Thermochemical Valorisation of residual biomass to High Value Molecules and Energy

Author

Cheikh Wafa, Jacky

Director

Bengoa, Christophe José

Date of defense

2024-03-18

Pages

321 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Química

Abstract

Pel que fa als inconvenients dels combustibles fòssils, com l'impacte ambiental i l'esgotament dels recursos, els biocombustibles es veuen com una alternativa més sostenible derivada de materials orgànics. La liqüefacció hidrotèrmica (HTL) és un procés termoquímic que converteix la biomassa en biocru, biocarb, fase aquosa i biogàs. L'estudi se centra a optimitzar les condicions HTL, trobant que les temperatures més altes i els temps de reacció més llargs milloren el rendiment i la qualitat del biocru. L'addició de catalitzador de CuSO4 i metanol pur com a dissolvent han millorat el rendiment del biocru. Les comparacions amb altres biomasses mostren que els fangs primaris ofereixen la millor eficiència de conversió. Malgrat les optimitzacions, el biocru produït no compleix els estàndards de combustibles fòssils a causa de l'alt contingut de compostos pesants, cosa que suggereix un processament posterior (hidrotractament i hidrocraqueig).


En cuanto a los inconvenientes de los combustibles fósiles, como el impacto ambiental y el agotamiento de los recursos, los biocombustibles se consideran una alternativa más sostenible derivada de materiales orgánicos. La licuefacción hidrotermal (HTL) es un proceso termoquímico que convierte la biomasa en biocrudo, biocarbón, fase acuosa y biogás. El estudio se centra en optimizar las condiciones de HTL y descubre que temperaturas más altas y tiempos de reacción más prolongados mejoran el rendimiento y la calidad del biocrudo. La adición de catalizador CuSO4 y metanol puro como disolvente han mejorado el rendimiento del biocrudo. Las comparaciones con otras biomasas muestran que los lodos primarios ofrecen la mejor eficiencia de conversión. A pesar de las optimizaciones, el biocrudo producido no cumple con los estándares de combustibles fósiles debido al alto contenido de compuestos pesados, lo que sugiere un procesamiento posterior (hidrotratamiento e hidrocraqueo).


Regarding the drawbacks of fossil fuels, such as environmental impact and resource depletion, biofuels is seen to be as a more sustainable alternative derived from organic materials. Hydrothermal liquefaction (HTL) is a thermochemical process that converts biomass into biocrude, biochar, aqueous phase, and biogas. The study focuses on optimizing HTL conditions, finding that higher temperatures and longer reaction times improve biocrude yield and quality. The addition of CuSO4 catalyst and pure methanol as a solvent have both enhanced the biocrude yield. Comparisons with other biomasses show that primary sludge offers the best conversion efficiency. Despite optimizations, the biocrude produced does not meet fossil fuel standards due to high content of heavy compounds, suggesting further processing (hydrotreating and hydrocracking).

Keywords

fangs primaris; liqüefacció hidrotermal; productes d'alt valor; lodo primario; licuefacción hidrotermal; productos de alto valor; Primary sludge; Hydrothermal liquefaction; high-added value products

Subjects

54 - Chemistry. Crystallography. Mineralogy; 62 - Engineering. Technology in general

Knowledge Area

Enginyeria i arquitectura

Documents

TESI Jacky Cheikh wafa .pdf

17.02Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)