KOSOVA. Gènesi i evolució del moviment nacional albanès, de l'autonomia iugoslava a l'estat kosovar independent

Author

Usall i Santa, Ramon

Director

Lladonosa i Vall-llebrera, Manuel

Date of defense

2010-11-03

ISBN

9788469407301

Legal Deposit

L-1716-2010Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Història

Abstract

La tesi doctoral se centra en l'estudi del nacionalisme albanès en el territori de Kosova amb l'objectiu d'analitzar els seus orígens i la seva posterior evolució al llarg de la segona meitat del segle XX i l'inici del segle XXI fins a la proclamació, el 2008, de l'estat kosovar independent, una fita que culmina una etapa de l'evolució recent de la història de Kosova de forma exitosa per als interessos del seu moviment nacional.<br/>El territori de Kosova ha estat, especialment al llarg del segle XX, una zona en disputa permanent entre dues sobiranies, la sèrbia i l'albanesa. Des de la seva integració al regne dels eslaus del Sud, el precedent del regne de Iugoslàvia, la població albanesa de Kosova visqué, fins a la fi del conflicte bèl·lic de 1999, sota dominació sèrbia, exceptuant un breu període durant la Segona Guerra Mundial, i l'ocupació nazi i feixista dels Balcans que, paradoxalment, propicià la unificació del territori de Kosova a l'Albània ocupada per les tropes de Mussolini.<br/>Kosova ha estat, doncs, un territori en disputa entre dos moviments nacionalistes que han construït bona part del seu discurs en base a la reivindicació d'aquest territori.<br/>La història del moviment nacional albanès de Kosova que centra aquest treball és una història d'èxit, que ha conduit aquest territori a esdevenir un estat independent, una situació difícilment imaginable en el moment de la gènesi d'aquest mateix moviment.<br/>Un dels objectius principals de la present tesi doctoral és analitzar la gènesi i la posterior evolució del moviment nacionalista albanès a Kosova arribant fins al moment històric en el qual aquest moviment assoleix la fita de proclamar l'estat kosovar. Aquest moviment té les seves arrels en la Lliga de Prizren, constituïda el 1878, esdevenint la primera expressió organitzada del nacionalisme albanès, aleshores amb l'objectiu de desfer-se del jou otomà i construir l'estat independent d'Albània. L'establiment d'una Albània independent, el 1912, que deixà bona part dels albanesos fora de les fronteres del nou estat, propicià el sorgiment d'un nou nacionalisme albanès perifèric, amb epicentre a Kosova, que reclamava la integració dels territoris poblats majoritàriament per albanesos al recentment creat estat d'Albània.<br/>La tesi doctoral Kosova. Gènesi i evolució del moviment nacional albanès, de l'autonomia iugoslava a l'estat kosovar independent té com a objectiu fonamental analitzar el naixement i l'evolució del nacionalisme albanokosovar dins de la Iugoslàvia socialista i federal i explicar les causes que acaben conduint aquest moviment nacional a la proclamació d'un estat independent, una fita que culmina bona part de les seves aspiracions.


La tesis doctoral se centra en el estudio del nacionalismo albanés en el territorio de Kosova con el objetivo de analizar sus orígenes y su posterior evolución a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y el inicio del XXI hasta la proclamación, en 2008, del estado kosovar independiente, un hecho que culmina una etapa de la evolución reciente de la historia de Kosova de forma exitosa para los intereses de su movimiento nacional.<br/>El territorio de Kosova ha sido, especialmente durante el siglo XX, una zona en permanente disputa entre dos soberanías, la serbia y la albanesa. Des de su integración en el reino de los eslavos del Sur, el precedente del reino de Yugoslavia, la población albanesa de Kosova vivió, hasta el conflicto bélico de 1999, bajo dominación serbia, a excepción de un breve período durante la II Guerra Mundial y la ocupación nazi y fascista de los Balcanes que, paradójicamente, propició la unificación del territorio de Kosova a la Albania ocupada por Mussolini. Kosova ha sido, pues, un territorio en disputa entre dos movimientos nacionalistas que han construido su discurso en base a la reivindicación de este territorio.<br/>La historia del movimiento nacional albanés de Kosova que centra este trabajo es una historia de éxito, que ha conducido a esta región a convertirse en un estado independiente, una situación difícilmente imaginable en el momento de la génesis de este mismo movimiento.<br/>Uno de los objetivos principales de la presente tesis doctoral es analizar el nacimiento y la posterior evolución del movimiento nacionalista albanés en Kosova hasta el momento histórico en el que este movimiento consigue el objetivo de proclamar el estado kosovar. Este movimiento tiene sus raíces en la Liga de Prizren, creada en 1878, la primera expresión organizada del nacionalismo albanés partidaria de deshacerse del yugo otomano y de construir el estado independiente de Albania. El establecimiento de una Albania independiente, en 1912, que dejó buena parte de los albaneses fuera de las fronteras del nuevo estado, propició el nacimiento de un nuevo nacionalismo albanés periférico, con epicentro en Kosova, que reclamaba la integración de los territorios mayoritariamente poblados por albaneses en el recientemente creado estado de Albania.<br/>La presente tesis doctoral tiene como objetivo fundamental analizar el nacimiento y la evolución del nacionalismo albanokosovar dentro de la Yugoslavia socialista y federal y explicar las causas que acaban conduciendo a este movimiento a la proclamación de un estado independiente culminando así parte de sus aspiraciones históricas.


