Caracterización de las unidades entonativas declarativas de un corpus de habla producido en español por mapuches y lefkenches bilingües de la Región de la Araucanía, Chile

Author

Retamal Venegas, Nicolás

Director

Céspedes Morales, Macarena

Date of defense

2022-11-17

Pages

154 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola

Abstract

Aquesta investigació té com a objectiu general caracteritzar el comportament de les corbes melòdiques produïdes per parlants mapuches bilingües en enunciats declaratius en espanyol. Per dur a terme l’estudi, es va realitzar un treball de camp in situ a la Regió de l’Araucania, específicament en zones limítrofes a la ciutat de Temuco (grup mapuche central) i al sector d’Illa Huapi, pertanyent a la comuna de Port Saavedra (grup lafkenche). El corpus es va obtenir a partir d’una entrevista semidirigida, de la qual se’n desprèn una mostra que va contemplar 108 unitats d’anàlisi, les que van ser categoritzades segons la funció comunicativa. Aquestes van ser: asseverar, enumerar, explicar i narrar. L’observació de les corbes melòdiques es va fer utilitzant el model d’Anàlisi Melòdica de Parla, on es va posar atenció als elements entonatius més rellevants, com el primer bec i les inflexions internes i finals. Un altre aspecte analitzat va ser la posició i configuració del nucli de les unitats entonatives. Finalment, i encara que no era l’objectiu d’aquesta investigació, es van comparar les formes de les corbes amb una petita mostra produïda pels mateixos informants, però en llengua mapuche. Aquesta exploració de l’entonació de l’idioma vernacle ens va permetre reflexionar sobre algunes projeccions que, des del nostre punt de vista, cal fer, tant en la relació de contacte entre el mapuzungün i l’espanyol xilè com en la pròpia llengua originària, entre d’altres.


La presente investigación tiene como objetivo general caracterizar el comportamiento de las curvas melódicas producidas por hablantes mapuches bilingües en enunciados declarativos en español. Para llevar a cabo el estudio, se realizó un trabajo de campo in situ en la Región de La Araucanía, específicamente en zonas aledañas a la ciudad de Temuco (grupo mapuche central) y en el sector de Isla Huapi, perteneciente a la comuna de Puerto Saavedra (grupo lafkenche). El corpus se obtuvo a partir de una entrevista semidirigida, de la cual se desprende una muestra que contempló 108 unidades de análisis, las que fueron categorizadas según su función comunicativa. Estas fueron: aseverar, enumerar, explicar y narrar. La observación de las curvas melódicas se hizo utilizando el modelo de Análisis Melódico de Habla, en donde se puso atención en los elementos entonativos más relevantes, como el primer pico y las inflexiones internas y finales. Otro aspecto analizado fue la posición y configuración del núcleo de las unidades entonativas. Finalmente, y aun cuando no era el objetivo de esta investigación, se compararon las formas de las curvas con una pequeña muestra producida por los mismos informantes, pero en lengua mapuche. Esta exploración de la entonación del idioma vernáculo nos permitió reflexionar sobre algunas proyecciones que, desde nuestro punto de vista, son necesarias realizar, tanto en la relación de contacto entre el mapuzungün y el español chileno como en la propia lengua originaria, entre otras.


The general objective of this research is to characterize the behavior of the melodic curves produced by bilingual Mapuche speakers in declarative sentences in Spanish. To carry out the study, field work was carried out in situ in the Region of La Araucanía, specifically in areas surrounding the city of Temuco (central Mapuche group) and in the sector of Isla Huapi, belonging to the commune of Puerto Saavedra (Lafkenche group). The corpus was obtained from a semi-directed interview, from which a sample was derived that included 108 units of analysis, which were categorized according to their communicative function, These were: assert, enumerate, explain and narrate. The observation of the melodic curves was made using the Melodic Analysis of Speech model, where attention was paid to the most relevant intonation elements, such as the first peak and internal and final inflections. Another aspect analyzed was the position and configuration of the nucleus of the intonation units. Finally, and even though it was not the objective of this research, the shapes of the curves were compared with a small sample produced by the same informants, but in the Mapuche language. This exploration of the intonation of the vernacular language allowed us to reflect on some projections that, from our point of view, are necessary to carry out, both in the contact relationship between Mapuzungün and Chilean Spanish and in the original language itself, among others.

Keywords

Entonació; Entonación; Intonation; Fonètica i fonologia; Fonética y fonología; Phonetics and phonology; Espanyol Mapuche; Español Mapuche; Mapuche Spanish

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

nrv1de1.pdf

6.611Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

This item appears in the following Collection(s)