Guided requirements engineering using feature oriented software modeling

Author

Sreekumar, Anjali ORCID

Director

Clarisó, Robert ORCID

Planas, Elena ORCID

Date of defense

2023-05-23

Pages

125 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Escola de Doctorat

Doctorate programs

Tecnologías de la información y de redes

Abstract

A well-defined software requirements specification uniquely describes a functionality or part of a functionality of the software product and is consistent with the definitions and descriptions of the other functionalities in the product, without redundancy. Families of related products sharing common features among them are called software product lines. Engineering a software product line is a complex process. Gathering high quality software requirements and documenting them meticulously is a cumbersome task. Several types of human errors which can be introduced are proven to have a heavy cost on the success of the software project. The information collected will primarily be in the form of large volumes of textual information spread across multiple, mostly unstructured documents. The most critical task is to make sense of such a large text corpus. There is also no way to check the correspondence between the final requirements and the source documents. This thesis focuses on techniques and tools for the management of textual documentation in the engineering of a software product line. It aims to support the exploitation of natural language documents in the context of software product lines, providing automated mechanisms to extract Feature Models and check their quality.


Una especificación de requisitos de software bien definida describe de manera única una funcionalidad o parte de una funcionalidad del producto de software y es consistente con las definiciones y descripciones de las otras funcionalidades del producto sin redundancia. La familia de productos relacionados que comparten características comunes entre ellos se denominan líneas de productos de software. Diseñar una línea de productos de software es un proceso complejo. Recopilar requisitos de software de alta calidad y documentarlos meticulosamente es una tarea engorrosa. Se pueden introducir varios tipos de errores humanos que se ha demostrado que cuestan mucho para el éxito del proyecto de software. La información recopilada estará principalmente en forma de grandes volúmenes de información textual distribuida en múltiples documentos, en su mayoría no estructurados. La tarea más crítica es dar sentido a un corpus de texto tan grande. Tampoco hay forma de verificar la correspondencia entre los requisitos finales y los documentos fuente. Esta tesis se enfoca a técnicas y herramientas para el manejo de documentación textual en la ingeniería de una línea de productos de software. Su objetivo es respaldar la explotación de documentos en lenguaje natural en el contexto de las líneas de productos de software, proporcionando mecanismos automatizados para extraer modelos de características y verificar su calidad.


Una especificació de requisits de programari ben definida descriu de manera única una funcionalitat o part d'una funcionalitat del producte de programari i és coherent amb les definicions i descripcions de les altres funcionalitats del producte sense redundància. Una família de productes relacionats que comparteixen característiques comunes entre ells s'anomenen línies de productes de programari. L'enginyeria d'una línia de productes de programari és un procés complex. Recollir els requisits de programari d'alta qualitat i documentar-los meticulosament és una tasca complicada. Es poden introduir diversos tipus d'errors humans que s'ha demostrat que costen molt per a l'èxit del projecte de programari. La informació recollida serà principalment en forma de grans volums d'informació textual repartida per múltiples documents, la majoria no estructurats. La tasca més crítica és donar sentit a un corpus de text tan gran. Tampoc hi ha manera de comprovar la correspondència entre els requisits finals i els documents d'origen. Aquesta tesi se centra en tècniques i eines per a la gestió de la documentació textual en l'enginyeria d'una línia de productes de programari. Té com a objectiu donar suport a l'explotació de documents en llenguatge natural en el context de línies de productes de programari, proporcionant mecanismes automatitzats per extreure models de característiques i comprovar-ne la qualitat.

Keywords

processament del llenguatge natural; procesamiento de lenguaje natural; natural language processing; aprenentatge automàtic; aprendizaje automático; machine learning; enginyeria de requisits de programari; ingeniería de requisitos de software; software requirements engineering; disseny i anàlisi orientats a funcions; diseño y análisis orientados a funciones; feature oriented design and analysis; línies de productes de programari; líneas de productos de software; software product lines

Subjects

004 - Computer science and technology. Computing. Data processing

Knowledge Area

Systems, Software and Models

Documents

Thesis_Anjali Sreekumar.pdf

3.826Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)