El aprendizaje colaborativo: estrategia de formación docente en el diseño de ambientes b-learning para el desarrollo de la competencia lectora en educación básica

Author

Quitián Bernal, Sandra Patricia

Director

González Martínez, Juan

Date of defense

2023-07-03

Pages

289 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

La formació del professor com a camp d’estudi ens remet a un sistema de relacions ampli i complex que es teixeix des de múltiples sincronies entre el ser, el saber i el fer del professor; i que s'enforteix de manera constant des de la investigació educativa. En aquest entramat de relacions i processos associats a la formació professoral, aquesta investigació centra la seva atenció en la formació del professor en escenaris in situ i des d'estratègies de col·laboració que facin conduent un procés de conceptualització teoricopràctica sobre el disseny didàctic i la implementació de ambients d’aprenentatge b-learning (blended learning) per al desenvolupament de competències lectores en educació bàsica. La manca de preparació del professorat continua sent una de les constants principals que determinen la qualitat en el procés d'incorporació de TIC en ambients educatius. Això comporta com a conseqüència el desconeixement de directrius per a l'ús assertiu i pertinent de tecnologies tipus TIC, en ambients didàctics d'aprenentatge. En conseqüència, aquesta investigació planteja com a objectiu central dissenyar i validar una estratègia formativa de tipus col·laboratiu adreçada a professors en formació per a la creació d'ambients d'aprenentatge b-learning orientats al desenvolupament de la competència lectora en educació bàsica. Metodològicament, es va acudir a la investigació basada en disseny (IBD). Aquest paradigma aborda el disseny en dues dimensions, com a objecte d’estudi, i com a implementació didàctica per promoure aprenentatges. Els resultats d’aquest estudi en coherència amb els objectius proposats s’agrupen així: (1) presentació d’un conjunt de principis per al disseny didàctic de propostes de formació de professors de tipus col·laboratiu en ambients b-learning; (2) el desenvolupament d’orientacions didàctiques per treballar la competència lectora des d’ambients b-learning, en educació primària.


La formación del profesor como campo de estudio nos remite a un sistema de relaciones amplio y complejo que se teje desde múltiples sincronías entre el ser, el saber y el hacer del profesor; y que se fortalece de manera constante desde la investigación educativa. En este entramado de relaciones y procesos asociados a la formación profesoral, esta investigación centra su atención en la formación del profesor en escenarios in situ y desde estrategias de colaboración que hagan conducente un proceso de conceptualización teórico-práctica sobre el diseño didáctico y la implementación de ambientes de aprendizaje b-learning (blended learning) para el desarrollo de competencias lectoras en educación básica. La falta de preparación del profesorado sigue siendo una de las principales constantes que determinan la calidad en el proceso de incorporación de TIC en ambientes educativos. Esto trae como resultado el desconocimiento de directrices para el uso asertivo y pertinente de tecnologías tipo TIC, en ambientes didácticos de aprendizaje. En consecuencia, esta investigación plantea como objetivo central, diseñar y validar una estrategia formativa de tipo colaborativo dirigida a profesores en formación para la creación de ambientes de aprendizaje b-learning orientados al desarrollo de la competencia lectora en educación básica. Metodológicamente, se acudió a la investigación basada en diseño (IBD). Este paradigma aborda el diseño en dos dimensiones, como objeto de estudio, y como implementación didáctica para promover aprendizajes. Los resultados de este estudio en coherencia con los objetivos propuestos se agrupan así: (1) presentación de un conjunto de principios para el diseño didáctico de propuestas de formación de profesores de tipo colaborativo en ambientes blended learning; (2) el desarrollo de orientaciones didácticas para trabajar la competencia lectora desde ambientes b-l, en educación primaria.


Teacher training as a field of study refers us to a broad and complex system of relationships that is woven from multiple synchronies between being, knowing and doing of the teacher; and that is constantly strengthened from educational research. In this web of relationships and processes associated with teacher training, this research focuses its attention on teacher training in in situ scenarios and from collaborative strategies that make conducive a process of theoretical-practical conceptualization on the didactic design and implementation of b-learning environments (blended learning) for the development of reading skills in basic education. The lack of teacher preparation continues to be one of the main constants that determine the quality of the process of incorporating ICT in educational environments. This results in a lack of knowledge of guidelines for the assertive and pertinent use of ICT technologies in didactic learning environments. Consequently, the main objective of this research is to design and validate a collaborative training strategy aimed at teachers in training for the creation of b-learning environments oriented to the development of reading competence in basic education. Methodologically, design-based research (DBR) was used. This paradigm approaches design in two dimensions, as an object of study and as a didactic implementation to promote learning. The results of this study, in coherence with the proposed objectives, are grouped as follows: (1) presentation of a set of principles for the didactic design of collaborative teacher training proposals in blended learning environments; (2) development of didactic orientations to work on reading competence from b-l environments in primary education.

Keywords

aprenentatge combinat; formació del professor; treball col·laboratiu; aprendizaje combinado; formación profesoral; trabajo colaborativo; blended learning; teacher training; collaborative work

Subjects

3 - Social Sciences; 37 - Education; 373 - Kinds of school providing general education; 377 - Specialized instruction. Vocational, technical, professional training. Vocational colleges, institutes. Polytechnics

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

TESI Sandra Patricia Quitián Bernal.pdf

14.96Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)