Decisiones compartidas en anticoncepción. Experiencias de usuarios y profesionales, conflicto decisional y adherencia

Author

Reyes Martí, Laura

Director

De Molina Fernández, Maria Inmaculada

Date of defense

2023-07-06

Pages

233 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Infermeria

Abstract

Introducció L’ elecció del mètode anticonceptiu es una decisió que requereix d’un entorn d’assessorament en el que usuaris/es i professionals conversin sobre quin és el mètode que millor s’ajusta a les preferències, necessitats i estats de salut. Però no sempre és així, i com a conseqüència la elecció pot comportar problemes d’adherència al tractament escollit i/o conflicte decisional en els/les usuaris/es. Objectius La finalitat d’aquesta investigació es, per un costat, conèixer les experiències i necessitats dels/les usuaris/es i professionals implicats en la presa de decisions en anticoncepció, i, per l’altra costat, examinar l’adherència al tractament anticonceptiu escollit i si existeix conflicte decisional envers aquesta elecció, en una mostra d’usuàries. Metodologia Estudi mixt. Recerca qualitativa, en la qual, es van recollir les experiències d'assessorament en anticoncepció, els resultats de la qual es van classificar i analitzar utilitzant un marc conceptual d'assessorament de qualitat. I, recerca quantitativa que va avaluar, l'adherència a mètodes anticonceptius hormonals combinats (AHOC), i, a partir d'un estudi experimental, l'efectivitat d'una Eina d'Ajuda a la Presa de decisions, en relació amb el conflicte decisional. Resultatss Els/les usuaris/es van demandar més informació, en un entorn de coneixements erronis, i falses creences. Els professionals dirigien l'assessorament cap als pocs mètodes que coneixien. El 60,6% d'usuàries van ser “no adherents”, i més propenses a sofrir oblits i incidències. Major conflicte decisional en el grup assessorat amb l'ajuda de la eina Conclusions Insatisfacció davant l'assessorament rebut. Els professionals reconeixen falta de coneixements i formació, la qual cosa dificulta compartir les decisions. L'escala MMAS-4, de cribatge ràpid i senzill, resulta eficaç per a detectar perfils de risc en consulta. Triar un mètode no provoca conflicte. La utilització de la eina, pot afavorir el conflicte, si no hi ha, a més, una comunicació eficaç. Paraules clau: Assessorament anticonceptiu, Adherència, Conflicte decisional, Presa de decisions compartides, Eines d’ajut a la presa de decisions, Salut sexual i reproductiva.


Introducción La elección del método anticonceptivo es una decisión que requiere de un entorno de asesoramiento en el que usuarios/as y profesionales conversen sobre cuál es el método que mejor se ajusta a las preferencias, necesidades y estado de salud. Pero no siempre es así, y como consecuencia la elección puede conllevar problemas de adherencia al tratamiento elegido y/o conflicto decisional en los/as usuarios/as. Objetivos La finalidad de esta investigación es, por un lado, conocer las experiencias y necesidades de la/os usuarias/os y profesionales implicados en la toma de decisiones en anticoncepción y por el otro examinar la adherencia al tratamiento anticonceptivo escogido y si existe conflicto decisional ante esa elección, en una muestra de usuarias Metodología Estudio mixto. Investigación cualitativa, en la que, se recogieron las experiencias de asesoramiento en anticoncepción, cuyos resultados se clasificaron y analizaron utilizando un marco conceptual de asesoramiento de calidad. E investigación cuantitativa que evaluó, la adherencia a métodos anticonceptivos hormonales combinados (AHOC), y, a partir de un estudio experimental, la efectividad de una Herramienta de Ayuda a la Toma de decisiones (HATD), con relación al conflicto decisional. Resultados Las/os usuarias/os demandaron más información, en un entorno de conocimientos erróneos, y falsas creencias. Los profesionales dirigían el asesoramiento hacia los pocos métodos que conocían. El 60,6% de usuarias fueron “no adherentes”, y más propensas a sufrir olvidos e incidencias. Mayor conflicto decisional en el grupo asesorado con la ayuda de la HATD. Conclusiones Insatisfacción ante el asesoramiento recibido. Los profesionales reconocen falta de conocimientos y formación, lo que dificulta compartir las decisiones. La escala MMAS-4, de cribado rápido y sencillo, resulta eficaz para detectar perfiles de riesgo, en consulta. Elegir un método no provoca conflicto. La utilización de la HATD, puede favorecer el conflicto, si no hay, además, una comunicación eficaz Palabras clave: Asesoramiento anticonceptivo, Adherencia, Conflicto decisional, Toma de decisiones compartidas, Herramientas de Ayuda a la Toma de decisiones, Salud Sexual y Reproductiva.


Introduction Choosing a method of contraception is a decision that requires a healthcare atmosphere in which users and professionals can discuss which method is best suited to the users’ preferences, needs and state of health. However, this is not always the case, and the choice can lead to problems in terms of adherence to the chosen treatment and/or decisional conflict for users. Objectives The objective of this research is, on the one hand, to gain knowledge about the experiences and needs of users and professionals involved in decision-making around contraception and, on the other hand, to examine adherence to the contraceptive treatment chosen and whether there is decisional conflict with regard to this choice, in a sample of users. Methodology Mixed study. Qualitative research compiling experiences in contraceptive care, the results of which were subject to classification and analysis using a conceptual framework for high-quality counselling. The quantitative research analysed adherence to combined hormonal contraceptive (CHC) methods and used an experimental study to examine the effectiveness of a Decision Aid, with regard to decisional conflict. Results Users asked for more information, in an environment of incorrect assumptions and false beliefs. Professionals directed their advice towards the few methods with which they were familiar. 60.6% of the users were “non-adherent”, and more likely to forget to use the contraceptive method or have issues with the same. Greater decisional conflict in the group advised with the decision aid. Conclusions Dissatisfaction with the advice received. Professionals acknowledge a lack of knowledge and training, which made shared decision-making more difficult. The MMAS-4 scale, a quick and easy-to-use screening tool, is effective in detecting at-risk profiles in the care visit. Choosing a method does not create conflict. Use of the decision aid can lead to conflict, especially in the absence of effective communication.

Keywords

Assessorament anticonceptiu; Decisions compartides; Adherència; Asesoramientoanticonceptivo; Decisiones compartidas; Contraceptive counseling; Shared decisions; Adherence

Subjects

614 - Public health and hygiene. Accident prevention; 618 - Gynaecology. Obstetrics

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

This document contains embargoed files until 2024-07-05

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)