«Un tabaque de cerezas»: Pensamiento y fuentes de Juan Manuel

Author

Cabot Garrido, Antonia

Director

Serés, Guillermo

Date of defense

2023-01-25

Pages

893 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola

Abstract

Aquest treball contextualitza la figura i l’obra de Juan Manuel (1272-1348), n’analitza el pensament i intenta determinar-ne les fonts. Per això, en primer lloc es caracteritza políticament, econòmicament i culturalment el període en què va viure, dedicant una especial atenció a la descripció del projecte cultural alfonsí i el molinisme, determinants en el seu model lingüístic i literari, en la ideologia i en l’objectiu últim de la seva obra. En una segona part, s’aborda la biografia de l’escriptor, la seva vinculació personal i ideològica amb els monarques coetanis (Alfons X, Sanç IV, Ferran IV i Alfons XI) i la possible implicació en la creació de la llegenda negra dels Borgonya. Tot seguit, es presenten les seves obres literàries, considerant-les un continuum integrat en un projecte nobiliari per assegurar la preponderància del seu llinatge. A l’apartat següent, s’analitza la plasmació en el seu llegat literari de les problemàtiques socials i econòmiques del període. A continuació, s’estudia el reflex en la seva obra dels aspectes següents de la mentalitat medieval: la conceptualització de la realitat, el simbolisme, la definició, el valor i els límits del saber, la rellevància i la condemna de l’astrologia, l’alquímia i la màgia, la concepció de lespai i el temps, la percepció biològica, social i teològica de l’ésser humà i la seva doctrina del poder. Es dedica l’antepenúltima part a descriure la religiositat de l’autor i a aprofundir en la influència de les ordres mendicants a les seves obres i pensament. El treball acaba amb la concreció de l’influx de les enciclopèdies medievals i l’estudi d’aspectes transversals de la influència alfonsí i molinista als seus llibres.


El presente trabajo contextualiza la figura y obra de Juan Manuel (1272-1348), analiza su pensamiento e intenta determinar sus fuentes. Para ello, en primer lugar se caracteriza política, económica y culturalmente el período en que vivió, dedicando una especial atención a la descripción del proyecto cultural alfonsí y el molinismo, determinantes en su modelo lingüístico y literario, en la ideología y en el objetivo último de su obra. En una segunda parte, se aborda la biografía del escritor, su vinculación personal e ideológica con los monarcas coetáneos (Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI) y su posible implicación en la creación de la leyenda negra de los Borgoña. Seguidamente, se presentan sus obras literarias, considerándolas un continuum integrado en un proyecto nobiliario para asegurar la preponderancia de su linaje. En el siguiente apartado, se analiza la plasmación en su legado literario de las problemáticas sociales y económicas del período. A continuación, se estudia el reflejo en su obra de los siguientes aspectos de la mentalidad medieval: la conceptualización de la realidad, el simbolismo, la definición, valor y límites del saber, la relevancia y condena de la astrología, alquimia y magia, la concepción del espacio y el tiempo, la percepción biológica, social y teológica del ser humano y su doctrina del poder. Se dedica la antepenúltima parte a describir la religiosidad del autor y a profundizar en la influencia de las órdenes mendicantes en sus obras y pensamiento. El trabajo acaba con la concreción del influjo de las enciclopedias medievales y el estudio de aspectos transversales de la influencia alfonsí y molinista en sus libros.


The present work contextualizes the figure and work of Juan Manuel (1272-1348), analyzes his thought and tries to determine his sources. In order to do so, in the first place, is life period is politically, economically and culturally characterized, paying special attention to the description of the Alfonsine cultural project and Molinism, determinants in this linguistic and literary model, in the ideology and in the ultimate goal of his work. In a second part, the biography of the writer is addressed, his personal and ideological relationship with contemporary monarchs (Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV and Alfonso XI) and his possible involvement in the creation of the Burgundian black legend. Next, his literary works are presented, considering them as a continuum integrated into a noble project to ensure the preponderance of his lineage. In the following section, the expression of the social and economic problems of the period in his literary legacy is analyzed. Next, the reflection in his work of the following aspects of the medieval mentality is studied: the conceptualization of reality, the symbolism, the definition, value and limits of knowledge, the relevance and condemnation of astrology, alchemy and magic, the conception of space and time, the biological, social and theological perception of the human being and his doctrine of power. The penultimate part is devoted to describing the author’s religiosity and delving into the influence of the mendicant orders on his works and thought. The work ends with the concretion of the influence of medieval encyclopedias and cross-cutting aspects of the Alfonsine and Molinist influence in his books.

Keywords

Juan Manuel; Pensament de Juan Manuel; Pensamiento de Juan Manuel; Juan Manuel thought; Litereràries de Juan Manuel; Obras literarias de Juan Manuel; Literary Works of Juan Manuel

Subjects

08 - Polygraphies. Collective works

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

acg1de1.pdf

5.985Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)