Efectivitat d'una estratègia motivacional contra el tabaquisme, basada en l'ús de la informació obtinguda en una espirometria realitzada a l'Atenció Primària: l'estudi RESET

Author

Santigosa Ayala, Antoni

Director

Martín Lujan, Francisco Manuel

Codirector

Solà Alberich, Rosa Maria

Date of defense

2024-05-10

Pages

213 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

OBJECTIU Avaluar l’efectivitat de la intervenció basada en el consell sanitari breu contra el tabac combinat amb la informació detallada dels resultats obtinguts a una espirometria, aplicada a homes i dones fumadores sense antecedent de patologia respiratòria atesos a l’Atenció Primària, per millorar les taxes d’abstinència perllongada durant 6, 9 i 12 mesos, així com l’abstinència puntual. METODOLOGIA Assaig clínic aleatoritzat, paral·lel, controlat i multicèntric. Els participants eren fumadors amb un consum acumulat mínim de 10 paquets-any, d’entre 35-70 anys i sense antecedents coneguts de patologia respiratòria. L’assignació es va realitzar de manera aleatòria al grup intervenció (n=308) i control (n=306). Ambdós grups van rebre consell breu per deixar de fumar. Només al grup intervenció es va realitzar espirometria forçada i se’ls va explicar de manera detallada els resultats obtinguts. La variable principal d’estudi va ser l’abstinència perllongada durant 12 mesos, confirmada bioquímicament per cotinines en orina al final del seguiment. RESULTATS PRINCIPALS L’abstinència perllongada durant 12 mesos, va ser del 7,8% al grup intervenció i 2,6% al grup control (OR 3,15; IC95% 1,45-7,59). La intervenció va resultar un factor independent per a l’abandonament del tabaquisme (OR 2,8; IC95% 1,2-7,7), fet que es va mantenir al llarg de tot el seguiment (HR 2,74; IC95% 1,13-6,62). Trobar-se en fase de preparació o acció d’acord al model de canvi de Prochaska i DiClemente, també va millorar les taxes d’abstinència perllongada (HR 2,55; IC95% 1,07-6,09). Al final del seguiment, l’abstinència puntual va ser del 9,7% al grup intervenció respecte al 3,9% al grup control (OR 2,64; IC95% 1,36-5,47). CONCLUSIONS En fumadors d’entre 35-70 anys, sense antecedents de patologia respiratòria coneguda, la intervenció descrita millora de manera significativa la probabilitat d’abandonar el tabaquisme.


OBJETIVO Evaluar la efectividad de la intervención basada en el consejo sanitario breve contra el tabaco, combinado con la información detallada de los resultados de la espirometría, aplicada a hombres y mujeres fumadores sin antecedentes de patología respiratoria, atendidos en Atención Primaria, para mejorar las tasas de abstinencia prolongada durante 6, 9 y 12 meses, así como la abstinencia puntual METODOLOGIA Ensayo clínico aleatorizado, paralelo, controlado y multicéntrico. Los participantes eran fumadores con un consumo acumulado mínimo de 10 paquetes-año, entre 35-70 años y sin antecedentes de patología respiratoria. La asignación fue aleatoria al grupo intervención (n=308) y control (n=306). Ambos grupos recibieron consejo breve para dejar de fumar. Sólo al grupo intervención se le realizó espirometría forzada y se le explico detalladamente los resultados obtenidos. La variable principal del estudio fue la abstinencia prolongada durante 12 meses, confirmada bioquímicamente por cotininas en orina al final del seguimiento. RESULTADOS PRINCIPALES La abstinencia prolongada durante 12 meses fue del 7,8% en el grupo intervención y 2,6% en el control (OR 3,15; IC95% 1,45-7,59). La intervención resultó un factor independiente para el abandono del tabaquismo (OR 2,8; IC95% 1,2-7,7), y se mantuvo a lo largo del seguimiento (HR 2,74; IC95% 1,13-6,62). Estar en fase de preparación o acción según el modelo de cambio de Prochaska i DiClemente también mejoró las tasas de abstinencia prolongada (HR 2,55; IC95% 1,07-6,09). Al final del seguimiento, la abstinencia puntual fue del 9,7% en el grupo intervención y 3,9% en el grupo control (OR 2,64; IC95% 1,36-5,47). CONCLUSIONES En fumadores entre 37-70 años, sin antecedentes de patología respiratoria conocida, la intervención descrita mejora de manera significativa la probabilidad de dejar de fumar


OBJECTIVE To evaluate the effectiveness of intervention based on brief health advice against smoking, combined with detailed information on the results of spirometry, applied to male and female smokers with no history of respiratory pathology, seen in Primary Care, to improve the rates of prolonged abstinence for 6, 9 and 12 months, as well as timely abstinence. METHODOLOGY Randomised, parallel, controlled, multicentre clinical trial. Participants were smokers with a minimum cumulative consumption of 10 pack-years, between 35-70 years of age and no history of respiratory pathology. Allocation was randomised to intervention (n=308) and control (n=306). Both groups received brief advice to quit smoking. Only the intervention group underwent forced spirometry and the results were explained in detail. The primary endpoint of the study was prolonged abstinence for 12 months, biochemically confirmed by urine cotinines at the end of follow-up. MAIN RESULTS Prolonged abstinence over 12 months was 7.8% in the intervention group and 2.6% in the control (OR 3.15; 95%CI 1.45-7.59). Intervention was an independent factor for smoking cessation (OR 2.8, 95%CI 1.2-7.7), and was maintained at follow-up (HR 2.74, 95%CI 1.13-6.62). Being in the preparation or action phase according to the Prochaska and DiClemente model of change also improved rates of prolonged abstinence (HR 2.55; 95%CI 1.07-6.09). At the end of follow-up, point abstinence was 9.7% in the intervention group and 3.9% in the control group (OR 2.64; 95%CI 1.36-5.47). CONCLUSIONS In smokers aged 37-70 years, with no history of known respiratory pathology, the described intervention significantly improves the likelihood of quitting smoking.

Keywords

Tabac; Espirometria; Atenció Primària; Tabaco; Tobacco; Spirometry; Primary Care

Subjects

61 - Medical sciences; 616.2 - Pathology of the respiratory system. Complaints of the respiratory organs

Knowledge Area

Ciències de la Salut

Documents

TESI Antoni Santigosa Ayala.pdf

27.70Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)