Procesos y técnicas constructivas de una sociedad en transformación: análisis de espacios arquitectónicos entre Tarraco e Ilerda durante la Antigüedad tardía

Author

Fortuny Mendo, Karen

Director

Macías Solé, Josep Maria

Pizzo, Antonio

Date of defense

2024-04-18

Pages

796 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

Aquesta tesi doctoral estudia l'Antiguitat tardana en el nord-est de la península ibérica a partir de l'analisi arqueológica de l'arquitectura. A diferencia de recerques prévies que s'han central principalment en l'arquitectura d'elits i espais públics, aquest treball busca ressaltar la importancia de l'arquitectura que emmarca la vida quotidiana durant aquest període, tant en entorns urbans com rurals. El projecte s'ha concreta! amb una analisi de contextos arquitectónics situats en l'area geografica compresa entre Tarraco i llerda, dues ciutats que en l'Antiguitat tardana es converteixen en referents de la nova xarxa episcopal d'articulació del territori. La metodología emprada se centra en l'Arqueologia de !'Arquitectura, amb émfasi en la caracterització técnica de les estructures. L'aplicació d'aquest enfocament s'ha hagut d'adequar a la realitat dels casos d'estudi, molles vegades amb una entitat material limitada i una documentació arqueológica succinta. S'inclou un cataleg de 27 casos d'estudi, pertanyents a 7 jaciments diferents, que s'analitzen des de diferents perspectives com la ubicació, la disposició espacial, els processos i técniques constructius i les dades estratigrafiques i materials associats.


Esta tesis doctoral estudia la Antigüedad tardía en el nordeste de la península ibérica a partir de la análisis arqueológica de la arquitectura. A diferencia de investigaciones previas que se han central principalmente en la arquitectura de élites y espacios públicos, este trabajo busca resaltar la importancia de la arquitectura que enmarca la vida cotidiana durante este periodo, tanto en entornos urbanos como rurales. El proyecto se ha concretar con un análisis de contextos arquitectónicos situados en el área geográfica compresa entre Tarraco y llerda, dos ciudades que en la Antigüedad tardía se convierten en referentes de la nueva red episcopal de articulación del territorio. La *metodología empleada se centra en la Arqueología de !'Arquitectura, con énfasis en la caracterización técnica de las estructuras. La aplicación de este enfoque se ha tenido que adecuar a la realidad de los casos de estudio, mojadas veces con una entidad material limitada y una documentación *arqueológica sucinta. Se incluye un catálogo de 27 casos de estudio, pertenecientes a 7 yacimientos diferentes, que se analizan desde diferentes perspectivas como la ubicación, la disposición espacial, los procesos y técnicas constructivos y los datos estratificaras y materiales asociados.


This dissertation studies Late Antiquity in the northeast of the lberian Península from the archaeological analysis of architecture. Unlike previous research that has focused mainly on the architecture of elites and public spaces, this work seeks to highlight the importance of the architecture that framed everyday life during this period, both in urban and rural environments. The project has been carried out with an analysis of architectural contexts located in the geographical area between Tarraco and llerda, two cities that in Late Antiquity became referents of the new episcopal network for the articulation of the territory. The methodology used focuses on the Archaeology of Architecture, with emphasis on the technical characterization of the structures. The application of this approach has had to be adapted to the reality of the case studies, often with a limited material entity and a scarce archaeological documentation. lt includes a catalog of 27 case studies, belonging to 7 different sites, which are analyzed from different perspectives such as location, spatial arrangement, construction processes and techniques, stratigraphic data and associated materials. A detailed examination of each case is combined with a regional comparative approach. This last part has

Keywords

Arqueologia de l'arquitectura; Tècniques constructives; tardoantiguitat; técnicas constructivas; tardoantigüedad; Architectura archaeology; Building Techniques; Late Antiquity

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences; 9 - geography. Biography. History; 90 - Archaeology. Prehistory

Knowledge Area

Arts i Humanitats

Documents

This document contains embargoed files until 2026-04-18

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)