Construir la convivencia desde la interculturalidad en las escuelas españolas de Educación Primaria

Author

Cerviño Abeledo, Irimia

Director

Garreta i Bochaca, Jordi

Llevot Calvet, Núria

Date of defense

2023-07-20

Pages

237 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia

Abstract

Aquesta tesi, que forma part del projecte " La diversidad cultural en la escuela: discursos, políticas y prácticas" (CS02017-84872-R), finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad d'Espanya, té com a objectiu d’estudi analitzar l'estat de la convivència intercultural als centres educatius d'Educació Primària d'Espanya. Per això s'ha volgut conèixer el nivell de reconeixement que es dóna a la documentació oficial de les escoles a la interculturalitat - prestant especial atenció als Plans de Convivència-, les pràctiques amb mirada intercultural que s'integren en el marc convivencial i quins han estat els conflictes detectats per la convivència de la diversitat cultural, diferenciant-los i estudiant com aquests han estat resolts. El treball empíric d'aquesta investigació ha estat de caràcter mixt, per al qual s'ha fet servir, per una banda, la metodologia quantitativa, a partir de la realització de 1730 enquestes al personal directiu de centres d'educació primària de tota Espanya, i, per altra banda, la metodologia qualitativa, a partir de la realització de 10 etnografies a centres de primària amb alta concentració d'alumnat d'origen estranger a les comunitats autònomes de: Catalunya, Aragó, La Rioja, Andalusia i Madrid. Els resultats mostren que la mirada intercultural i les pràctiques convivencials de calat intercultural són encara una tasca pendent, ja que se segueixen associant a la presència d'alumnat culturalment divers. Igualment, els Plans de Convivència, tot i ser obligatoris, no s'han estès al total de les escoles, ja que són les que més alumnat divers acullen les que més ho contemplen. Així mateix, destaca la presència de conflictes culturals amb connotacions racistes i xenòfobes, els quals sovint són complicats d'identificar pels professionals educatius. Tot això demostra la necessitat que té el sistema educatiu i les escoles espanyoles de construir la convivència des de la interculturalitat.


Esta tesis, que forma parte del proyecto “La diversidad cultural en la escuela: discursos, políticas y prácticas” (CS02017-84872-R), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España, tiene como objetivo de estudio el analizar el estado de la convivencia intercultural en los centros educativos de Educación Primaria de España. Para ello, se ha querido conocer el nivel de reconocimiento que se da en la documentación oficial de las escuelas a la interculturalidad - prestando especial atención a los Planes de Convivencia- , las prácticas con mirada intercultural que se integran en el marco convivencial y cuáles han sido los conflictos detectados por la convivencia de la diversidad cultural, diferenciándolos y estudiando como estos han sido resueltos. El trabajo empírico de esta investigación ha sido de carácter mixto, para el cual se ha empleado, por un lado, la metodología cuantitativa, a partir de la realización de 1730 encuestas al personal directivo de centros de Educación Primaria de toda España, y, por otro lado, la metodología cualitativa, a partir de la realización de 10 etnografías en centros de primaria con alta concentración de alumnado de origen extranjero en las comunidades autónomas de: Cataluña, Aragón, La Rioja, Andalucía y Madrid. Los resultados muestran que la mirada intercultural y las prácticas convivenciales de calado intercultural son todavía una tarea pendiente, puesto que se siguen asociando a la presencia de alumnado diverso culturalmente. Igualmente, los Planes de Convivencia, a pesar de ser obligatorios, no se han extendido al total de las escuelas, pues son las que más alumnado diverso acogen las que más lo contemplan. Así mismo, destaca la presencia de conflictos culturales con connotaciones racistas y xenófobas, los cuales en muchas ocasiones resultan complicados de identificar por los profesionales educativos. Todo esto demuestra la necesidad que tiene el sistema educativo y las escuelas españolas de construir la convivencia desde la interculturalidad.


This thesis, which is part of the project “La diversidad cultural en la escuela: discursos, políticas y prácticas” (CS02017-84872-R), funded by the Ministerio de Economía, Industria y Competitividad of Spain, aims to analyze the state of intercultural living together in Spanish Primary Education schools. To this end, we wanted to acknowledge the level of recognition that interculturality is given in the official documentation of the schools - paying special attention to the Living Together Plans -, the practices with an intercultural perspective that are integrated into the living together framework and which ones have been the conflicts detected by the living together of cultural diversity, differentiating them and studying how they have been resolved. The empirical work of this research has been of a mixed nature, for which, on the one hand, a quantitative methodology has been used, based on the completion of 1730 surveys by the school board of Primary Education centers throughout Spain, and, on the other hand, a qualitative methodology, based on the realization of 10 ethnographies in primary schools with a high concentration of students of foreign origin in the autonomous communities of: Catalonia, Aragon, La Rioja, Andalusia and Madrid. The results show that the intercultural perspective and intercultural living together practices are still a pending task since they continue to be associated with the presence of culturally diverse students. As well, the Living Together Plans, despite being mandatory, have not been extended to all schools, since they are the ones that receive the most diverse students those that contemplate it the most. Likewise, the presence of cultural conflicts with racist and xenophobic connotations stands out, which are often difficult for educational professionals to identify. All this proves the need for the Spanish education system and schools to build the living together from interculturality.

Keywords

Educació Primària; Interculturalitat; Convivència escolar; Educación Primaria; Interculturalidad; Convivencia escolar; Primary education; Interculturality; School coexistence

Subjects

373 - Kinds of school providing general education

Knowledge Area

Sociologia

Documents

This document contains embargoed files until 2024-07-19

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)