Biomarcadors predictius de la gravetat de la COVID-19 en pacients infectats per SARS-CoV-2 amb obesitat i/o síndrome metabolica

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia
dc.contributor.author
Perpiñan Auguet, Carles
dc.date.accessioned
2023-07-24T08:39:40Z
dc.date.available
2023-07-24T08:39:40Z
dc.date.issued
2023-07-07
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/688813
dc.description.abstract
Antecedents: L’obesitat és un factor de risc per patir una malaltia per SARS-CoV-2 més greu, però no és clara la relació amb la síndrome metabòlica (SM). Es desconeix si els biomarcadors de gravetat en població general són també útils en pacients obesos i/o amb SM. Objectius: Avaluar nous models predictius de gravetat de la COVID-19 en població general i en població amb obesitat i/o amb SM. Metodologia: Estudi observacional prospectiu longitudinal de cohorts. Inclou pacients ingressats amb pneumònia COVID-19 que s'avaluen en dos punts clínics: a l'ingrés i 4-6 setmanes després. Es classifiquen, segons l’índex de massa corporal (IMC), en normopès (IMC <30kg/m2) o obesitat (IMC 30kg/m2) i segons la presència o no de SM. Determinacions: S'obtenen dades clíniques, radiològiques i de laboratori a l’ingrés i 4-6 setmanes després. Anàlisi estadística: Realitzada mitjançant el paquet estadístic SPSS/PC+ per a Windows (versió 23.0; SPSS, Chicago, IL, USA).
ca
dc.description.abstract
La resistina, IL-6, IL-8, IL-15, proteïna quimiotàctica de monòcits humans (MCP)-1 i factor de necrosi tumoral (TNF)-á es correlacionen amb pitjor pronòstic de COVID-19. La resistina i la IL-15 són els millors predictors precoços de necessitat de ventilació mecànica. Conclusions: El millor predictor de gravetat de la COVID-19 en població general i persones obeses és la IL-6, essent-ho la troponina i la lactat deshidrogenasa en SM. La resistina i la IL-15 són predictors precoços de la ventilació mecànica i s'haurien d'incloure en l'algoritme de decisió de tractament personalitzat dels pacients amb COVID-19. Antecedentes: La obesidad es un factor de riesgo para padecer una enfermedad por SARS-CoV-2 más grave, pero no está clara su relación con el síndrome metabólico (SM). Se desconoce si los biomarcadores de gravedad en población general son también útiles en pacientes obesos y/o con SM. Objetivos: Evaluar nuevos modelos predictivos de gravedad de COVID-19 en población general y en población con obesidad y/o con SM. Metodología: Estudio observacional longitudinal prospectivo de cohortes. Incluye pacientes ingresados con neumonía COVID-19 que se evalúan en dos puntos clínicos: al ingreso y 4-6 semanas después. Se clasifican, según el índice de masa corporal (IMC), en normopeso (IMC <30kg/m2) u obesidad (IMC 30kg/m2) y según la presencia o no de SM. Determinaciones: Se obtienen datos clínicos, radiológicos y de laboratorio al ingreso y 4-6 semanas después. Análisis estadístico: Realizado mediante el paquete estadístico SPSS/PC+ para Windows (versión 23.0; SPSS, Chicago, IL, USA).
ca
dc.description.abstract
con SM. Los niveles de la mayoría de citoquinas inflamatorias están más elevados al ingreso, independientemente de la presencia de obesidad o SM. La resistina, IL-6, IL-8, IL-15, proteína quimiotáctica de monocitos humanos (MCP)-1 y factor de necrosis tumoral (TNF)-á se correlacionan con peor pronóstico de COVID-19. La resistina y la IL-15 son los mejores predictores precoces de necesidad de ventilación mecánica. Conclusiones: El mejor predictor de gravedad de COVID-19 en población general y personas obesas es la IL-6, siéndolo la troponina y la lactato deshidrogenasa en SM. La resistina y la IL-15 son predictores precoces de ventilación mecánica y deberían incluirse en el algoritmo de decisión de tratamiento personalizado de los pacientes con COVID-19. Background: Obesity is a risk factor for more severe SARS-CoV-2 disease, but its relationship to metabolic syndrome (MS) is unclear. It is unknown if the biomarkers of severity in the general population are also useful in obese patients and/or with MS. Objectives: To evaluate new predictive models of severity of COVID-19 in the general population and in patients with obesity and/or MS. Methodology: Prospective longitudinal observational cohort study. Patients admitted with COVID-19 pneumonia are included and are evaluated at two clinical points: at admission and 4-6 weeks later. They are classified, according to the body mass index (BMI), in normal weight (BMI <30kg/m2) or obesity (BMI 30kg/m2) and according to the presence or not of MS. Determinations: Clinical, radiological and laboratory data are obtained on admission and 4-6 weeks later. Statistical analysis: Performed using the statistical package SPSS/PC+ for Windows (version 23.0; SPSS, Chicago, IL, USA).
ca
dc.format.extent
250 p.
ca
dc.language.iso
cat
ca
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
COVID-19
ca
dc.subject
Síndrome metabòlica
ca
dc.subject
Biomarcadors
ca
dc.subject
Síndrome Metabólico
ca
dc.subject
Biomarcadores
ca
dc.subject
Metabolic Syndrome
ca
dc.subject
Biomarkers
ca
dc.subject.other
Ciències de la salut
ca
dc.title
Biomarcadors predictius de la gravetat de la COVID-19 en pacients infectats per SARS-CoV-2 amb obesitat i/o síndrome metabolica
ca
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
61
ca
dc.contributor.director
Auguet Quintillà, Maria Teresa
dc.contributor.codirector
Martín Lujan, Francisco Manuel
dc.embargo.terms
cap
ca
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI Carles Perpiñan Auguet.pdf

22.68Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)