Leveraging mobile phone-based technologies to provide on-demand adolescent sexual reproductive health information in a resource-limited setting: Kibra, Nairobi County

Author

macharia, paul ORCID

Director

Perez-Navarro, Antoni ORCID

Carrion, Carme ORCID

Date of defense

2022-12-13

Pages

190 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Escola de Doctorat

Doctorate programs

Tecnologías de la información y de redes

Abstract

Adolescents transitioning from childhood to adulthood need to be equipped with reproductive health (SRH) knowledge, skills, attitudes, and values that empower them. The prevalence of pregnancy and STIs among adolescents in low and middle income countries leads us to believe adolescents don’t have access to enough SRH information. The lack of SRH information may be due to cultural and societal attitudes towards adolescent sexual reproductive health. Innovative and adolescent-friendly approaches are required. We investigated current information sources, their limitations and explored the role technology, mainly mobile phones, could play among adolescents to meet their information needs. Applying a human-centered design methodology, we developed a mobile app, then evaluated it using a randomized controlled trial. The main contribution is to show that SRH information should be provided in a secure, confidential and anonymous manner. Adolescents require accurate and up-to-date SRH information. Mobile phones could offer an accessible, user-friendly and reliable delivery platform.


Durant el pas de la infància a l'edat adulta, cal que els adolescents estiguin equipats amb coneixements, habilitats, actituds i valors sobre salut sexual i reproductiva (SSR) que els empoderin. La prevalença d'embarassos i d'infeccions de transmissió sexual (ITS) entre adolescents en països de renda baixa i mitjana ens fa pensar que no tenen accés a prou informació sobre aquest tema, la qual cosa pot ser deguda a les actituds culturals i socials envers la salut sexual i reproductiva dels adolescents. Calen enfocaments que siguin innovadors i adaptats a la població adolescent. Hem investigat les fonts d'informació actuals i les seves limitacions, i hem explorat el paper que la tecnologia, principalment els telèfons mòbils, podria tenir entre els adolescents per satisfer-ne les necessitats d'informació. Aplicant una metodologia de disseny centrada en l'ésser humà, hem desenvolupat una aplicació mòbil, que hem avaluat mitjançant un assaig controlat aleatoritzat. La principal contribució d'aquesta tesi és mostrar que la informació sobre SSR s'ha de proporcionar de manera segura, confidencial i anònima. Els adolescents necessiten informació sobre salut sexual i reproductiva precisa i actualitzada. En aquest sentit, els telèfons mòbils podrien ser una plataforma accessible, fàcil d'utilitzar i fiable per proporcionar aquesta informació.


Durante el paso de la infancia a la edad adulta, los adolescentes deben estar equipados con conocimientos, habilidades, actitudes y valores sobre salud sexual y reproductiva (SSR) que los empoderen. La prevalencia de embarazos e infecciones de transmisión sexual (ITS) entre adolescentes en países de renta baja y media nos lleva a creer que no tienen acceso a suficiente información sobre este tema, lo que puede deberse a las actitudes culturales y sociales respecto a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Se requieren enfoques innovadores y adaptados a la población adolescente. Investigamos las fuentes de información actuales y sus limitaciones y exploramos el papel que la tecnología, principalmente los teléfonos móviles, podría tener entre los adolescentes para satisfacer sus necesidades de información. Aplicando una metodología de diseño centrada en el ser humano, desarrollamos una aplicación móvil, que hemos evaluado mediante un ensayo controlado aleatorio. La principal contribución de esta tesis es mostrar que la información sobre SSR debe brindarse de manera segura, confidencial y anónima. Los adolescentes requieren información sobre salud sexual y reproductiva precisa y actualizada. En este sentido, los teléfonos móviles podrían ser una plataforma accesible, fácil de usar y confiable para proporcionar esta información.

Keywords

adolescents; adolescentes; adolescents; salut reproductiva; salud reproductiva; reproductive health; centrat en l'ésser humà; centrado en el ser humano; human-centred; mHealth; mHealth; mHealth

Subjects

004 - Computer science and technology. Computing. Data processing; 371 - Education and teaching organization and management

Knowledge Area

Information Technology

Documents

Thesis_14122022_Paul_Macharia.pdf

9.826Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)