The role of the nurse in leadership and supervisory positions in long-term care in Catalonia

Author

Horta Garcia, Gemma

Director

Gea Sánchez, Montserrat

Blanco Blanco, Joan

Date of defense

2023-05-30

Pages

215 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament d'Infermeria

Abstract

Introducció: Degut a l’envelliment de la població s’espera un increment en la demanda de places en institucions de llarga estada. El perfil del resident, generalment fràgil, dependent, amb pluripatologies i deteriorament cognitiu suposa un repte pel personal que hi treballa. Les infermeres amb càrrecs de supervisió i lideratge han de proporcionar un entorn laboral adequat i segur, i vetllar per la qualitat de les cures i l’atenció. Objectiu: Analitzar el rol de la infermera que ocupa posicions de supervisió en centres de llarga estada a Catalunya i la seva influència en el personal que té al seu càrrec. Metodologia: Consta de dues parts, dutes a terme entre el 2015 i 2016. Primer, es va traduir i validar l’escala Supervisory Support Scale de l’anglès al castellà i es van avaluar les propietats psicomètriques de l’escala. La segona part comprèn l’estudi observacional en relació al suport supervisor percebut, realitzat en 37 centres de llarga estada, amb 142 infermeres i 390 auxiliars (TCAE i gerocultores). Per les variables categòriques es va facilitar el nombre de casos i el percentatge, per les variables quantitatives es va calcular la mitjana i la desviació estàndard. Es va emprar el coeficient de correlació de Spearman i l’anova d’un factor per la relació entre variables. Resultats: La traducció i adaptació cultural de l’escala espanyola de suport supervisor i la validació de l’escala va demostrar que és un instrument vàlid i fiable. L’edat mitjana de la mostra va ser de 40-50 anys, la majoria parlaven castellà i català i tenien una experiència en el sector de 10 anys. Les característiques laborals analitzades van obtenir una puntuació moderada. La capacitat en la presa de decisions i apoderament, l’efectivitat laboral, el suport supervisor percebut i l’estrès i càrrega de treball es van associar a la satisfacció laboral. Per les infermeres, el suport supervisor va ser el factor predictiu en la intenció d’abandonar la feina i per les TCAE i gerocultores a més, totes les altres característiques laborals. La manca de personal per realitzar les tasques diàries es va correlacionar amb el suport supervisor percebut. En canvi, no ho van fer les característiques dels centres segons el tipus –residència o sociosanitari-, la situació geogràfica i el tipus de finançament. Conclusions: L’escala espanyola de suport supervisor és un instrument vàlid i fiable per mesurar el suport de la persona amb funcions de supervisió, percebut pel personal d’infermeria. Aquest estudi aporta evidència al sustentar que el suport supervisor percebut pel personal supervisat influeix i té un impacte en la satisfacció laboral i intenció d’abandonar la feina. Les característiques del centre no es relacionen amb el suport supervisor percebut pel personal que treballa en l’àmbit de la llarga estada. Paraules clau: Infermera; auxiliar d’infermera; supervisió d’infermeria; escala de suport supervisor; institucions residencials.


