Representation and Processing of Affective Words: The Distinction Between Emotion-label and Emotion-laden Words

Author

Betancourt Díaz, Ángel Armando

Director

Ferré Romeu, Maria Pilar

Guasch Moix, Marc

Date of defense

2024-04-05

Pages

257 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

La present tesi tracta sobre com es representen i processen les paraules amb un contingut afectiu a la nostra ment. L'objectiu principal és diferenciar entre dues categories de paraules afectives: les paraules que etiqueten una emoció (EM; per exemple, por) i paraules que no etiqueten una emoció, però la poden suscitar (EL; per exemple, mort). Encara que investigacions prèvies han demostrat diferències conductuals i neurocognitives entre aquestes dues categories de paraules afectives, la seva representació en el lèxic mental segueix sense estudiar-se en profunditat. Per tant, el primer objectiu d'aquesta tesi és estudiar la representació de les paraules EM i EL, examinant com s'organitzen al lèxic mental, i identificar quines són les característiques que descriuen millor les dues categories de paraules afectives. El segon objectiu de la present tesi és explorar si la valència (com positiva o negativa es percep una paraula) es pot considerar una característica de riquesa semàntica, i examinar si els efectes de valència es comporten de manera similar o diferent en les paraules EM i EL. Per a abordar els objectius de la tesi, es plantegen tres estudis. Al primer estudi es va analitzar l'estructura associativa de paraules EM, EL i neutres mitjançant una tasca de lliure associació. Al segon estudi, es va desenvolupar un espai semàntic per definir l'organització de les paraules afectives i neutres, explorant també quines són les característiques que millor prediuen els diferents tipus de paraules. Finalment, al tercer estudi es va examinar si la valència és una característica de la riquesa semàntica i els efectes que la valència té en les paraules EM i EL. Les conclusions generals de la present tesi són que la valència és la dimensió central del contingut afectiu de les paraules i que la distinció entre paraules EM i EL s'aconsegueix considerant un model multicomponencial.


La presente tesis aborda cómo se representan y procesan las palabras con un contenido afectivo en nuestra mente. El objetivo principal es diferenciar entre dos tipos de palabras afectivas: las palabras que etiquetan una emoción (EM; por ejemplo, miedo) y palabras que no etiquetan una emoción, pero las pueden suscitar (EL; por ejemplo, muerte). A pesar de que estudios previos han demostrado diferencias conductuales y neurocognitivas entre estos dos tipos de palabras afectivas, su representación en el léxico mental sigue sin estudiarse a profundidad. Por lo tanto, el primer objetivo de esta tesis es estudiar la representación de las palabras EM y EL examinando cómo se organizan en el léxico mental, e identificar cuáles son las características que mejor describen los dos tipos de palabras afectivas. El segundo objetivo de la presente tesis es explorar si la valencia (variable que indica cuán positive o negativa es una palabra) puede considerarse un rasgo de riqueza semántica, y examinar si los efectos de valencia se comportan de forma similar o diferente en las palabras EM y EL. Para ello, realizamos tres estudios. En el primer estudio analizamos la estructura asociativa de palabras EM, EL y neutras mediante una tarea de libre asociación. En el segundo estudio, desarrollamos un espacio semántico para definir la organización de las palabras afectivas y neutras. También exploramos cuáles son las características que mejor predicen los distintos tipos de palabras. Por último, en el tercer estudio examinamos si la valencia es una característica de la riqueza semántica y los efectos que tiene en las palabras EM y EL. Las conclusiones generales de este trabajo son que la valencia es la dimensión central del contenido afectivo de las palabras y que la distinción entre palabras EM y EL se consigue considerando un modelo multi-componencial.


  This present thesis addresses the representation and processing of affective words in our minds. It aims to differentiate between two types of affective words: emotion-label words (EM; e.g., fear) and emotion-laden words (EL; e.g., death). While previous research has demonstrated behavioral and neurocognitive differences between these two types of affective words, their representation in the mental lexicon remains understudied. Therefore, the first aim of this thesis is to study the representation of EM and EL words by examining how they are organized in the mental lexicon, and to identify which are the features or characteristics that best described the two types of affective words. The second aim of the present thesis is to explore if valence can be considered a feature of semantic richness, and to examine whether the valence effects behave similarly or differently in EM and EL words. To achieve this, we conducted three studies. In the first study we analyze the associative structures of EM, EL, and neutral words through a word association task. In the second study, we developed a semantic space to define the organization of affective and neutral words. We also explore which are the characteristics that best predicts the different word types. Finally, in the third study we examine whether valence is a feature of semantic richness and the effects that valence has on EM and EL words. The general conclusions of this work are that valence is the central dimension of the affective content of words and that the distinction between EM and EL words is achievable by considering the Component Process Model (CPM).

Keywords

Paraules Afectives; València; Lèxic; Palabras afectivas; Léxico; Emotion words; Valence; Lexicon

Subjects

159.9 - Psychology; 81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Ciències socials i jurídiques

Documents

TESI Angel Betancourt.pdf

4.554Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)