Video feedback and foreign language anxiety in online pronunciation tasks

Author

Martin Mota, Sidney

Director

Espasa, Anna ORCID

Alvarez Valdivia, Ibis Marlene ORCID

Date of defense

2023-05-16

Pages

143 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center

Doctorate programs

E-learning

Abstract

Despite many studies about video feedback in both face-to-face and online settings, little research has been carried out exploring how this technique is perceived by students learning the pronunciation of specific sounds in a foreign language. Adopting grounded theory as the methodology and a dialogic feedback approach as the conceptual framework, the present study shows that anxious and non-anxious students welcome video feedback. The design of a learning activity for students to practise a specific problematic pronunciation target in English, carried out in an e-learning environment, more specifically in an online English language course, is described. The results show three aspects of teacher's corrective video feedback, perceived as more relevant: the Emotional input of feedback, referred to the feelings around the feedback delivery which foster dialogue, closeness, motivation and empathy; Enhanced understanding, related to the clarity, the usability and personalization of the feedback; and Feedback engagement, which are the conditions favouring agentic engagement where students share the responsibility for making feedback processes effective. The design of the learning activity was also validated by a group of experts whose opinions were collected by way of a focus group. Implications related to video feedback practices are also discussed.


Malgrat que la retroalimentació en format vídeo és un tema força present en la recerca sobre la retroalimentació tant en entorns presencials com en línia, hi ha poques evidències empíriques que explorin com els estudiants perceben aquesta tècnica quan s'aprèn la pronunciació de sons específics en un idioma estranger. Adoptant la teoria fonamentada com a metodologia i un enfocament dialògic de la retroalimentació com a marc conceptual, aquesta tesi doctoral mostra que els estudiants ansiosos i no ansiosos valoren positivament la retroalimentació en format vídeo. La recerca aporta el disseny d'una activitat d'aprenentatge que té l'objectiu que els estudiants, aprenents d'anglès, practiquin un contingut específic de pronunciació que els és problemàtic. L'activitat es desenvolupa en un entorn d'aprenentatge en línia; més específicament, en un curs d'anglès. Els principals resultats obtinguts mostren tres aspectes de la retroalimentació correctiva en format vídeo del professor que es perceben com a més rellevants: 1) l'input emocional de la retroalimentació, que fa referència als sentiments al voltant de la seva facilitació i que poden fomentar el diàleg, la proximitat, la motivació i l'empatia; 2) la millora de la comprensió, relacionada amb la claredat, la usabilitat i la personalització dels comentaris, i 3) la implicació amb la retroalimentació (feedback engagement), que fa referència, d'una banda, a les condicions que afavoreixen un paper actiu dels estudiants un cop han rebut la retroalimentació i, d'altra banda, a la responsabilitat compartida entre docent i estudiant de fer efectius els processos de retroalimentació. El disseny de l'activitat d'aprenentatge també va ser validat per un grup d'experts, les opinions dels quals es van recollir a través d'un grup de discussió. Es discuteixen les implicacions dels resultats obtinguts i es relacionen amb les pràctiques de retroalimentació en format vídeo.


A pesar de que la retroalimentación en formato vídeo es un tema bastante presente en la investigación sobre la retroalimentación tanto en entornos presenciales como en línea, existen pocas evidencias empíricas que exploren cómo los estudiantes perciben esta técnica cuando se aprende la pronunciación de sonidos específicos en un idioma extranjero. Adoptando la teoría fundamentada como metodología y un enfoque dialógico de la retroalimentación como marco conceptual, la presente tesis doctoral muestra que los estudiantes ansiosos y no ansiosos valoran de forma positiva la retroalimentación en formato vídeo. La investigación aporta el diseño de una actividad de aprendizaje que tiene el objetivo de que los estudiantes, aprendices de inglés, practiquen un contenido específico de pronunciación que les es problemático. La actividad se desarrolla en un entorno de aprendizaje en línea; más específicamente, en un curso de inglés. Los principales resultados obtenidos muestran tres aspectos de la retroalimentación correctiva en formato vídeo del profesor que se perciben como más relevantes: 1) el input emocional de la retroalimentación, que hace referencia a los sentimientos acerca de su facilitación y que pueden fomentar el diálogo, la proximidad, la motivación y la empatía; 2) la mejora de la comprensión, relacionada con la claridad, la usabilidad y la personalización de los comentarios, y 3) la implicación con la retroalimentación (feedback engagement), que hace referencia, por un lado, a las condiciones que favorecen un papel activo de los estudiantes una vez han recibido la retroalimentación y, por otro lado, a la responsabilidad compartida entre docente y estudiante de hacer efectivos los procesos de retroalimentación. El diseño de la actividad de aprendizaje también fue validado por un grupo de expertos, cuyas opiniones se recogieron a través de un grupo de discusión. Se discuten las implicaciones de los resultados obtenidos y se relacionan con las prácticas de retroalimentación en formato vídeo.

Keywords

retroalimentació; retroalimentación; feedback; retroalimentació en format vídeo; retroalimentación en video; video feedback; aprenentatge d'idiomes; aprendizaje de idiomas; language learning; pronunciació; pronunciación; pronunciation; ansietat causada per l'idioma estranger; ansiedad causada por el idioma extranjero; foreign language anxiety

Subjects

159.9 - Psychology; 374 - Education and training out of school. Further education; 81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Educació i TIC (e-learning)

Documents

Thesis_Sidney_Martin.pdf

1.010Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)