Globalización: estudio del Movimiento de "Los Sin Papeles" en la ciudad de Barcelona

Author

Bonilla Urbina, Johny Marcelo

Director

Pujadas Muñoz, Joan Josep

Date of defense

2023-05-12

Pages

286 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

En aquesta investigació s'estudia la mobilització de “Els Sense Papers” de la ciutat de Barcelona com un procés històric en què conflueixen: 1) la construcció d'un nou Règim d'Estrangeria d'escala europea, d'ajust entre la normativa nacional espanyola de control migratori i les noves normes europees que defineixen “l'eurociudatà” i el nou estranger: “l'immigrant extracomunitari”, de tipus “regular” o de tipus “irregular”; i 2) la mobilització de “Els Sense Papers”, la mateixa que comprèn un conjunt d'accions d'organització, protesta, pràctiques polítiques i aliances que funcionen com a formes de resistència davant la implantació del Règim Europeu d'estrangeria que els invisibilitza, aïlla de la vida de l'esfera pública, obligant-los a habitar i treballar en espais socials subordinats, desproveïts de drets mínims, civils, polítics i socials. A través d'un treball etnogràfic de lectura i deconstrucció tant del nou sistema d'estrangeria comunitari com de la mobilització dels classificats com a “irregulars”, es constata com “Els Sense Papers” de Barcelona interpel·len i qüestionen les societats europees sobre les exclusions inveterades de classe, ètniques i de gènere que s'originen a les pràctiques estatals del control de la mobilitat humana que estan centrades en els dogmes de la institució de la ciutadania moderna; a més es reflexiona com aquest moviment de migrants que han estat classificats des dels estats europeus com a “irregulars”, a través de les seves accions i pràctiques polítiques prefiguren un nou tipus de pertinença política al voltant de la llibertat universal de tota persona per mobilitzarse a través de les fronteres, del seu “dret a triar la seva residència, a sortir d'un país, fins i tot del propi i tornar al seu país”.


En la presente investigación se estudia la movilización de “Los Sin Papeles” de la ciudad de Barcelona como un proceso histórico en el que confluyen: 1) la construcción de un nuevo Régimen de Extranjería de escala europea, de ajuste entre la normativa nacional española de control migratorio y las nuevas normas europeas que definen al “eurociudadano” y al nuevo extranjero: “el inmigrante extracomunitario”, de tipo “regular” o de tipo “irregular”; y 2) la movilización de “Los Sin Papeles”, la misma que comprende un conjunto de acciones de organización, protesta, prácticas políticas y alianzas que funcionan como formas de resistencia ante la implantación del Régimen Europeo de extranjería que los invisibiliza, aísla de la vida de la esfera pública, obligándolos a habitar y trabajar en espacios sociales subordinados, desprovistos de derechos mínimos, civiles, políticos y sociales. A través de un trabajo etnográfico de lectura y deconstrucción tanto del nuevo sistema de extranjería comunitario como de la movilización de los clasificados como “irregulares”, se constata como “Los Sin Papeles” de Barcelona interpelan y cuestionan a la sociedades europeas sobre las exclusiones inveteradas de clase, étnicas y de género que se originan en las prácticas estatales del control de la movilidad humana que están centradas en los dogmas de la institución de la ciudadanía moderna; además se reflexiona como este movimiento de migrantes que han sido clasificados desde los estados europeos como “irregulares”, a través de sus acciones y prácticas políticas prefiguran un nuevo tipo de pertenencia política en torno de la libertad universal de toda persona para movilizarse a través de las fronteras, de su “derecho a elegir su residencia, a salir de un país, inclusive del propio y a regresar a su país”.


This research studies the mobilization of "Los Sin Papeles" in the city of Barcelona as a historical process in which converge: 1) the construction of a new European-scale Immigration Regime, of adjustment between the Spanish national regulations of migratory control and the new European norms that define the "Euro-citizen" and the new foreigner: "the extra-community immigrant", of "regular" or "irregular" type; and 2) the mobilization of "Los Sin Papeles", the same that comprises a set of actions of organization, protest, political practices and alliances that function as forms of resistance against the implementation of the European Regime of foreigners that invisibilizes them, isolates them from the life of the public sphere, forcing them to inhabit and work in subordinated social spaces, devoid of minimum, civil, political and social rights. Through an ethnographic work of reading and deconstruction of both the new community system of foreigners and the mobilization of those classified as "irregular", it is shown how "Los Sin Papeles" of Barcelona question and challenge European societies about the inveterate exclusions of class, ethnicity and gender that originate in the state practices of control of human mobility that are centered on the dogmas of the institution of modern citizenship; It also reflects on how this movement of migrants who have been classified by European states as "irregular", through their actions and political practices prefigure a new type of political belonging around the universal freedom of every person to move across borders, their "right to choose their residence, to leave a country, including their own, and to return to their country".

Keywords

movimientos sociales

Subjects

572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Johny Marcelo Bonilla Urbina.pdf

8.377Mb

 

This item appears in the following Collection(s)