Avaluació del model d'atenció integrada a persones amb problemes crònics de salut a les Terres de l'Ebre: Salut + Social

Author

Gavaldà Espelta, Ester

Director

Lleixà Fortuño, Maria del Mar

Codirector

Ferré Grau, Carmen

Date of defense

2023-11-10

Pages

192 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Infermeria

Abstract

Introducció: L’envelliment de la població porta a un augment de la morbiditat i la cronicitat. Els sistemes assistencials actuals es caracteritzen per l’atomització de serveis dirigit a la patologia aguda, resultant en visites excessives i duplicitat en la gestió dels casos. En canvi, l’atenció integrada és capaç d’abordar les necessitats de la població actual de manera eficient, però son necessaris més estudis per adaptar els models innovadors als sistemes assistencials locals. Objectiu: Avaluar un model innovador d’atenció integrada social i sanitària a la regió sanitària de Terres de l’Ebre en la millora de la salut de persones amb malaltia crònica i les seves cuidadores. Metodologia: Estudi de metodologia mixta en 2 fases. La primera fase es basa en un assaig clínic quasi-experimental multicèntric, d’assignació de grup únic pre-post. S’ha realitzat una intervenció basada en un model innovador d’atenció integrada per a pacients crònics mitjançant una aplicació (App Salut+Social) que promou la coordinació dels professionals de salut i dels serveis socials. L’efectivitat de la intervenció es mesura en termes d’adherència al nou model i de millora en: qualitat de vida, adherència al tractament, qualitat assistencial, sobrecàrrega de la persona cuidadora i accés als serveis socials. La segona fase consta d’un estudi qualitatiu basat en un grup focal de professionals i entrevistes a pacients i cuidadores per tal de valorar l’acceptabilitat, fortaleses i debilitats del model. Resultats: El model d’atenció integrada Salut+Social aconsegueix la coordinació dels serveis sanitaris i social. El que resulta en una millora de la qualitat de vida, d’adherència al tractament, d’accés a determinats serveis socials i ha alleujat la sobrecàrrega de les cuidadores. Qualitativament, resulta en una major satisfacció i eficiència assistencial tant pels professionals com pels pacients. Conclusió: L’atenció integrada millora la satisfacció dels pacients en situació de cronicitat respecte l’atenció tradicional i optimitza la gestió dels casos.


Introducción: El envejecimiento de la población lleva a un aumento de la morbilidad y la cronicidad. Los sistemas asistenciales actuales se caracterizan por la atomización de servicios dirigido a la patología aguda, resultando en excesivas visitas y duplicidad en la gestión de los casos. En cambio, la atención integrada es capaz de abordar las necesidades de la población actual de forma eficiente, pero son necesarios más estudios para adaptar los modelos innovadores a los sistemas asistenciales locales. Objetivo: Evaluar un modelo innovador de atención integrada social y sanitaria en la región sanitaria de Terres de l'Ebre en la mejora de la salud de personas con enfermedad crónica y sus cuidadoras. Metodología: Estudio de metodología mixta en 2 fases. La primera fase se basa en un ensayo clínico casi-experimental multicéntrico, de asignación de grupo único pre-post. Se ha realizado una intervención basada en un modelo innovador de atención integrada para pacientes crónicos mediante una aplicación (App Salut+Social) que promueve la coordinación de los profesionales de salud y de los servicios sociales. La efectividad de la intervención se mide en términos de adherencia al nuevo modelo y de mejora en: calidad de vida, adherencia al tratamiento, calidad asistencial, sobrecarga de la persona cuidadora y acceso a los servicios sociales. La segunda fase consta de un estudio cualitativo basado en un grupo focal de profesionales y entrevistas a pacientes y cuidadoras para valorar la aceptabilidad, fortalezas y debilidades del modelo. Resultados: El modelo de atención integrada Salud+Social logra la coordinación de los servicios sanitarios y social. Lo que resulta en una mejora de la calidad de vida, de adherencia al tratamiento, de acceso a determinados servicios sociales y ha aliviado la sobrecarga de las cuidadoras. Cualitativamente, resulta en una mayor satisfacción y eficiencia asistencial tanto para los profesionales como para los pacientes. Conclusión: La atención integrada mejora la satisfacción de los pacientes en situación de cronicidad respecto a la atención tradicional y optimiza la gestión de los casos.


Introduction: The aging of the population leads to an increase in morbidity and chronicity. Current care systems are characterized by the atomization of services aimed at acute pathology, resulting in excessive visits and duplicity in the management of cases. On the other hand, integrated care is able to address the needs of the current population efficiently, but more studies are needed to adapt innovative models to local care systems. Aim: To evaluate an innovative model of integrated social and health care in the health region of Terres de l'Ebre in improving the health of people with chronic diseases and their caregivers. Methodology: Mixed methodology study in 2 phases. The first phase is based on a quasi-experimental multicenter single group assignment pre-post clinical trial. An intervention has been carried out based on an innovative model of integrated care for chronic patients through an application (App Salut+Social) that promotes the coordination of health professionals and social services. The effectiveness of the intervention is measured in terms of adherence to the new model and improvement in: quality of life, adherence to treatment, quality of care, caregiver burden and access to social services. The second phase consists of a qualitative study based on a focus group of professionals and interviews with patients and carers in order to assess the acceptability, strengths and weaknesses of the model. Results: The Health+Social integrated care model achieves the coordination of health and social services. Which results in an improvement in the quality of life, adherence to treatment, access to certain social services and has eased the burden on carers. Qualitatively, it results in greater satisfaction and care efficiency for both professionals and patients. Conclusion: Integrated care improves the satisfaction of patients with chronic conditions compared to traditional care and optimizes case management.

Keywords

Atenció Integrada; Malaltia Crònica; TIC i Salut; Enfermedad Crònica; Integrated Healthcare; Chronic Disease; ICT and Health

Subjects

3 - Social Sciences; 61 - Medical sciences; 614 - Public health and hygiene. Accident prevention; 62 - Engineering. Technology in general

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI_.pdf

23.66Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)