knowledge by Chinese & Spanish EFL Learners: Experimental Studies on Grammatical Errors in Egnlish questions and Pedagogical Implications

Author

He, Qiaoling

Director

Oltra Massuet, Maria Isabel

Date of defense

2023-03-07

Pages

239 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys

Abstract

La tesi se centra en si els estudiants avançats d'ALE poden adquirir coneixement implícit, si les diferents primeres llengües (L1) dels estudiants d'ALE influeixen en l'adquisició de L2, i si la competència de producció lingüística dels estudiants d'ALE es desenvolupa simultàniament a la seva adquisició de coneixement gramatical. Mitjançant la realització d'experiments, incloses proves escrites, proves de seguiment de paraules i prova d'imitació oral provocada, la tesi investiga el coneixement implícit de les preguntes en anglès adquirit pels aprenents avançats xinesos i espanyols d’ALE. La tesi demostra que els trets morfosintàctics relacionats amb l'elecció de l'auxiliar i el temps de l'auxiliar constitueixen els reptes més freqüents per als estudiants d'ALE en l'adquisició de les preguntes en anglès. La influència interlingüística de la L1, resultant de la incongruència morfosintàctica L1-L2, és un dels principals factors que afecten els estudiants en l'adquisició d'ALE. La troballa experimental que mostra que la competència de producció dels estudiants avançats d'ALE no es desenvolupa simultàniament amb el seu coneixement gramatical proporciona proves addicionals que reforcen la conclusió que els estudiants avançats d'ALE no adquireixen un coneixement implícit de les preguntes en anglès equivalent al d'un parlant natiu. A partir d'aquests resultats, es proposen una sèrie d'implicacions pedagògiques relacionades amb la conscienciació, l'enfocament orientat a la producció i les activitats interactives per a millorar l'adquisició de les preguntes en anglès en estudiants d'ALE.


La tesis se centra en si los estudiantes avanzados de ILE pueden adquirir conocimiento implícito, si las diferentes primeras lenguas (L1) de los estudiantes de ILE influyen en la adquisición de L2, y si la competencia de producción lingüística de los estudiantes de ILE se desarrolla simultáneamente a su adquisición de conocimiento gramatical. Mediante la realización de experimentos, que incluyen pruebas escritas, prueba de seguimiento de palabras y prueba de imitación oral provocada, la tesis investiga el conocimiento implícito de preguntas en inglés adquirido por estudiantes avanzados de inglés chinos y españoles como lengua extranjera. La tesis demuestra que los rasgos morfosintácticos relacionados con la elección del auxiliar y el tiempo del auxiliar constituyen los retos más frecuentes para los estudiantes de ILE en la adquisición de las preguntas en inglés. La influencia interlingüística de la L1, resultante de la incongruencia morfosintáctica L1-L2, es uno de los principales factores que afectan a los estudiantes en la adquisición de ILE. El hallazgo experimental que muestra que la competencia de producción de los estudiantes avanzados de ILE no se desarrolla simultáneamente con su conocimiento gramatical proporciona pruebas adicionales que refuerzan la conclusión de que los estudiantes avanzados de ILE no adquieren un conocimiento implícito de las preguntas en inglés equivalente al de un hablante nativo. A partir de estos resultados, se proponen una serie de implicaciones pedagógicas relacionadas con la concienciación, el enfoque orientado a la producción y las actividades interactivas para mejorar la adquisición de las preguntas en inglés en estudiantes de ILE.


The thesis focuses on issues of whether advanced EFL learners can acquire implicit knowledge, whether EFL learners’ different first language (L1) backgrounds influence their acquisition, and whether EFL learners’ language production competence develops simultaneously with their acquisition of grammatical knowledge. By conducting experiments, including written tests, word monitoring test, and elicited oral imitation test, the thesis investigated the implicit knowledge of English questions acquired by Chinese and Spanish advanced EFL learners. The dissertation demonstrates that morphosyntactic features related to the choice of auxiliary and tense of auxiliary constitute the most prevalent challenges for EFL learners to acquire English questions. Cross-linguistic L1 influence, resulting from the L1-L2 morphosyntactic incongruency, is one major factor that affects EFL learners’ acquisition. The experimental finding showing that advanced EFL learners’ production competence does not develop simultaneously with their grammatical knowledge provides further evidence to reinforce the conclusion that advanced EFL learners do not acquire native-equivalent implicit knowledge of English questions. Based on these findings, pedagogical implications related to consciousness-raising, production-oriented approach, and interactive activities are proposed for improving EFL learners’ acquisition of English questions.

Keywords

coneixement implícit; aprenents d’ anglès com a llengua estrangera; preguntes en anglès; conocimiento implícito; aprendientes de inglés como lengua extranjera; preguntas en inglés; Implicit Knowledge; EFL learners; English questions

Subjects

37 - Education; 81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Qiaoling He.pdf

39.63Mb

 

This item appears in the following Collection(s)