Plan estratégico para el fomento al uso y apropiación de tecnologías digitales en la educación universitaria: Diseño, implementación y validación

Author

Paz Saavedra, Luis Eduardo

Director

Gisbert Cervera, Maria Mercedes

Date of defense

2024-03-20

Pages

98 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

La investigació de la tesi doctoral va tenir com a objectiu aportar al millorament de la formació oferta pels diferents programes académics de la Universitat de Nariño mitjanc;:ant el disseny, la implementació i la validació d'un pla estratégic peral fornen! a l'ús i l'apropiació de tecnologies digitals. L'estudi es va realitzar utilitzant una metodologia de recerca basada en disseny i orientada a la innovació educativa, centrada en la introducció d'un nou element en el context universitari, amb el propósit de transformar una situació inicial. El procés va incloure quatre etapes: un diagnóstic inicial, elaboració del pla estratégic, implementació i avaluació deis resultats inicials. El pla dissenyat es va enfocar en quatre línies d'acció: (1) competéncies digitals, (2) recursos educatius digitals, (3) plataformes educatives i (4) ús de tecnologies digitals peral suporta la investigació i la interacció social. Després deis dos primers anys de la seva aplicació, entre els resultats més rellevants s'evidencia un increment significatiu en la millora de !'actitud del professorat davant l'ús tecnologies digitals com a suport a l'educació, i alhora un incrementen la freqüéncia d'ús d'aquestes tecnologies per part deis docents. En contras!, no s'han trobat canvis significatius a la competencia digital docent, la qual cosa es constitueix en la principal oportunitat de millora a futur. Addicionalment, la investigació ha permés establir diferents estratégies encaminades a assolir una gestió més eficient de !'ecosistema tecnológic de la Universitat.


La investigación de la tesis doctoral tuvo como objetivo aportar al mejoramiento de la formación ofrecida por los diferentes programas académicos de la Universidad de Nariño mediante el diseño, implementación y validación de un plan estratégico para el fomento al uso y apropiación de tecnologías digitales. El estudio se realizó utilizando una metodología de investigación basada en diseño y orientada a la innovación educativa, centrada en la introducción de un nuevo elemento en el contexto universitario, con el propósito de transformar una situación inicial. El proceso incluyó cuatro etapas: un diagnóstico inicial, elaboración del plan estratégico, implementación y evaluación de los resultados iniciales. El plan diseñado se enfocó en cuatro líneas de acción: (1) competencias digitales, (2) recursos educativos digitales, (3) plataformas educativas y (4) uso de tecnologías digitales para el apoyo a la investigación y la interacción social. Tras los dos primeros años de su aplicación, entre los resultados más relevantes se evidencia un incremento significativo en la mejora de la actitud del profesorado frente al uso tecnologías digitales como apoyo a la educación, y a su vez, un incremento en la frecuencia de uso de estas tecnologías por parte de los docentes. En contraste, no se han encontrado cambios significativos en la competencia digital docente, lo cual se constituye en la principal oportunidad de mejora a futuro. Adicionalmente, la investigación ha permitido establecer diferentes estrategias encaminadas a lograr una gestión más eficiente del ecosistema tecnológico de la Universidad.


The research of the doctoral thesis aimed to contribute to the improvement of the training offered by the different academic programs of the University of Nariño through the design, implementation and validation of a strategic plan for the promotion of the use and appropriation of digital technologies. The study was conducted using a design-based research methodology oriented to educational innovation, focused on the introduction of a new element in the university context, with the purpose of transforming an initial situation. The process included four stages: an initial diagnosis, elaboration of the strategic plan, implementation and evaluation of the initial results. The plan designed focused on four lines of action: (1) digital competencies, (2) digital educational resources, (3) educational platforms and (4) use of digital technologies to support research and social interaction. After the first two years of its application, among the most relevan! results, there is evidence of a significani increase in the improvement of teachers' attitude towards the use of digital technologies as a support for education, and in turn, an increase in the frequency of use of these technologies by teachers. In contras!, no significan! changes have been found in teachers' digital competence, which is the main opportunity for future improvement. Additionally, the research has allowed establishing different strategies aimed al achieving a more efficient management of the technological ecosystem of the University.

Keywords

Pla estratègic; Educació universitària; Tecnologies digitals; Plan estratégico; Educación universitaria; Tecnologías digitales; Strategic plan; University education; Digital technologies

Subjects

378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Ciències socials i jurídiques

Documents

TESI Luis Eduardo Paz Saavedra .pdf

3.042Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)