Integración multiómica en el estudio de las complicaciones asociadas a la valvulopatía aórtica bicúspide

Author

Antequera González, Borja

Director

Alegret Colomé, Josep Maria

Martínez Micaelo, Nieves Beatriz

Date of defense

2023-07-13

Pages

174 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

La valvulopatia aórtica bicúspide (VAB) és la malaltia congénita amb més prevaleni;:a, estant presenten un 1-2% de la població. A més, la VAB comporta diverses complicacions associades, com són l'estenosi aórtica (EA) i la dilatació aórtica (DA). En el cas d'aquesta última, la DA pot comeni;:ar tan aviat com a edats pediátriques. Actualment no hi ha un tractament óptim i específic pera aquest tipus de pacients, més enllá del rigorós seguiment per técniques de diagnóstic per imatge. A més, tampoc no es disposa de biomarcadors establerts que ens puguin ajudar en el diagnóstic i el pronóstic d'aquesta patología i les seves complicacions associades. D'altra banda, estudis recents indiquen que la fisiopatologia de lotes dues complicacions pot ser específica de la VAB i diferir del que passa en individus amb una válvula aórtica tricúspide. Duran! les darreres décades, les ómiques han esta! de gran utilitat per tenir una imatge més completa del que passa en diverses patologies, entre les quals les malalties cardiovasculars, en analitzar nombrosos parámetres de forma simultánia. Per aixó, en aquest treball ens planegem aprofundir el coneixement deis factors o mecanismes que intervenen en la degeneració més rápida de la VA (EA) i la DA associada a la VAB mitjani;:ant la integració de diferents ómiques.


La valvulopatía aórtica bicúspide (VAB) es la enfermedad congénita con más prevalencia, estando presente en un 1-2% de la población. Además, la VAB lleva consigo diversas complicaciones asociadas, como son la estenosis aórtica (EA) y la dilatación aórtica (DA). En el caso de esta última, la DA, puede comenzar tan pronto como a edades pediátricas. Actualmente no existe un tratamiento óptimo y específico para este tipo de pacientes, más allá del riguroso seguimiento por técnicas de diagnóstico por imagen. Además, tampoco se dispone de biomarcadores establecidos que nos puedan ayudar en el diagnóstico y pronóstico de esta patología y sus complicaciones asociadas. Por otro lado, estudios recientes indican que la fisiopatología de ambas complicaciones puede ser específica de la VAB y diferir de lo que ocurre en individuos con una válvula aórtica tricúspide. Durante las últimas décadas, las árnicas han sido de gran utilidad para tener una imagen más completa de lo que ocurre en diversas patologías, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, al analizar numerosos parámetros de forma simultánea. Por ello, en este trabajo nos planeamos profundizar en el conocimiento de los factores o mecanismos que intervienen en la degeneración más rápida de la VA (EA) y la DA asociada a la VAB mediante la integración de distintas árnicas.


Bicuspid aortic valve disease (BAV) is the most prevalen! congenital disease, being present in 1-2% of the population. In addition, BAV carries various associated complications, such as aortic stenosis (AS) and aortic dilatation (AD). In the case of the latter, AD, can start as early as pediatric ages. Currently there is no optimal and specific treatment for this type of palien!, beyond rigorous follow-up by diagnostic imaging techniques. In addition, there are no established biomarkers that can help us in the diagnosis and prognosis of this pathology and its associated complications. On the other hand, recen! studies indicate that the pathophysiology of both complications may be specific to BAV and differ from what occurs in individuals with a tricuspid aortic valve. During the last decades, omics have been very useful to have a more complete picture of what happens in various pathologies, including cardiovascular diseases, by analyzing numerous parameters simultaneously. For this reason, in this work we plan to deepen our knowledge of the factors or mechanisms involved in the more rapid degeneration of the VA (EA) and AD associated with BAV by integrating different omics.

Keywords

Valvulopatia aòrtica bicúspide; Omiques; Disfunció endotelial; Omicas; Bicuspid aortic valve disease; Omics; Endothelial dysfunction

Subjects

575 - General genetics. General cytogenetics; 576 - Cellular and subcellular biology. Cytology; 577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics; 616.1 - Pathology of the circulatory system, blood vessels. Cardiovascular complaints

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

This document contains embargoed files until 2025-07-12

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)