Tractament de l'insomni en el pacient amb trastorn esquizofrènic: adaptació i avaluació d'una intervenció cognitiu conductual i psicoeducativa

Author

Batalla Martín, David

Director

Martorell Poveda, Maria Antonia

Codirector

Belzunegui Eraso, Angel Gabriel

Date of defense

2024-05-31

Pages

250 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Infermeria

Abstract

L’insomni és l’alteració del son més present en l’àmbit psiquiàtric amb conseqüències que abasten l’àmbit individual, laboral, econòmic, social i afecten a la qualitat de vida. L'objectiu principal d'aquesta tesi ha estat adaptar i avaluar una intervenció cognitiu conductual i psicoeducativa, a través d'un assaig clínic aleatoritzat, d'una intervenció grupal pel tractament de l'insomni en pacients amb trastorn esquizofrènic. Els obectius secundaris han estat coneixer la prevalença de l'insomni i la seva associació amb la qualitat de vida relacionada amb la salut i conèixer la vivència de l'insomni a través d'un estudi amb enfoc etnogràfic, en una mostra de pacients amb insomni i trastorn esquizofrènic. El resultats de l'estudi han evidenciat que el 63,7% de la mostra ha presentat algun dels símptomes de l’insomni. La prevalença de l’insomni en la població de trastorn esquizofrènic és de 23,2% (IC 95% 18,5% - 28,6%) segons CIE-10, i segons DSM-IV, en el 7,9% (IC 95% 5,2% - 11,7%), Les dimensions de la qualitat de vida han mostrat significació de risc respecte l’insomni: mobilitat OR: 3,54 (IC 95% 1,88 – 6,65), cura personal OR: 2,69 (IC 95% 1,36 - 5,32), activitats vida diària OR: 3,56 (IC 95% 1,97 – 6,44), dolor/malestar OR: 4,29 (IC 95% 2,37 – 7,74) i ansietat/depressió OR: 3,01 (IC 95% 1,61 – 5,65). Respecte a les narracions, els pacients mostren diferències en la intensitat i l'experiència de l'insomni en funció de la gravetat, així com el seu impacte en la seva qualitat de vida, descriuen les ruminacions i els pensaments obsessius com un factor clau que impedeix adormir-se.


El insomnio es la alteración del sueño más presente en el ámbito psiquiátrico con consecuencias que abarcan el ámbito individual, laboral, económico, social y afectan a la calidad de vida. El principal objetivo de esta tesis ha sido adaptar y evaluar una intervención cognitivo conductual y psicoeducativa, a través de un ensayo clínico aleatorizado, de una intervención grupal para el tratamiento del insomnio en pacientes con trastorno esquizofrénico. Los objetivos secundarios han sido conocer la prevalencia del insomnio y su asociación con la calidad de vida relacionada con la salud y conocer la vivencia del insomnio a través de un estudio con enfoque etnográfico, en una muestra de pacientes con insomnio y trastorno esquizofrénico. Los resultados del estudio han evidenciado que el 63,7% de la muestra ha presentado alguno de los síntomas del insomnio. La prevalencia del insomnio en la población de trastorno esquizofrénico es de 23,2% (IC 95% 18,5% - 28,6%) según CIE-10. Las dimensiones de la calidad de vida han mostrado significación de riesgo respecto al insomnio: movilidad OR: 3,54 (IC 95% 1,88 – 6,65), cuidado personal OR: 2,69 (IC 95% 1,36 - 5,32), actividades vida diaria OR: 3,56 (IC 95% 1,97 – 6,44), dolor/malestar OR: 4,29 ( IC 95% 2,37 - 7,74) y ansiedad/depresión OR: 3,01 (IC 95% 1,61 - 5,65). Respecto a las narraciones, los pacientes muestran diferencias en la intensidad y la experiencia del insomnio en función de la gravedad, así como su impacto en su calidad de vida, describen las ruminaciones y pensamientos obsesivos como un factor clave que impide dormirse.


nsomnia is the most common sleep disturbance in the psychiatric field with consequences that cover the individual, work, economic and social spheres and affect the quality of life. The main objective of this thesis has been to adapt and evaluate a cognitive behavioral and psychoeducational intervention, through a randomized clinical trial, of a group intervention for the treatment of insomnia in patients with schizophrenic disorder. The secondary objectives have been to know the prevalence of insomnia and its association with the quality of life related to health and to know the experience of insomnia through a study with an ethnographic approach, in a sample of patients with insomnia and schizophrenic disorder. The results of the study showed that 63.7% of the sample presented some of the symptoms of insomnia. The prevalence of insomnia in the schizophrenic disorder population is 23.2% (CI 95% 18.5% - 28.6%) according to ICD-10, and according to DSM-IV, in 7.9% ( CI 95% 5.2% - 11.7%), The dimensions of the quality of life have shown significance of risk with respect to insomnia: mobility OR: 3.54 (CI 95% 1.88 – 6.65), personal care OR: 2.69 (CI 95% 1.36 - 5.32), activities of daily living OR: 3.56 (CI 95% 1.97 - 6.44), pain/discomfort OR: 4.29 ( 95% CI 2.37 – 7.74) and anxiety/depression OR: 3.01 (95% CI 1.61 – 5.65). Regarding the narratives, patients show differences in the intensity and experience of insomnia depending on the severity, as well as its impact on their quality of life, they describe ruminations and obsessive thoughts as a key factor that prevents falling asleep.

Keywords

insomni; esquizofrènia; infermeria; insomnio; enfermeria; insomnia; schizophrenia; Nursing

Subjects

159.9 - Psychology; 616.89 - Psychiatry. Pathological psychiatry. Psychopathology

Knowledge Area

Ciències de la Salut

Documents

TESI David Batalla Martín.pdf

23.94Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)