El proceso de transformación digital de una institución educativa (0-18): un estudio de caso

Author

Garcia Grau, Francesc

Director

Lázaro Cantabrana, José Luis

Valls Bautista, Cristina

Date of defense

2024-03-11

Pages

181 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

L'avenç tecnològic comporta intrínsecament l'ús quotidià de la tecnologia digital (TD) per la societat. En conseqüència, resulta imprescindible una alfabetització digital de la població que li faciliti habilitats digitals i mermi la bretxa digital actual, a nivell de capacitació i de recursos. L'educació és un element clau per assolir aquesta transformació. En aquest context, les administracions competents han de desenvolupar polítiques que permetin agilitzar l'alfabetització digital de la població a través de les institucions educatives. Aquestes institucions han de dissenyar plans estratègics que facilitin la implementació de la TD i capacitin les habilitats digitals a l'alumnat. En aquest estudi de cas es pren com a objectiu desenvolupar un procés d'implementació de la TD per millorar la maduresa digital de la institució educativa. La recerca es fa en un centre educatiu durant quatre cursos acadèmics i assumeix el desenvolupament en competència digital docent (CDD) com a eix vertebrador per a la transformació digital a través de la formació contínua. El procés de transformació s'executa en 5 fases i permet elaborar un model que facilita el disseny d'un Pla d'Estratègia Digital de Centre. En conclusió, s'observa que fer ús de mecanismes de gestió faciliten la implementació de l'ús de la TD i el disseny de plans estratègics al centre educatiu. A més, cal que aquest disposi d'una infraestructura i una dotació tecnològica de qualitat que contempli els estàndards actuals i la legislació vigent a nivell de seguretat. Gràcies a això, es dissenyaran plans estratègics que defineixin la institució en un futur, a través de la reflexió i la cooperació del professorat. La investigació ha facilitat a la comunitat científica un model que contempla el disseny d'un Pla Estratègic Digital de Centre, basat en el desenvolupament de la CDD i l'anàlisi de la infraestructura.


El avance tecnológico conlleva, intrínsecamente, el uso cotidiano de la tecnología digital (TD) por la sociedad. En consecuencia, resulta imprescindible una alfabetización digital de la población que le facilite habilidades digitales y merme la brecha digital actual, a nivel de capacitación y de recursos. La educación es un elemento clave para conseguir esta transformación. En este contexto, las administraciones competentes deben desarrollar políticas que permitan agilizar la alfabetización digital de la población a través de las instituciones educativas. Dichas instituciones deben diseñar planes estratégicos que faciliten la implementación de la TD y capaciten de habilidades digitales al alumnado. En este estudio de caso se toma como objetivo desarrollar un proceso de implementación de la TD para mejorar la madurez digital de la institución educativa. La investigación se realiza en un centro educativo durante cuatro cursos académicos y asume el desarrollo en competencia digital docente (CDD) como eje vertebrador para la transformación digital a través de la formación continua. El proceso de transformación se ejecuta en 5 fases y permite elaborar un modelo que facilita el diseño de un Plan de Estrategia Digital de Centro. En conclusión, se observa que hacer uso de mecanismos de gestión facilitan la implementación del uso de la TD y el diseño de planes estratégicos en el centro educativo. Además, se requiere que este disponga de una infraestructura y una dotación tecnológica de calidad que contemple los estándares actuales y la legislación vigente a nivel de seguridad. Gracias a ello, se diseñarán planes estratégicos que definan la institución en un futuro, a través de la reflexión y la cooperación del profesorado. La investigación ha facilitado, a la comunidad científica, un modelo que contempla el diseño de un Plan Estratégico Digital de Centro, basado en el desarrollo de la CDD y el análisis de la infraestructura.


Technological advancement intrinsically entails the daily use of digital technology (DT) by society. Consequently, digital literacy of the population is essential to provide them with digital skills and reduce the current digital divide, at the level of training and resources. Education is a key element to achieve this transformation. In this context, the competent administrations must develop policies that speed up the digital literacy of the population through educational institutions. These institutions must design strategic plans that facilitate the implementation of DT and train students in digital skills. This case study aims to develop a DT implementation process to improve the digital maturity of the educational institution. The research is carried out in an educational center during four academic years and assumes the development of teaching digital competence (TDC) as the backbone for digital transformation through continuous training. The transformation process is executed in 5 phases and allows the development of a model that facilitates the design of a Center Digital Strategy Plan. In conclusion, it is observed that using management mechanisms facilitates the implementation of the use of DT and the design of strategic plans in the educational center. In addition, it is required that it has a quality infrastructure and technological equipment that meets current standards and current legislation at the security level. Thanks to this, strategic plans will be designed that define the institution in the future, through the reflection and cooperation of the teaching staff. The research has provided the scientific community with a model that contemplates the design of a Digital Centre Strategic Plan, based on the development of the TDC and the analysis of the infrastructure.

Keywords

Estratègia Digital; Competència Digital Docent; Transformació digital; Competencia Digital Docente; Transformación Digital; Digital Strategy; Teaching Digital Competence; Digital Transformation

Subjects

37 - Education; 371 - Education and teaching organization and management; 373 - Kinds of school providing general education

Knowledge Area

Ciències socials i jurídiques

Documents

TESI Francesc Garcia Grau.pdf

9.753Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)