La clínica de la síndrome de fibromiàlgia:Anàlisi des d'una perspectiva de gènere

Author

Ruschak, Ilga

Director

Monteso Curto, Maria Pilar

Aguilar Martín, Carina Pilar

Date of defense

2023-07-21

Pages

154 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Infermeria

Abstract

La síndrome de fibromiàlgia és una malaltia d'origen desconegut que es caracteritza per dolor crònic, fatiga, trastorn del son, ansietat, depressió i deteriorament funcional. Afecta com a mínim a un 5% de la població mundial i la prevalença és majoritàriament en dones, amb un 80-96% dels casos. Aquest fet ha comportat que el coneixement actual sobre la patologia s'hagi desenvolupat principalment a partir d'estudis en dones, donant com a resultat la invisibilitat de la perspectiva masculina i el seu conseqüent infradiagnòstic. Objectius: Aquesta tesi es van centrar en la clínica de la patologia des d’una perspectiva de gènere. Es va pretendre: (1) Determinar com s’avalua el dolor a nivell quantitatiu. (2) Examinar si existeixen diferències en les característiques del dolor entre els homes i les dones que pateixen la fibromiàlgia. (3) Descriure com es conceptualitza el dolor des d’un enfoc qualitatiu. Tenint en compte l’escassa evidència en relació a les manifestacions clíniques dels pacients masculins, també es van plantejar objectius particulars en homes: (4) Descriure les experiències de dolor i fatiga en els homes amb la fibromiàlgia de dos països (Espanya i Estats Units d’Amèrica). (5) Examinar els símptomes físics i psicològics. (6) Analitzar els possibles efectes secundaris de les teràpies farmacològiques, i finalment, (7) explorar l'impacte de la patologia comparant els resultats entre diferents grups sociodemogràfics. Metodologia: Per poder assolir els tres primers objectius plantejats es va realitzar una revisió d’abast amb la inclusió d’estudis publicats entre l’any 2016 i 2022. Per al quart objectiu es va executar un estudi transcultural amb mètode mixt (quantitativa i qualitativa) entre dos països. Hi van participar un total de 17 homes (10 espanyols i 7 nord-americans) afectats per la patologia. Per a la recollida de dades es va fer ús d’entrevistes semi-estructurades, grups focals i qüestionaris. Per assolir els demés objectius es va efectuar un estudi exploratori seqüencial amb metodologia mixta. Es va dividir en una fase qualitativa i una quantitativa. En la fase qualitativa es va treballar amb 10 homes afectats per la malaltia mitjançant l’ús dels grups focals. En la fase quantitativa es va aportar un qüestionari ad hoc i el Qüestionari d’Impacte de la Fibromiàlgia a un total de 23 homes. R


El síndrome de fibromialgia es una patología de causa desconocida que se caracteriza por presentar dolor crónico, fatiga, trastorno del sueño, ansiedad, depresión y deterioro funcional. Afecta al menos a un 5% de la población mundial y la prevalencia es mayoritariamente en mujeres, representando entre un 80-96% de los casos. Este hecho ha supuesto que el conocimiento actual sobre la patología se haya desarrollado a partir de investigaciones en mujeres, dando pie a la invisibilidad de la perspectiva masculina y consecuentemente a su infradiagnóstico. Objetivos: Esta tesis se centra en la clínica de la patología desde una perspectiva de género. Se pretendió: (1) Determinar cómo se evalúa el dolor a nivel cuantitativo. (2) Examinar si existen diferencias en las características del dolor entre los hombres y las mujeres que sufren de fibromialgia. (3) Describir cómo se conceptualiza el dolor desde un enfoque cualitativo. Teniendo en cuenta la escasa evidencia con relación a las manifestaciones clínicas de los pacientes masculinos, también se plantearon objetivos particulares en hombres: (4) Describir las experiencias de dolor y fatiga en los hombres con la fibromialgia de dos países (España y Estados Unidos). (5) Examinar los síntomas físicos y psicológicos. (6) Analizar los posibles efectos secundarios de las terapias farmacológicas; y finalmente, (7) explorar el impacto de la patología comparando los resultados entre diferentes grupos sociodemográficos. Metodología: Para poder alcanzar los tres primeros objetivos planteados se realizó una revisión de alcance con la inclusión de estudios publicados entre 2016 y 2022. Para el cuarto objetivo, se ejecutó un estudio transcultural de método mixto (cuantitativa y cualitativa) entre dos países. Participaron un total de 17 hombres (10 españoles y 7 estadounidenses) afectados por la patología. Para la recogida de datos se utilizaron entrevistas semiestructuradas, grupos focales y cuestionarios. Para conseguir los demás objetivos se efectuó un estudio exploratorio secuencial con metodología mixta. Se dividió en una fase cualitativa y una cuantitativa. En la fase cualitativa se trabajó con 10 varones afectados mediante la utilización de los grupos focales. En la fase cuantitativa se aportó un cuestionario ad hoc y el Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia a un total de


Fibromyalgia syndrome is an illness of unknown origin characterized by chronic pain, fatigue, sleep disorders, anxiety, depression, and functional impairment. It affects at least 5% of the world's population, with a higher prevalence in women, accounting for 80-96% of cases. Consequently, most of the current understanding of the condition is derived from research conducted on women, resulting in the invisibility of the male perspective and leading to underdiagnosis in men. Objectives: This thesis focuses on the clinic of the pathology from a gender perspective. The aim was to: (1) Determine how pain is assessed at a quantitative level. (2) Examine whether there are differences in pain characteristics between men and women suffering from fibromyalgia. (3) Describe how pain is conceptualized from a qualitative approach. Taking into account the scarce evidence regarding the clinical manifestations of male patients, we also set particular objectives in men: (4) To describe the experiences of pain and fatigue in two countries (Spain and the United States). (5) To examine the physical and psychological symptoms. (6) To analyse the possible side effects of pharmacological therapies, and finally, (7) to explore the impact of the pathology by comparing the results among different sociodemographic groups. Methodology: To address the first three objectives, a scoping review was conducted, including studies published from 2016 to 2022. For the fourth objective, a cross-cultural mixed-method study involving both quantitative and qualitative approaches was implemented across two countries. A total of 17 men participated, with 10 from Spain and 7 from the United States. Data collection involved semi-structured interviews, focus groups, and questionnaires. To achieve the remaining objectives, a sequential exploratory study was conducted using a mixed methodology. The study was divided into two phases: qualitative and quantitative. In the qualitative phase, focus groups were conducted with 10 affected men. The quantitative phase involved providing an ad hoc questionnaire and the Fibromyalgia Impact Questionnaire to a total of 23 males. Results: • First article related to the first three objectives: Healthcare 2023, Jan 11, 223. doi: 10.3390/healthcare1102020223. "Fibromyalgia Syndrome Pain in Men and Women: A Scoping Revie

Keywords

Fibromiàlgia; Simptomatologia; Homes; Hombres; Fibromyalgia; Symptomatology; Men

Subjects

08 - Polygraphies. Collective works

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Ilga Ruschak.pdf

21.89Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)