Exposición a sustancias químicas a través de textiles: Evaluación de riesgos para la salud

Author

Herrero Casado, Marta

Director

Rovira Solano, Joaquim

Nadal Lomas, Martí

Date of defense

2023-10-26

Pages

341 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Abstract

La presència de substàncies químiques a la roba ha estat objecte d'estudi en els darrers anys, a conseqüència del seu ús durant la fabricació dels teixits i/o com a resultat de la pròpia fabricació. Malauradament, algunes d'aquestes substàncies són tòxiques per a la salut humana, els efectes adversos de les quals abasten des de petites i puntuals reaccions cutànies o dermatitis, fins a efectos adversos molt imortants, com alguns tipus de càncer. Aquesta tesi s'ha realitzat amb l'objectiu d'avaluar el risc per a la salut a causa de l'exposició dèrmica a elements químics i altres substàncies presents a la roba i utilitzades àmpliament per la indústria tèxtil. Les substàncies avaluades han estat metalls i metal·loides, colorant indigo, bifenils policlorats (PCBs), formaldehid i bisfenols (BPs). Els resultats obtinguts mostren una associació entre la presència de les diferents substàncies químiques amb el tipus de fibra, sent les fibres de cotó les que més formaldehid contenen. D'altra banda, Sb, BPA i BPS serien majoritaris a les fibres de polièster. mentre que el Ti estaria associat a les fibres de poliamida. El color també influeix, sent les peces de colors foscos les que contenen nivells més alts de Mg, Cr, Cu i Pb, BPS. Els PCBs serien majoritaris a les peces de tonalitats groguenca, i el BPA ,a les peces de color gris. Malauradament, les peces fabricades amb cotó orgànic no estan lliures de substàncies tòxiques ja que algunes contenen nivells més alts de certs metalls, i també de formaldehid. En termes generals, l'avaluació de riscos és positiva, exceptuant els grups de població de nadons i nenes amb edats compreses entre els 3 i 6 anys, en què el risc cancerigen va ser lleugerament superior al llindar, quant a contingut de Cr.


La presencia de sustancias químicas en la ropa ha sido objeto de estudio en los últimos años. Ésta se debe al uso de las mismas durante las diferentes etapas de fabricación de los tejidos y/o como resultado de la propia fabricación. Desgraciadamente, el uso de alguna de estas sustancias químicas resulta tóxico para la salud humana, cuyos efectos adversos abarcan desde pequeñas y puntuales reacciones cutáneas, dermatitis hasta algunos tipos de cáncer. Esta tesis se ha realizado con el objetivo de evaluar el riesgo para la salud debido a la exposición dérmica a elementos químicos y otras sustancias presentes en la ropa y utilizadas ampliamente por la industria textil. Las sustancias evaluadas han sido metales y metaloides, colorante indigo, bifenilos policlorados (PCBs), formaldehído y bisfenoles (BPs). Los resultados obtenidos muestran una asociación entre la presencia de las diferentes sustancias químicas con el tipo de fibra, siendo las fibras de algodón las que más formaldehído contienen, Sb, BPA y BPS serían mayoritarios en las fibras de poliéster y el Ti en las fibras de poliamida. El color también influye en estos niveles siendo las prendas de colores oscuros las que contienen niveles más altos de Mg, Cr, Cu y Pb, BPS. Los PCBs serian mayoritarios en las prendas de tonalidades amarillas y el BPA en las prendas de color gris. Desgraciadamente, las prendas fabricadas con algodón orgánico no están libres de sustancias tóxicas ya que algunas contienen niveles más altos de metales y formaldehído. En términos generales la evaluación de riesgos es positiva, exceptuando a los grupos de población de bebés y niñas con edades comprendidas entre los 3 y 6 años, en los que el CR fue ligeramente superior al umbral para el Cr (VI).


The presence of chemical substances in clothing has been the subject of study in recent years. This is due to their use during the different stages of fabric manufacture and/or as a result of the manufacture itself. Unfortunately, the use of some of these chemicals is toxic to human health, with adverse effects ranging from small, isolated skin reactions, and dermatitis to some types of cancer. This thesis has been carried out to assess the health risks due to dermal exposure to chemicals and other substances present in clothing and widely used by the textile industry. The substances evaluated were metals and metalloids, indigo dye, polychlorinated biphenyls (PCBs), formaldehyde and bisphenols (BPs). The results obtained show an association between the presence of the different chemical substances and the type of fibre, with cotton fibres containing the most formaldehyde, Sb, BPA and BPS being the most prevalent in polyester fibres and Ti in polyamide fibres. Colour also influences these levels, with dark-coloured garments containing higher levels of Mg, Cr, Cu and Pb, BPS. PCBs would be higher in yellow-coloured garments and BPA in grey-coloured garments. Unfortunately, garments made from organic cotton are not free of toxic substances as some contain higher levels of metals and formaldehyde. Overall the risk assessment is positive, except for the population groups of infants and children aged 3-6 years, where the CR was slightly above the threshold for Cr (VI).

Keywords

Evaluació de riscos salud; Exposició dérmica; Roba; Evaluación de riesgos salud; Exposición dérmica; Ropa; Human Risk assessment; Dermal exposure; Clothes

Subjects

504 - Threats to the environment; 615 - Pharmacology. Therapeutics. Toxicology

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

This document contains embargoed files until 2024-04-23

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)