Introducción: Debido al envejecimiento de la población se espera un incremento de la demanda de plazas en instituciones de larga estancia. El perfil del residente, generalmente frágil, dependiente, pluripatológico y con deterioro cognitivo supone un reto para el personal que trabaja en el sector. Las enfermeras con cargos de supervisión y liderazgo deben proporcionar un entorno laboral adecuado y seguro, y velar por la calidad de los cuidados. Objetivo: Analizar el rol de la enfermera que ocupa posiciones de supervisión en centros de larga estancia en Cataluña y su influencia en el personal que tiene a su cargo. Metodología: Consta de dos partes, llevadas a cabo entre el 2015 y 2016. En primer lugar, se tradujo y validó la escala Supervisory Support Scale del inglés al castellano y se evaluaron las propiedades psicométricas de la escala. La segunda parte comprende el estudio observacional en relación al soporte supervisor percibido, realizado en 37 centros de larga estancia y la participación de 142 enfermeras y 390 auxiliares (TCAE y gerocultores). Para las variables categóricas se proporcionó el número de casos y el porcentaje, para las variables cuantitativas se calculó la media y la desviación estándar. Se usó el coeficiente de correlación de Spearman y ANOVA de un factor para la relación entre variables. Resultados: La traducción y adaptación cultural de la escala española de soporte supervisor y la validación de la escala demostraron que es un instrumento válido y fiable. La edad media de la muestra fue de 40-50 años, la mayoría hablaban castellano y catalán y tenían una experiencia en el sector de 10 años. Las características laborales analizadas obtuvieron una puntuación moderada. La capacidad en la toma de decisiones y empoderamiento, la efectividad laboral, el soporte supervisor percibido y el estrés y la carga de trabajo se asociaron a la satisfacción laboral. Para las enfermeras, el soporte supervisor fue el factor predictivo en la intención de abandonar el trabajo y para los TCAE además, todas las otras características laborales. La falta de personal para realizar las tareas diarias se correlacionó con el soporte supervisor percibido. En cambio, no lo hicieron las características de los centros como el tipo –residencia o sociosanitario-, la situación geográfica y el tipo de financiación. Conclusiones: La escala española de soporte supervisor es un instrumento válido y fiable para medir el soporte de la persona con funciones de supervisión, percibido por el personal de enfermería. Este estudio aporta evidencia al sustentar que el soporte supervisor percibido por el personal supervisado influye y tiene un impacto en la satisfacción laboral e intención de abandonar el trabajo. Las características del centro no se relacionan con el soporte supervisor percibido por el personal que trabaja en el ámbito de la larga estancia. Palabras clave: Enfermera; auxiliar de enfermera; supervisión de enfermería; escala de soporte supervisor; instituciones residenciales.


Aim: To analyze the role of nurses in supervisory positions in long-term care facilities in Catalonia and their influence on staff under their charge. Methodology: This consists of two parts, developed between 2015 and 2016. In the first part, the Supervisory Support Scale was translated from English into Spanish and validated, and the psychometric properties of the scale were evaluated. The second part consisted of an observational study on perceived supervisory support, carried out in 37 long-term care institutions, with the participation of 142 nurses and 390 auxiliary personnel (auxiliary nursing care technicians –TCAEs- and geriatric nursing assistants). The number of cases and the percentage were provided for the categorical variables, and the mean and standard deviation were calculated for the quantitative variables. Spearman’s correlation coefficient and a one-way ANOVA were used for the relationship between variables. Results: The translation and cultural adaptation of the Spanish Supervisory Support Scale and the validation of the scale proved it to be a valid and reliable instrument. The average age of the sample was 40-50 years. Most of the participants spoke Spanish and Catalan and had 10 years of experience in the sector. The work characteristics analyzed obtained a moderate score. Decision-making and empowerment, job effectiveness, perceived supervisory support, and stress and burden of work were associated with job satisfaction. For nurses, supervisory support was the predictive factor in intention to leave the job, and for TCAEs and geriatric nursing assistants this also included all other job characteristics. The lack of staff to perform the daily tasks was correlated with perceived supervisory support. However, the characteristics of the center, such as type –nursing home or long-term care settings–, geographic location and type of funding were not correlated. Conclusions: The Spanish Supervisory Support Scale is a valid and reliable instrument for measuring supervisory support, as perceived by the nursing staff. This study provides evidence that the supervisory support perceived by the supervised staff influences and has an impact on job satisfaction and intention to leave the job. The characteristics of the center are not associated with the supervisory support perceived by staff working in long-term care settings. Key words: Nurses; nurse’s aide; nursing supervision; supervisory support scale; residential care facilities.

Keywords

Supervisió d'infermeria; Escala de suport supervisor; Institucions residencials; Supervisión de enfermería; Escala de soporte supervisor; Instituciones residenciales; Nursing supervision; Supervisory support scale; Residential care facilities

Subjects

614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Knowledge Area

Infermeria

Documents

Tghg1de1.pdf

3.881Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)