El aprendizaje de las oclusivas del español por alumnos sinohablantes de distintos perfiles dialectales: estudio acústico y perceptivo

Author

Zhai, Pengfei

Director

Poch, Dolors, 1955-

Date of defense

2022-11-22

Pages

568 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola

Abstract

Aquesta tesi pretén investigar l’aprenentatge de les obstruents oclusives de l’espanyol per vint aprenents xinesos que procedeixen de dos perfils dialectals de la L1, que són el xinès mandarí i el dialecte wu del xinès, i de dos nivells d’experiència. S’enfoca principalment en la distinció entre les oclusives sordes i les sonores, ja que les últimes no existeixen en el xinès mandarí, però si que existeixen en el dialecte wu del xinès. Els objectius d’aquest estudi són descriure experimentalment la producció i la percepció de les oclusives de l’espanyol per aquests col·lectius d’estudiants, indagar el paper del perfil dialectal de la L1 i l’experiència en l’aprenentatge, i discutir la relació entre la producció i la percepció. En l’anàlisi acústica, es tenen en compte els paràmetres del VOT i el to fonamental vocàlic, quan les oclusives se situen en posició inicial absoluta, i els paràmetres de les propietats espectrogràfiques i temporals de l’oclusió i el to fonamental vocàlic, quan les oclusives són intervocàliques o postnasals. En els experiments perceptius, els indicis examinats són el VOT i el to fonamental vocàlic de les oclusives situades en posició inicial vocàlica, i la durada de l’oclusió i el to fonamental vocàlic de les oclusives intervocàliques. Els resultats posen de manifest tant les generalitats que comparteixen els aprenents sinoparlants de tots els perfils dialectals i nivells d’experiència, com les característiques exclusives per a cada col·lectiu d’alumnes. A nivell del conjunt dels vint aprenents, la confusió de sonoritat es manifesta considerablement tant en la percepció com en la producció, perquè en la majoria dels individus, les oclusives sordes i les sonores de l’espanyol no es diferencien clarament en els paràmetres acústics estudiats, i l’efectivitat dels indicis perceptius també és limitada. Els aprenents natius del dialecte wu mostren un resultat d’aprenentatge més satisfactori en els paràmetres acústics del F0 vocàlic i la durada de l’oclusió, i un ús més efectiu dels indicis perceptius del F0 vocàlic. Els estudiants de nivell avançat presenten graus de correcció més alts en la majoria dels paràmetres estudiats. No obstant això, ni el perfil dialectal ni l’experiència juga el paper decisiu en l’aprenentatge. La percepció i la producció estan estretament relacionades, però no és possible determinar si existeix una ordre de precedència entre elles.


Esta tesis pretende investigar el aprendizaje de las obstruyentes oclusivas del español por veinte aprendices chinos que proceden de dos perfiles dialectales de la L1, que son el chino mandarín y el dialecto wu del chino, y de dos niveles de experiencia. Se enfoca principalmente en la distinción entre las oclusivas sordas y las sonoras, ya que las últimas no existen en el chino mandarín, pero sí que existen fonémicamente en el dialecto wu del chino. Los objetivos de este estudio son describir experimentalmente la producción y la percepción de las oclusivas del español por estos colectivos de estudiantes, indagar el papel del perfil dialectal de la L1 y la experiencia en el aprendizaje, y discutir la relación entre la producción y la percepción. En el análisis acústico, se tienen en cuenta los parámetros del VOT y el tono fundamental vocálico, cuando las oclusivas se sitúan en posición inicial absoluta, y los parámetros de las propiedades espectrográficas y temporales de la oclusión y el tono fundamental vocálico, cuando las oclusivas son intervocálicas o posnasales. En los experimentos perceptivos, los indicios examinados son el VOT y el tono fundamental vocálico de las oclusivas situadas en posición inicial vocálica, y la duración de la oclusión y el tono fundamental vocálico de las oclusivas intervocálicas. Los resultados ponen de manifiesto tanto las generalidades que comparten los aprendices sinohablantes de todos los perfiles dialectales y niveles de experiencia, como las características exclusivas para cada colectivo de alumnos. A nivel del conjunto de los veinte aprendices, la confusión de sonoridad se manifiesta considerablemente tanto en la percepción como en la producción, pues en la mayoría de los individuos, las oclusivas sordas y las sonoras del español no se diferencian claramente en los parámetros acústicos estudiados, y la efectividad de los indicios perceptivos también es limitada. Los aprendices nativos del dialecto wu muestran un resultado de aprendizaje más satisfactorio en los parámetros acústicos del F0 vocálico y la duración de la oclusión, y un uso más efectivo de los indicios perceptivos del F0 vocálico. Los estudiantes de nivel avanzado presentan grados de corrección más altos en la mayoría de los parámetros estudiados. No obstante, ni el perfil dialectal ni la experiencia juega el papel decisivo en el aprendizaje. La percepción y la producción están estrechamente relacionadas, pero no es posible determinar si existe una orden de precedencia entre ellas.


This thesis investigated the acquisition of Spanish stop consonants by twenty Chinese learners from two different L1 dialectal backgrounds, which are Mandarin Chinese and Wu dialect of Chinese, and from two levels of experience. It focuses mainly on the distinction between voiced and voiceless stops, since the latter do not exist in Mandarin Chinese but exist phonemically in the Wu dialect of Chinese. This study aims to describe the production and perception of Spanish stops by these groups of learners experimentally, investigate the role of L1 dialectal profile and experience in learning, and discuss the relationship between production and perception. In the acoustic analysis, the parameters of VOT and F0 are considered when the stops are placed in the absolute initial position and the parameters of the spectrographic and temporal properties of the closure and F0 when the stops are intervocalic or post-nasal. In the perceptual experiments, the cues examined are VOT and F0 when the stops are in the absolute initial position, and closure duration and F0 of intervocalic stops. The results reveal both generalities shared by Chinese-speaking learners of all dialect profiles and levels of experience and characteristics unique to each learner group. At the status of the twenty learners, the confusion of voicing manifests itself considerably in both perception and production since, in most individuals, voiceless and voiced Spanish voiceless stops are not differentiated in the acoustic parameters studied, and the effectiveness of the perceptual cues is also limited. Native learners of the Wu dialect show a more satisfactory learning result in the acoustic parameters of vowel F0 and closure duration and more effective use of vowel F0 as a perceptual cue. Advanced-level learners present higher degrees of correctness in most of the parameters studied. However, neither dialectal profile nor experience plays a decisive role in acquisition. Perception and production are closely related, but it is impossible to determine whether there is an order of precedence between them.

Keywords

Espanyol; Español; Spanish; Oclusives; Ocluisvas; Stop; Pronúncia; Pronunciación; Pronunciation

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

pezh1de1.pdf

8.287Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)