La Auditoría de cuentas en España: Desde la Ley 19/1988 hasta la Ley 12/2015 y sus efectos

Author

Puig de Travy, Carlos

Director

Miralles Torner, Francesc

Codirector

Barquero Cabrero, José Daniel

Climent Ferrer, August

Date of defense

2023-07-25

Pages

519 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. Departament d'Empresa i Tecnologia

Abstract

Intervenen molts participants en la cada vegada més complexa informació econòmica corporativa de les entitats, però, sense lloc a dubte, un paper destacat l'ocupen els auditors que exerceixen una funció d'interès públic atorgant credibilitat i confiança. Al llarg d'aquestes últimes dècades s'han anat produint crisis de confiança en els auditors degudes als grans escàndols financers, paral·lelament, les demandes dels usuaris sobre l’abast dels auditors han anat en augment. Per consegüent, els ha enfrontat a enormes reptes; conseqüència que es veurà reflectida en el futur i que situa a l'auditoria davant un nou paradigma que requereix d'un major esforç investigador. Els auditors han anat evolucionant, però no sense dificultats e incerteses de cara al desenvolupament futur de l'activitat per això el present estudi es centra en analitzar el com i el perquè d'aquests processos evolutius explicant la realitat de l'esdevingut, l'essència dels motors de canvi i, en general, les transformacions que han conduït a la situació actual amb l'objectiu de proposar solucions de futur. En l'estudi s'ha aprofundit en la comprensió de la realitat social de l'auditoria, la seva utilitat i efectivitat, el seu valor present i futur, així com el seu marc legal, tant des del punt de vista multicultural com de la seva evolució. S’ha dut a terme una investigació empírica mitjançant una enquesta cursada a un ampli col·lectiu. Tot això sota un paradigma interpretatiu per quant es vol comprendre l'auditoria, així com sota un paradigma crític per quant es vol canviar-la. Com a resultat de la recerca s'han determinat els reptes que permeten projectar l'auditoria cap a un camí sostenible obrint noves oportunitats de desenvolupament futur que, sens dubte, passen per una governança molt proactiva de les organitzacions; orientada a la consecució de valor afegit, així com a la cultura del canvi que facilita les transformacions necessàries per a donar resposta a les expectatives creixents que el mercat demanda. S'ha proposat un model de negoci flexible que s'adapta a organitzacions de diferent mida, caràcter i fins i tot amb diferents estils de gestió. El model estableix els aspectes fonamentals que proporcionen el marc general havent de modelar-se en funció de les característiques de cada organització i on l'element destacable és la gestió del capital humà. Els altres recursos s'orientaran vers l'objectiu de formar equips de professionals preparats, multidisciplinaris i amb una combinació d'habilitats que afavoreixin un lideratge compartit amb una clara orientació a la qualitat i als valors ètics.


Intervienen muchos participantes en la cada vez más compleja información económica corporativa de las entidades, pero, sin lugar a duda, un papel destacado lo ocupan los auditores que desempeñan una función de interés público otorgando credibilidad y confianza. A lo largo de éstas últimas décadas se han ido produciendo crisis de confianza en los auditores debidas a los grandes escándalos financieros, paralelamente, las demandas de los usuarios sobre el desempeño de los auditores han ido en aumento. Por consiguiente, los ha enfrentado a enormes retos; consecuencia que se verá reflejada en el futuro y que sitúa a la auditoría ante un nuevo paradigma que requiere de un mayor esfuerzo investigador. Los auditores han ido evolucionando, pero no sin dificultades e incertidumbres de cara al desarrollo futuro de la actividad por ello el presente estudio se centra en analizar el cómo y el porqué de estos procesos evolutivos explicando la realidad de lo acontecido, la esencia de los motores de cambio y, en general, las transformaciones que han conducido a la situación actual con el objetivo de proponer soluciones de futuro. En el estudio se ha profundizado en la comprensión de la realidad social de la auditoría, su utilidad y efectividad, su valor presente y futuro, así como su marco legal, tanto desde el punto de vista multicultural como de su evolución. Se ha llevado a cabo una investigación empírica mediante una encuesta cursada a un amplio colectivo. Todo ello bajo un paradigma interpretativo por cuánto se quiere comprender la auditoría, así como bajo un paradigma crítico por cuánto se quiere cambiarla. Como resultado de la investigación se han determinado los retos que permiten proyectar la auditoría hacia un camino sostenible abriendo nuevas oportunidades de desarrollo futuro que, sin duda, pasan por una gobernanza muy proactiva de las firmas; orientada a la consecución de valor añadido, así como a la cultura del cambio que facilita las transformaciones necesarias para dar respuesta a las expectativas crecientes que el mercado demanda. Se ha propuesto un modelo de negocio flexible que se adapta a firmas de diferente tamaño, carácter e incluso con distintos estilos de gestión. El modelo establece los aspectos fundamentales que proporcionan el marco general debiendo modelarse en función de las características de cada firma y donde el elemento destacable es la gestión del capital humano. Los demás recursos se orientarán hacía el objetivo de formar equipos de profesionales preparados, multidisciplinares y con una combinación de habilidades que favorezcan un liderazgo compartido con una clara orientación a la calidad y a los valores éticos.


Many participants are involved in an entities’ increasingly complex corporate information, but without doubt a prominent role is played by the auditors whose function, granting credibility and trust is of public interest. Over the last few decades major financial scandals have caused crises of confidence in auditors, whilst the demand on their performance has increased. Consequently, the enormous challenges facing auditors will place the audit in a new paradigm requiring extra investigative effort. Auditors have evolved, but not without difficulties and uncertainties regarding the future development of their role. This study focuses on analysing the how and why of these evolutionary processes, explaining the reality of what has happened, the essence of the drivers of change and, the general factors that have led to the current situation, all with the aim of proposing solutions for the future. The study has deepened understanding of the social reality of the audit, showing its usefulness and effectiveness, the audit’s present and future value, its legal framework from a multicultural and evolutionary perspective. An empirical investigation has been carried out through a survey carried out to a wide group. This study’s interpretive paradigm allows deep understanding of the audit as well as a critical paradigm to assist in making desirable change. The investigation identifies the challenges to allow the audit to follow a sustainable path, opening up new opportunities for future development that without a doubt, require highly proactive business governance of companies. This must be focused on achieving added value and the promotion of a culture of change to facilitate the necessary responses to growing market expectation. A flexible business model has been proposed that adapts to firms of different size, character, and even different management styles. The model establishes the fundamental aspects of the general framework and must be based on the characteristics of each firm and where the notable element is the management of human capital. The other resources will be directed towards the objective of forming teams of well-trained, multidisciplinary professionals with a combination of skills that favour shared leadership with a clear focus on quality and ethical values.

Keywords

Auditoría; Aseguramiento; Ética; Modelo de negocio; Imagen fiel; Normas de auditoría; Gap de expectativas; Criterio profesional; Escepticismo profesional; Informe auditoría

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences

Knowledge Area

Negocis, administració i dret

Documents

Tesi_Carlos_Puig.pdf

3.407Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)