Los catálogos urbanísticos del patrimonio como instrumentos municipales de protección del patrimonio. Especial referencia a Cataluña. Una perspectiva territorial, urbanística, patrimonial y medioambiental

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic
dc.contributor.author
Calvo Català, Bernat
dc.date.accessioned
2023-11-09T11:03:50Z
dc.date.available
2023-11-09T11:03:50Z
dc.date.issued
2023-09-15
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/689282
dc.description.abstract
El present treball pretén estudiar els catàlegs urbanístics del patrimoni com a instrument jurídic principal dels municipis per a protegir el seu patrimoni i la seva relació amb altres figures de protecció del patrimoni cultural, especialment derivades de la legislació sectorial del patrimoni cultural. S'estudiarà el seu règim jurídic, posant l'accent en el règim jurídic a Catalunya, sense perjudici d'anàlisis comparatives amb el règim jurídic d'altres comunitats autònomes. S'analitzaran qüestions troncals del règim jurídic del patrimoni cultural, com l'evolució històrica de la normativa en la matèria, el principi rector de l'article 46 de la Constitució per a protegir el patrimoni cultural i l'estudi del règim competencial concurrent en cultura i les competències en urbanisme. També s'estudia el règim jurídic de la protecció del patrimoni cultural immoble, especialment les principals figures de protecció sectorial. Després s'analitzen els catàlegs urbanístics i la seva inclusió en els plans urbanístics, així com el seu contingut, documentació i efectes de la seva aprovació, això últim referit sobretot a les conseqüències en l'atorgament de llicències en béns catalogats, deure de conservació d'aquests béns, ordres d'execució, règim de ruïna i disciplina urbanística sobre els béns catalogats. En aquest treball es tracten qüestions transversals que afecten el règim jurídic del patrimoni cultural com el procediment administratiu, història del dret administratiu, dret administratiu sancionador, dret constitucional (règim competencial constitucional i jurisprudència del Tribunal Constitucional), dret del patrimoni cultural, dret urbanístic, etc.
ca
dc.description.abstract
El presente trabajo pretende estudiar los catálogos urbanísticos del patrimonio como instrumento jurídico principal de los municipios para proteger su patrimonio y su relación con otras figuras de protección del patrimonio cultural, especialmente derivadas de la legislación sectorial del patrimonio cultural. Se estudiará su régimen jurídico, haciendo hincapié en el régimen jurídico en Cataluña, sin perjuicio de análisis comparativos con el régimen jurídico de otras comunidades autónomas. Se analizarán cuestiones troncales del régimen jurídico del patrimonio cultural, como la evolución histórica de la normativa en la materia, el principio rector del artículo 46 de la Constitución para proteger el patrimonio cultural y el estudio del régimen competencial concurrente en cultura y las competencias en urbanismo. También se estudia el régimen jurídico de la protección del patrimonio cultural inmueble, especialmente las principales figuras de protección sectorial. Luego se analizan los catálogos urbanísticos y su inclusión en los planes urbanísticos, así como su contenido, documentación y efectos de su aprobación, esto último referido sobre todo a las consecuencias en el otorgamiento de licencias en bienes catalogados, deber de conservación de dichos bienes, órdenes de ejecución, régimen de ruina y disciplina urbanística sobre los bienes catalogados. En este trabajo se tratan cuestiones transversales que afectan al régimen jurídico del patrimonio cultural como el procedimiento administrativo, historia del derecho administrativo, derecho administrativo sancionador, derecho constitucional (régimen competencial constitucional y jurisprudencia del Tribunal Constitucional), derecho del patrimonio cultural, derecho urbanístico, etc.
ca
dc.description.abstract
The present work aims to study the urban heritage catalogs as the main legal instrument of the municipalities to protect their heritage and their relationship with other figures for the protection of cultural heritage, especially derived from sectoral legislation on cultural heritage. Its legal regime will be studied, emphasizing the legal regime in Catalonia, without prejudice to comparative analyzes with the legal regime of other autonomous communities. Core issues of the legal regime of cultural heritage will be analyzed, such as the historical evolution of the regulations on the matter, the guiding principle of article 46 of the Constitution to protect cultural heritage and the study of the concurrent competence regime in culture and competences in urban planning. The legal regime for the protection of immovable cultural heritage is also studied, especially the main figures of sectoral protection. Then the urban catalogs and their inclusion in the urban plans are analyzed, as well as their content, documentation and effects of their approval, the latter referring above all to the consequences in the granting of licenses in cataloged assets, duty of conservation of said assets, execution orders, ruin regime and urban discipline on the listed assets. This paper deals with transversal issues that affect the legal regime of cultural heritage such as administrative procedure, history of administrative law, sanctioning administrative law, constitutional law (constitutional jurisdictional regime and jurisprudence of the Constitutional Court), cultural heritage law, urban law, etc
ca
dc.format.extent
1100 p.
ca
dc.language.iso
spa
ca
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
ca
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
catàlegs
ca
dc.subject
patrimoni
ca
dc.subject
planejament
ca
dc.subject
catálogos
ca
dc.subject
patrimonio
ca
dc.subject
planeamiento
ca
dc.subject
catalogue
ca
dc.subject
heritage
ca
dc.subject
planning
ca
dc.subject.other
Ciències socials i jurídiques
ca
dc.title
Los catálogos urbanísticos del patrimonio como instrumentos municipales de protección del patrimonio. Especial referencia a Cataluña. Una perspectiva territorial, urbanística, patrimonial y medioambiental
ca
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
34
ca
dc.subject.udc
342
ca
dc.subject.udc
349
ca
dc.subject.udc
71
ca
dc.contributor.director
Fuentes Gasó, Josep Ramon
dc.embargo.terms
cap
ca
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI Bernat Calvo Catala.pdf

14.73Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)