Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

The Acquisition of Implicit Knowledge by Chinese & Spanish EFL Learners: Experimental Studies on Grammatical Errors in Egnlish questions and Pedagogical Implications 

He, Qiaoling (Date of defense: 2023-03-07)

La tesi se centra en si els estudiants avançats d'ALE poden adquirir coneixement implícit, si les diferents primeres llengües (L1) dels estudiants d'ALE influeixen en l'adquisició de L2, i si la competència de producció ...

The Implementation of Educational Texting as an Instructional Facilitator in the Iranian EFL Context 

Behforouz, Behnam (Date of defense: 2022-07-12)

En aquest estudi, mitjançant un mostreig de conveniència, després de l'administració d'una prova de col·locació d'Oxford (OPT), es van seleccionar 74 participants per a aquest estudi. Es van assignar aleatòriament a un ...

Signaled and tested skills in the recruitment processes of translators in Portugal 

Antunes Brogueira, João Carlos (Date of defense: 2022-09-15)

Aquest estudi analitza la senyalització i verificació de les competències en el sector de la traducció. En teoria, els senyals eficaços milloren la comunicació i proporcionen una reducció en els costos de la contractació ...

Quan els jutges (no) confien en els intèrprets: anàlisi d'un corpus de procediments penals 

Raigal Aran, Judith (Date of defense: 2022-07-05)

S’analitza un corpus de transcripcions de judicis celebrats a la ciutat de Barcelona amb interpretació en anglès, francès i romanès com a manifestacions d’un ordre social en què es produeixen interaccions entre subjectes ...

Integrating Information Technology in theTeaching/Learning of English Pronunciation in the Classroom: Designing and Implementing an Online Course to Teach Word and Sentence Stress to Tertiary Level Students. 

Kebboua Chaker, Nadia (Date of defense: 2019-09-09)

Este estudio investiga el potencial del uso de la tecnologia en la ensenanza y el aprendizaje de la pronunciacion. El estudio explora el progreso de los estudiantes en la pronunciacion en ingles con respecto a la acentuacion ...

Personification in translators' performances 

Pirouznik, Mehrnaz (Date of defense: 2019-07-11)

Poco se sabe de la psicología de los traductores y de cómo los rasgos de personalidad pueden influir en los procesos cognitivos del traductor. Esta investigación pretende determinar si las interacciones (verbales i/o ...

The Introduction of Rhythm Instruction in the English as a Foreign Language Classroom to Improve the Comprehensibility and Fluency of English for Specific Purposes Students 

Quesada Vázquez, Leticia (Date of defense: 2019-10-11)

Durant les últimes dècades, s’ha recuperat l’interès per l’ensenyament de la pronunciació per millorar la producció oral en segones llengües tot i que el seu propòsit ja no és entrenar parlants que sonin com nadius, sinó ...

Efectos de la aplicación de estrategias no curriculares para la mejora de la comprensión lectora en segundas lenguas en alumnos de educación primaria. Un estudio de casos múltiple 

Triana Figueras, Idoia (Date of defense: 2014-04-11)

Un problema cada vez más recurrente en la educación primaria es la dificultad en la comprensión lectora que presentan los alumnos inmigrantes en la lengua oficial de su país de acogida; segunda o incluso tercera lengua ...

Communicative translation in foreign-language teaching and learning 

Ayvazyan, Nune (Date of defense: 2017-07-07)

La traducció ha estat considerada com una eina comunicativa d'ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres des de finals dels anys seixanta, encara que es necessita més investigació empírica per provar la seva ...

Gender Differences in SMS Code-Switching by Lebanese Undergraduates 

Bassam, Loubna (Date of defense: 2017-07-17)

Aquest estudi investiga les diferències de gènere en l'alternança lingüística (code-switching) entre l'àrab i l'anglès en els missatges SMS d'estudiants libanesos de diferents universitats, diferents classes socials i ...

The Role of Translation in Foreign-Language Teaching 

Artar, Pinar (Date of defense: 2017-09-26)

La traducció, un mitjà bàsic de comunicació, ha estat desfavorida i fins i tot ignorada en l’ensenyament de les llengües estrangeres. Aquesta recerca explora fins a quin punt les persones que participen a l’ensenyament de ...

Instructional strategies for enhancing learning disabled students' reading comprehension and comprehension test performance 

Faour, Ghada Awada (Date of defense: 2014-12-12)

Aquest estudi experimental es va crear per investigar l'efecte de la instrucció d'estratègies combinades en la millora de la comprensió lectora de textos narratius per 12-14 i 13-15 anys -Old alumnes dislèxics d'anglès com ...

English as a Foreign Language through Whole Brain Teaching in Primary School 

Lockhart Domeño, Edward Alvar (Date of defense: 2016-07-15)

Aquesta tesi explora la utilització de la metodologia generalista denominada "Whole Brain Teaching" a l'àmbit de l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera a l'educació primària. La tesi mira de demostrar que les ...

Comprehension of legal discourse in interpreter-mediated judicial proceedings 

Lambertini Andreotti, Julia (Date of defense: 2016-01-25)

Als procediments judicials a Califòrnia, les persones que no parlen anglès reben l’ajut d’un intèrpret per a tenir les mateixes oportunitats que aquells que entenen anglès. Aquesta finalitat s’articula en un codi ètic, que ...

How users read translated web pages: occupational and purpose-based differences 

Choi, Yoonji (Date of defense: 2016-02-01)

Aquest estudi vol demostrar diferències en els patrons de lectura d'una pàgina web en base a les diferències ocupacionals dels participants i la finalitat de lectura. La recerca es realitza amb 20 participants dividits ...

La historia de vida como herramienta de mejora de los cuidados gerontológicos 

Aguarón García, Mª Jesús (Date of defense: 2016-01-29)

Aquesta tesi s'ha realitzat amb una metodologia qualitativa, fenomenològica mitjançant la utilització d'històries de vida. La pregunta de recerca formulada va ser: Conèixer la història de vida de l'ancià permet aplicar ...

The Hellenic World of Henry Miller and Lawrence Durrell 

Delgado Duatis, Diego (Date of defense: 2016-02-10)

Aquesta tesi doctoral estudia les produccions literàries de dos escriptors interconnectats, Henry Miller i Lawrence Durrell, tot posant especial atenció a les seves obres sobre el món grec, i la influència de la cultura ...

The past, memory and trauma in young adult dystopian writing 

Baran, Katarzyna Agnieszka (Date of defense: 2016-01-25)

Els últims vint anys han estat testimonis d'un interès sense precedents en la literatura distòpica per als adolescents. Durant la dècada de 1980 i principis de 1990 el camp interdisciplinari d'estudis de la memòria va ...

Non-standard spanish in the united states and translation norm behavior: a study of hospital and court interpreters 

Cortabarria Vicuña, Beatriz (Date of defense: 2016-01-12)

La traducció i la interpretació en contextos altament regulats i especialitzats, com ara els hospitals i els tribunals de justícia dels Estats Units, requereixen la transferència de conceptes de L1 a L2 de la manera més ...

An experimental study of coarticulation in american english V+/l/ and V+/r/ sequences 

Riera Toló, María (Date of defense: 2016-02-09)

Aquesta tesi doctoral presenta un estudi experimental sobre la coarticulació en seqüències de V+/l/ i V+/r/ en posició final en paraules tòniques monosil·làbiques de l'anglès americà. Els detalls d'aquest procés coarticulatori ...

More