Actitudes hacia la diversidad y nuevas estrategias de gestión en los Centros Gerontológicos del siglo XXI

Author

Mesas Fernández, Javier

Director

Tous Pallarés, Jordi

Espinoza Diaz, Ivette Margarita

Date of defense

2024-05-13

Pages

288 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

Marc contextual: La diversitat ha de considerar-se com una necessitat i una realitat en els centres gerontològics. La inclusió de totes les persones independentment de la seva religió, procedència, i/o orientació sexual és fonamental per a crear un clima de seguretat. Mètode: Es tracta d'un estudi realitzat mitjançant dues tècniques, la revisió sistemàtica i la tècnica de recollida d'informació. En primer lloc, es va realitzar una revisió de la literatura en relació amb la diversitat i les gent gran utilitzant l'aproximació PRISMA. En segon lloc, es va desenvolupar una revisió dels instruments que avaluen la diversitat en relació amb les persones majors, utilitzant el mateix mètode anteriorment esmentat. La tècnica de recollida d'informació es va procedir a través d'enquestes i qüestionaris mitjançant l'administració dels qüestionaris triats. En relació a l'anàlisis estadístiques, es va utilitzar SPSS v.25. per a obtenir algunes de les propietats psicomètriques dels ítems i l'Anàlisi Factorial Exploratòria. Conclusions: Es considera essencial el Model d'Atenció Centrat en la Persona (MACP) com a model de gestió en els centres gerontològics, realitzant intervencions on l'epicentre sigui la persona i les seves necessitats, treballant el concepte de diversitat des de la interseccionalitat per a millorar l'atenció i la qualitat de vida. Per això, es planteja una primera intervenció amb diferents fases i objectius des d'aquest model d'atenció, juntament amb la creació d'espais i la formació. La finalitat serà promoure la tolerància cap a la diversitat, millorant l'atenció i el servei. L'estudi pretén realitzar una primera prospecció per a continuar amb una major recerca juntament amb la validació de les escales que es precisin. Aquests resultats tenen implicacions directes en els centres gerontològics actuals, que han d'abordar la diversitat tant en intervenció com en prevenció i formació.


Marco contextual: La diversidad debe considerarse como una necesidad y una realidad en los centros gerontológicos. La inclusión de todas las personas independientemente de su religión, procedencia, y/o orientación sexual es fundamental para crear un clima de seguridad. Método: Se trata de un estudio realizado mediante dos técnicas, la revisión sistemática y la técnica de recogida de información. En primer lugar, se realizó una revisión de la literatura con relación a la diversidad y las personas mayores utilizando la aproximación PRISMA. En segundo lugar, se desarrolló una revisión de los instrumentos que evalúan la diversidad en relación con las personas mayores, utilizando el mismo método anteriormente mencionado. En cuanto a la técnica de recogida de información se procedió a través de encuestas y cuestionarios mediante la administración de los cuestionarios escogidos. En relación a los análisis estadísticos, se empleó SPSS v.25. para obtener algunas de las propiedades psicométricas de los ítems y el Análisis Factorial Exploratorio. Conclusiones: Se considera esencial el Modelo de Atención Centrado en la Persona (MACP) como modelo de gestión en los centros gerontológicos, realizando intervenciones donde el epicentro sea la persona y sus necesidades, trabajando el concepto de diversidad desde la interseccionalidad para mejorar la atención y la calidad de vida. Para ello, se plantea una primera intervención con diferentes fases y objetivos desde este modelo de atención, junto con la creación de espacios y la formación. El fin será promover la tolerancia hacia la diversidad, mejorando la atención y el servicio. El estudio se pretende realizar una primera prospección para continuar con una investigación mayor junto con la validación de las escalas que lo precisen. Estos resultados tienen implicaciones directas en los centros gerontológicos actuales, que deben abordar la diversidad tanto en intervención como en prevención y formación.


Contextual framework: Diversity should be considered a necessity and a reality in nursing homes. The inclusion of all people regardless of their religion, origin, and/or sexual orientation is essential to create a climate of safety. Method: This is a study carried out using two techniques, the systematic review and the information collection technique. First, a review of the literature in relation to diversity and older people was carried out using the PRISMA approach. Secondly, a review of the instruments that evaluate diversity in relation to older people was developed, using the same method mentioned above. Regarding the information collection technique, we proceeded through surveys and questionnaires by administering the chosen questionnaires. In relation to the statistical analyses, SPSS v.25 was used. to obtain some of the psychometric properties of the items and the Exploratory Factor Analysis. Conclusions: The Person-Centered Care Model (PCCM) is considered essential as a management model in nursing homes, carrying out interventions where the epicenter is the person and their needs, working on the concept of diversity from intersectionality to improve care and quality of life. To do this, an intervention outline is proposed with different phases and objectives from this care model, along with the creation of spaces and training. The purpose will be to promote tolerance towards diversity, improving care and service. The study aims to carry out a first survey to continue with further research along with the validation of the scales that require it. Furthermore, these results have direct implications in current nursing homes that must address diversity both in intervention and in prevention and training.

Keywords

diversitat; dentres gerontològics; persones majors; diversidad; centros gerontológicos; personas mayores; diversity; nursing homes; elderly people

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 159.9 - Psychology; 3 - Social Sciences; 30 -Social Sciences theories and methodologies. Sociography. Gender studies

Knowledge Area

Ciències de la Salut

Documents

TESI Javier Mesas Fernández.pdf

3.015Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)