Cancer cell encapsulation

Author

Pérez Pacheco, Yaride

Director

Garcia Valls, Ricard

Codirector

Tylkowski, Bartosz

Rosell Lompart, Joan

Date of defense

2023-10-23

Pages

181 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Química

Abstract

Aquesta tesi ofereix una visió general de la producció de microcapsules i nanocapsules reticulates de quilosa/ tripolifosfat de sodi (CS/TPP), i s'estudia la seva interacció amb cél·lules normals i cancerígenes en entorns fisiológics simulats. La investigació ofereix una visió significativa de les seves propietats i aplicacions. Es van utilitzar dos metodes de producció pera les capsules CS/TPP: l'assecat per aerosol que va donar com a resulta! un rang de mida de 0,8 µm a 50 µm, que eren estables al pH a causa de la reticulació física. Les microcapsules CS/TPP amb acid folie van mostrar un comportament dependen! del pH. La metodología d'electrospray coaxial s'estava desenvolupant per produir nanocapsules reticuladas CS/TPP globulars. Les proves in vitro sobre línies cel·lulars de cancer BJ normal i SCLII van mostrar diferencies d'interacció segons els sistemes de creixement cel·lular, amb configuracions d'esferoides que imitaven les condicions in vivo i afectaven el comportament cel·lular, que les nanocapsules van mostrar un efecte tóxic sobre les cél·lules cancerases SCLII. Aquestes troballes són prometedores pera futurs desenvolupaments en tecnologies de quimioterapia.


Esta tesis proporciona una visión general de la producción de microcápsulas y nanocápsulas reticuladas de quitosano/tripolifosfato de sodio (CS/TPP), y estudia su interacción con células normales y cancerosas en entornos fisiológicos simulados. La investigación ofrece información importante sobre sus propiedades y aplicaciones. Se utilizaron dos métodos de producción para las cápsulas de CS/TPP: secado por aspersión que dio como resultado rangos de tamaño de 0,8 µm a 50 µm, que tenían un pH estable debido a la reticulación física. Las microcápsulas de CS/TPP con ácido fálico mostraron un comportamiento dependiente del pH. Se estaba desarrollando una metodología de electropulverización coaxial para producir nanocápsulas globulares reticuladas de CS/TPP. Las pruebas in vitro en líneas celulares de cáncer BJ normal y SCLII mostraron diferencias de interacción dependiendo de los sistemas de crecimiento celular, con configuraciones de esferoides que imitan las condiciones in vivo y afectan el comportamiento celular, mientras que las nanocápsulas mostraron un efecto tóxico en las células cancerosas SCLII. Estos hallazgos son prometedores para futuros desarrollos en tecnologías de quimioterapia.


This thesis provides an overview of the production of chitosan/sodium tripolyphosphate (CS/TPP)crosslinked microcapsules and nanocapsules, and studying their interaction with normal and cancer cells in simulated physiological environments. The research offers significan! insights into their properties and applications. Two production methods were used for CS/TPP capsules: spray drying resulting in a 0.8 µm to 50 µm size ranges, which were pH-stable dueto physical crosslinking. CS/TPP microcapsules with folie acid exhibited pH-dependent behavior. Coaxial electrospray methodology was developing to produce globular CS/TPP crosslinked nanocapsules. In vitro tests on BJ normal and SCLII cancer cell lines showed interaction differences depending on cell growth systems, with spheroid setups mimicking in vivo conditions and affecting cellular behavior, which the nanocapsules showed a toxic effect on SCLII cancer cells. These findings are promising for future developments in chemotherapy technologies.

Keywords

Càncer, quitosà; Electrospray; encapsulació; Cáncer, quitosano; encapsulación; Cancer, chitosan; encapsulation

Subjects

54 - Chemistry. Crystallography. Mineralogy

Knowledge Area

Enginyeria i arquitectura

Documents

This document contains embargoed files until 2025-10-22

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)