The thesis focuses on the study of Albanian nationalism in Kosovo with the aim of analyzing their origins and their subsequent evolution during the second half of the twentieth century until the start of the twenty-first century and the proclamation, in 2008, of an independent Kosovar state, culminating a period of recent developments in the history of Kosova so successful for the interests of their national movement.<br/>The territory of Kosova has been, especially during the twentieth century, an area in constant dispute between two sovereignties, the Serbian and the Albanian. Since its integration into the Kingdom of the South Slavs, the precedent of the Kingdom of Yugoslavia, the Albanians of Kosova lived, until the end of the war of 1999, under Serbian domination, except for a brief period during World War II and Nazi-fascist occupation of the Balkans that, paradoxically, unified Kosova and Albania. Kosova has been a disputed territory between two nationalist movements that have built much of his speech on the basis of the claim of that territory.<br/>The history of the Kosova Albanian national movement focused in this work is a success story that has led this country to become an independent state, a situation hardly imaginable at the time of the genesis of the movement.<br/>A major focus of this thesis is to study the genesis and subsequent evolution of the Albanian nationalist movement in Kosova till the historic moment when this movement proclaims the independent state of Kosova. This movement has its roots in the League of Prizren, founded in 1878, becoming the first organized expression of Albanian nationalism, then with the aim of getting rid of the Ottoman yoke and building the independent state of Albania. The establishment of an independent Albania, in 1912, which left much of Albanians outside the borders of the new state, favoured the emergence of a new peripheral Albanian nationalism, with its epicentre in Kosova, which called for the integration of territories populated mainly by Albanians to the newly created state of Albania.<br/>The thesis has the objective of analyze the birth and evolution of Kosovar Albanian nationalism in the socialist federal Yugoslavia and explain the reasons that drove this national movement to the proclamation of an independent state, a goal that ends much of their aspirations.


La thèse se concentre sur l'étude du nationalisme albanais au Kosova dans le but d'analyser leurs origines et leur évolution ultérieure au cours de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle avec la proclamation, en 2008, d'un état kosovar indépendant, une étape qui met la fin à une période de l'évolution récente dans l'histoire du Kosova avec un grand succès pour son mouvement national albanais.<br/>Le territoire du Kosovo a été, en particulier au cours du XXe siècle, une zone en litige constant entre deux souverainetés, la serbe et l'albanaise. Depuis son intégration dans le Royaume des Slaves du Sud, le précédent du Royaume de Yougoslavie, les Albanais du Kosova ont vécu, jusqu'à la fin de la guerre de 1999, sous la domination serbe, sauf pour une brève période au cours de la IIe Guerre Mondiale et l'occupation nazie-fasciste des Balkans qui, paradoxalement, a favorisée l'unification du territoire du Kosova à l'Albanie occupée par les troupes de Mussolini. Le Kosova a, donc, été un territoire contesté entre les deux mouvements nationalistes qui ont construit l'essentiel de son discours sur la base de la revendication de ce territoire.<br/>L'histoire du mouvement national albanais du Kosova, que ce travail analyse, est une histoire réussite qui a conduit ce pays à devenir un état indépendant, une situation difficilement imaginable au moment de la genèse de ce mouvement.<br/>Un des principaux objectifs de cette thèse est d'étudier la genèse et l'évolution ultérieure du mouvement nationaliste albanais du Kosova jusqu'au moment historique dans lequel ce mouvement réussit le but de proclamer l'état kosovar. Ce mouvement a ses racines dans la Ligue de Prizren, fondée en 1878, devenant ainsi la première expression organisée du nationalisme albanais avec le but de se débarrasser du joug ottoman et construire l'état indépendant d'Albanie. La création d'une Albanie indépendante, en 1912, qui laisse beaucoup d'Albanais en dehors des frontières du nouvel état, a favorisé l'émergence d'un nouveau nationalisme albanais périphérique, avec son épicentre au Kosova, qui a appelé à l'intégration des territoires peuplés principalement par des Albanais au nouvel état d'Albanie.<br/>La thèse à, donc, pour objectif analyser la naissance et l'évolution du nationalisme albanais du Kosova dans la Yougoslavie fédérale et socialiste et expliquer les raisons qui ont conduit ce mouvement national à la proclamation d'un état indépendant, un objectif qui met la fin à la plupart de ses aspirations.

Keywords

Guerra de Kosovo 1999; Balcans; Kosovo; història; segle XX; política; nacionalisme

Subjects

9 - geography. Biography. History; 94 - General history

Documents

Trus1de1.pdf

6.757Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)