Consideraciones para la implementación de la detección precoz personalizada del cáncer de mama en un sistema nacional de salud: puntos de vista de mujeres y profesionales de la salud

Author

Laza-Vásquez, Celmira

Director

Rué i Monné, Montserrat

Gea Sánchez, Montserrat

Tutor

Molina, Fidel

Date of defense

2023-07-25

Pages

233 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament d'Infermeria

Abstract

Per tal de reduir els efectes adversos del model actual de detecció precoç del càncer de mama i proporcionar més beneficis per a les dones i els sistemes sanitaris, la investigació ha avançat cap a la detecció personalitzada basada en el risc de càncer de mama, en particular cap a la implementació d’aquesta estratègia en entorns reals i amb la participació de tots els agents implicats. L'objectiu general d'aquesta tesi doctoral va ser avaluar l'acceptabilitat i viabilitat, des del punt de vista dels professionals de la salut i les dones, d'oferir un programa personalitzat de cribratge de càncer de mama i la seva integració a la pràctica clínica habitual al sistema nacional de salut. Es van avaluar les barreres i els facilitadors per a la implantació d'un programa de cribratge personalitzat, a partir de les opinions dels professionals de la salut, mitjançant els enfocaments qualitatiu i quantitatiu. Posteriorment, es va desenvolupar una prova de concepte per avaluar la viabilitat i l'acceptabilitat des del punt de vista de les dones participants al Projecte DECIDO; i, finalment, es va dur a terme una síntesi qualitativa dels factors que influeixen en la participació de les dones al cribratge personalitzat. Hi ha una bona acceptació general del cribratge basat en el risc i, en base a les opinions dels professionals de la salut, la seva implantació en el context nacional sembla factible. Tot i això, la implantació serà un procés complex que haurà de fer front a una sèrie de barreres relacionades amb les dones, els professionals sanitaris, el sistema sanitari i l'estratègia de personalització. Aquestes barreres es poden contrarestar si es reforcen els facilitadors que han emergit. Els resultats d'aquesta tesi doctoral se sumen als resultats d’altres estudis que proporcionen recomanacions útils per als professionals sanitaris i el sistema nacional de salut de cara a la futura aplicació d'aquesta estratègia.


Con el propósito de reducir los efectos adversos del modelo actual de detección precoz del cáncer de mama y proporcionar más beneficios para las mujeres y los sistemas sanitarios, la investigación ha avanzado hacia la detección personalizada basada en el riesgo de cáncer de mama, en particular en la implementación de esta estrategia en entornos reales y con la participación de todas las partes interesadas. El objetivo general de esta tesis doctoral fue evaluar la aceptabilidad y la viabilidad, desde el punto de vista de los profesionales de la salud y las mujeres, de ofrecer un programa de cribado personalizado del cáncer de mama y su integración en la práctica clínica habitual en el sistema nacional de salud. Se evaluaron las barreras y facilitadores para la implementación de un programa de cribado personalizado, a partir de las opiniones de los profesionales de la salud, mediante los enfoques cualitativo y cuantitativo. Posteriormente, se desarrolló una prueba de concepto para evaluar la viabilidad y aceptabilidad desde el punto de vista de las mujeres participantes en el Proyecto DECIDO; y finalmente, se realizó una síntesis cualitativa sobre los factores que influyen en la participación de las mujeres en el cribado personalizado. Existe una buena aceptación del cribado basado en el riesgo, y en base a las opiniones de los profesionales de la salud, su implementación en el contexto nacional parece factible. A pesar de ello, la implementación será un proceso complejo que deberá hacer frente a diversas barreras relacionadas con las mujeres, los profesionales de la salud, el sistema sanitario y la estrategia de personalización. Estas barreras se podrán contrarrestar si se potencian los facilitadores que han aflorado. Los resultados de esta tesis doctoral se suman a los resultados de otros estudios que brindan recomendaciones de utilidad para los profesionales de la salud y el sistema nacional de salud con miras a una futura implementación de esta estrategia.


In order to reduce the harms of the current breast cancer screening model and provide greater benefits for women and healthcare systems, research has move towards risk-based personalized screening for breast cancer; in particular towards the implementation of this strategy in real settings and with the participation of all stakeholders. The overall objective of this doctoral thesis was to assess the acceptability and feasibility, from the point of view of health professionals and women, of offering a personalized breast cancer screening program and its integration into routine clinical practice in the national health system. Barriers and facilitators to the implementation of a personalized screening program, from the views of health professionals, were addressed through qualitative and quantitative research approaches. Subsequently, a proof of concept was developed to assess feasibility and acceptability from the point of view of women participating in the DECIDO Project; and finally, a qualitative synthesis of factors influencing women's participation in personalized screening was carried out. There is a good general acceptance of risk-based screening, and from the opinions of health professionals, its implementation in the national context seems feasible. However, implementation will be a complex process and will face a number of barriers related to women, health professionals, the health system and the personalization strategy. These barriers can be countered by strengthening the facilitators that have emerged. The results of this doctoral thesis add to the results of other studies that provide useful recommendations for health professionals and the national health system for the future implementation of this strategy.

Keywords

Càncer de mama; Cribratge personalitzat; Acceptabilitat; Cáncer de mama; Cribado personalizado; Aceptabilidad; Breast cancer; Personalized screening; Acceptability

Subjects

614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Knowledge Area

Medicina Preventiva i Salut Pública

Documents

This document contains embargoed files until 2024-07-24

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)