La erotización del cine de terror español del tardofranquismo y la transición (1962-1977)

Author

Martínez Camacho, Edgar

Director

Serrano Coll, Marta

Nogales Cárdenas, Pedro

Date of defense

2023-04-24

Pages

358 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

Durant els anys seixanta y setanta a Espanya, el cinema fantàstic, i sobretot el gènere de terror, va gaudir d'un període d'esplendor. Les obres cinematogràfiques sorgides durant aquest context serien reunides sota el nom de fantaterror. Els films d'aquest subgènere –que inclou no només el terror, sino que també diferents obres de ciencia ficció, thriller i altres géneres amb una major o menor relació amb el génere fantàstic– presenten unes característiques comunes amb el cine exploitation de l'època, entre les que destaquen una escassetat de mitjans i l'explotació del cos de la dona amb intencions clarament comercials. El nostre principal objectiu amb aquest treball d'investigació és estudiar els elements eròtics presents en setze d'aquests títols de terror (un per any, des de 1962 fins 1977), incloent no només nus sinó que també referències metafòriques i parafíliques per tal de discernir una possible evolució de l'erotisme en els mateixos i assenyalar les causes socio-polítiques de dit procès.


Durante los años sesenta y setenta en España, el cine fantástico, y sobre todo el género de terror, gozó de un período de esplendor. Las obras cinematográficas surgidas en este contexto serían reunidas bajo el nombre de fantaterror. Los filmes de este subgénero –que incluye no sólo el terror, sino que también diferentes obras de ciencia ficción, thriller y otros géneros con una mayor o menor relación con el género fantástico presentan unas características comunes con el cine exploitation de la época, entre las que destacan una escasez de medios y la explotación del cuerpo de la mujer con intenciones claramente comerciales. Nuestro principal objetivo con este trabajo de investigación es estudiar los elementos eróticos presentes en dieciséis de estos títulos de terror (uno por año, desde 1962 hasta 1977), incluyendo no sólo desnudos sino que también referencias metafóricas y parafílicas para discernir una posible evolución del erotismo en los mismos y señalar las causas socio-políticas de dicho proceso.


During the sixties and seventies in Spain, fantastic cinema, and especially the horror genre, enjoyed a period of splendor. The productions that emerged in this context would be gathered under the name of fantaterror. The films of this subgenre –which includes not only horror, but also different works of science fiction, thriller and other genres with a greater or lesser relationship with the fantastic genre present some characteristics in common with the exploitation cinema of the time, among which a lack of means and the exploitation of the female body with clearly commercial intentions stand out. Our main objective with this research work is to study the erotic elements present in sixteen of these horror films (one for each year, from 1962 to 1977), including not only nudes but also metaphorical and paraphilic referencies to discern a possible evolution of eroticism in them and point out the socio-political causes of said process.

Keywords

Cinema; Erotisme; Terror; Cine; Erotismo; Eroticism; Horror

Subjects

77 - Photography and similar processes; 9 - geography. Biography. History; 93 - History. Auxiliary sciences of history. Local History

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

This document contains embargoed files until 2023-10-21

This item appears in the following Collection(s)