Effect of brain DDR1 transcript expression and genetic variants on the diagnosis, neurocognitive performance and psychosocial functioning of patients with schizophrenia and bipolar disorder

Author

Aranda Castel, Selena

Director

Vilella Cuadrada, Elisabet

Date of defense

2024-03-14

Pages

223 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

Ens vam proposar estudiar el paper del gen DDR1 en l'esquizofrènia i el trastorn bipolar. En primer lloc, vam construir mòduls de coexpressió per a DDR1 i els transcrits de DDR1 utilitzant dades d'expressió a granel de teixit cerebral de controls sans, pacients amb esquizofrènia i pacients amb trastorn bipolar, i vam estudiar l'associació dels mòduls de coexpressió i els transcrits individuals de DDR1 amb l'esquizofrènia i el trastorn bipolar. Vam observar que DDR1 i els transcrits de DDR1 es coexpressaven principalment amb gens de la línia oligodendroglial, i que els transcrits de DDR1 diferencialment expressats en la malaltia eren aquells que es coexpressaven amb gens involucrats en la proliferació i diferenciació de les cèl?lules precursoras d'oligodendròcits. En segon lloc, vam estudiar l'associació de variants genètiques dins del locus DDR1 amb l'expressió dels transcrits de DDR1. Vam observar que algunes variants genètiques associades amb l'esquizofrènia i el trastorn bipolar també estaven associades amb els transcrits de DDR1 diferencialment expressats en la malaltia.


DDR1 expressats en cèl?lules de la línia oligodendroglial està alterada en el teixit cerebral de pacients amb esquizofrènia i trastorn bipolar, la qual cosa pot explicar-se en part per variants genètiques; i que les variants genètiques de DDR1 podrien contribuir al deteriorament neurocognitiu i la disfunció psicosocial en pacients amb trastorn bipolar que presenten símptomes psicòtics. Nos propusimos estudiar el papel del gen DDR1 en la esquizofrenia y el trastorno bipolar. En primer lugar, construimos módulos de coexpresión para DDR1 y los transcritos de DDR1 utilizando datos de expresión a granel de tejido cerebral de controles sanos, pacientes con esquizofrenia y pacientes con trastorno bipolar, y estudiamos la asociación de los módulos de coexpresión y los transcritos individuales de DDR1 con la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Observamos que DDR1 y los transcritos de DDR1 se coexpresaban principalmente con genes de la línea oligodendroglial, y que los transcritos de DDR1 diferencialmente expresados en la enfermedad eran aquellos que se coexpresaban con genes involucrados en la proliferación y diferenciación de las células precursoras de oligodendrocitos. En segundo lugar, estudiamos la asociación de variantes genéticas dentro del locus DDR1 con la expresión de los transcritos de DDR1. Observamos que algunas variantes genéticas asociadas con la esquizofrenia y el trastorno bipolar también estaban asociadas con los transcritos de DDR1 diferencialmente expresados en la enfermedad.


subgrupo de pacientes con trastorno bipolar que presentaban síntomas psicóticos, como se había visto previamente en la esquizofrenia. En conclusión, estos resultados sugieren que la expresión de los transcritos de DDR1 expresados en células de la línea oligodendroglial está alterada en el tejido cerebral de pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar, lo que puede explicarse en parte por variantes genéticas; y que las variantes genéticas de DDR1 podrían contribuir al deterioro neurocognitivo y la disfunción psicosocial en pacientes con trastorno bipolar que presentan síntomas psicóticos. We aimed to study the role of gene DDR1 in schizophrenia and bipolar disorder. First, we built coexpression modules for DDR1 and DDR1 transcripts using bulk expression data from brain tissue of healthy controls, patients with schizophrenia and patients with bipolar disorder, and studied the association of coexpression modules and individual DDR1 transcripts with schizophrenia and bipolar disorder. We observed that DDR1 and DDR1 transcripts mainly coexpressed with genes of the oligodendroglial lineage and that the DDR1 transcripts differentially expressed in disease were those that coexpressed with genes involved in the proliferation and differentiation of oligodendrocyte precursor cells. Second, we studied the association of genetic variants within the DDR1 locus with the expression of DDR1 transcripts. We observed that some genetic variants associated with schizophrenia and bipolar disorder were also associated with DDR1 transcripts differentially expressed in disease. Finally, we studied the association of genetic variants within the DDR1 locus with the diagnosis, neurocognitive performance and psychosocial functioning of patients with BD.

Keywords

Genètica; Transcriptòmica; Trastorns psiquiàtrics; Trastornos psiquiátricos; Genetics; Transcriptomics; Psychiatric disorders

Subjects

575 - General genetics. General cytogenetics; 577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics; 61 - Medical sciences; 616.89 - Psychiatry. Pathological psychiatry. Psychopathology

Knowledge Area

Ciències de la Salut

Documents

This document contains embargoed files until 2026-03-14

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)