La radioteràpia a dosis baixes: una alternativa terapèutica en pacients ancians amb pneumònia severa causada per COVID-19

Author

Piqué Smith, Berta

Director

Arenas Prat, Meritxell

Codirector

Parada Dominguez, David

Date of defense

2023-07-31

Pages

167 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

El desembre de 2019 es va identificar a la Xina el nou coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu de tipus 2 (SARS-CoV-2), causant de la COVID-19, que provocaria una de les majors pandèmies de la història de la humanitat. Durant la infecció de SARS-CoV-2 es produeix una desregulació del sistema immune que provoca un estat hiperinflamatori que rep el nom de tempesta de citocines (CS) i que pot conduir a l’aparició de pneumònia. La radioteràpia a dosis baixes (RT-DB), pels seus reconeguts efectes antiinflamatoris i immunomoduladors, es va considerar un tractament potencialment eficaç per a la COVID-19. Aquesta tesi doctoral recull l’assaig clínic més gran realitzat fins al dia d’avui que estudia els efectes de la RT-DB en la pneumònia causada per COVID-19. Els nostres resultats demostren que el tractament amb RT-DB millora la funció respiratòria dels pacients tractats, així com incrementa la seva supervivència i redueix el període d’hospitalització i la durada dels símptomes. També hem estudiat possibles marcadors sanguinis que podrien estar associats amb una major taxa de mortalitat i de possible resposta a la RT. Hem provat que la càrrega viral al sèrum dels pacients 24 hores abans de la RT-DB, està associada amb una major mortalitat al cap de 30 dies després del tractament. També, que aquesta es correlaciona positivament amb unes puntuacions més elevades al CURB-65 i unes majors concentracions de lactat deshidrogenasa (LDH) en sang, i finalment, que la variable de la càrrega viral en sèrum combinada amb els paràmetres sanguinis aspartat aminotransferasa (AST) i LDH pre-tractament, tenen capacitat predictora de mortalitat als 30 dies post-tractament. En resum, aquesta tesi fonamenta i suposa un avenç molt rellevant en el coneixement dels beneficis i els possibles efectes radiobiològics de la RT-DB en la pneumònia causada per la COVID-19.


El diciembre de 2019 se identificó en China el nuevo coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2), causante de la COVID-19, que provocaría una de las mayores pandemias de la historia de la humanidad. Durante la infección de SARS-CoV-2 se produce una desregulación del sistema inmune que provoca un estado hiperinflamatorio que recibe el nombre de tormenta de citocinas (CS) y que puede conducir a la aparición de neumonía. La radioterapia a dosis bajas (RT-DB), por sus reconocidos efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores, se consideró un tratamiento potencialmente eficaz para la COVID-19. Esta tesis doctoral recoge el ensayo clínico más grande realizado hasta el día de hoy que estudia los efectos de la RT-DB en la neumonía causada por COVID-19. Nuestros resultados demuestran que el tratamiento con RT-DB mejora la función respiratoria de los pacientes tratados, así como incrementa su supervivencia y reduce el periodo de hospitalización y la duración de los síntomas. También hemos estudiado posibles marcadores sanguíneos que podrían estar asociados con una mayor tasa de mortalidad y de posible respuesta a la RT. Hemos probado que la carga viral en el suero de los pacientes 24 horas antes de la RT-DB, está asociada con una mayor mortalidad a los 30 días después del tratamiento. También, que esta se correlaciona positivamente con unas puntuaciones más elevadas en el CURB-65 y unas mayores concentraciones de lactato deshidrogenasa (LDH) en sangre, y finalmente, que la variable de la carga viral en suero combinada con los parámetros sanguíneos aspartato aminotransferasa (AST) y LDH antes del tratamiento, tienen capacidad predictora de mortalidad a los 30 días después del tratamiento. En resumen, esta tesis fundamenta y supone un adelanto muy relevante en el conocimiento de los beneficios y los posibles efectos radiobiológicos de la RT-DB en la neumonía causada por la COVID-19.


In December 2019, the new severe acute respiratory syndrome type 2 (SARS-CoV-2) coronavirus, which causes COVID-19, was identified in China and would cause one of the largest pandemics in human history. During SARS-CoV-2 infection, immune system dysregulation occurs, resulting in a hyperinflammatory state called cytokine storm (CS), which can lead to pneumonia. Low-dose radiotherapy (LD-RT), due to its recognised anti-inflammatory and immunomodulatory effects, was considered a potentially effective treatment for COVID-19. This PhD thesis reports the largest clinical trial to date studying the effects of LD-RT on COVID-19 pneumonia. Our results show that LD-RT improves the respiratory function of treated patients, increases survival, and reduces the length of hospitalisation along with the duration of symptoms. We have also studied blood markers that could be associated with a higher mortality rate and possible response to RT. We have proven that serum viral load of patients collected 24 hours before LD-RT is associated with increased mortality 30 days post-treatment. Also, that a positive correlation exists with higher CURB-65 scores and higher blood lactate dehydrogenase (LDH) concentrations, and finally, that serum viral load variable combined with pre-treatment blood parameters, such as aspartate aminotransferase (AST) and LDH, are predictive of 30-day post-treatment mortality. In summary, this PhD thesis supports and represents a very relevant advance in the knowledge of the benefits and possible radiobiological effects of LD-RT in COVID-19 pneumonia.

Keywords

COVID-19; Radioteràpia a dosis baixes; Pneumònia; Radioterapia a dosis bajas; Neumonía; Low-dose radiotherapy

Subjects

577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics; 578 - Virology; 61 - Medical sciences; 615 - Pharmacology. Therapeutics. Toxicology

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Berta Piqué Smith.pdf

6.832Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)