El trienni liberal a Mallorca, 1820-1823

Author

Valenciano i López, Valentí

Director

Fontana, Josep, 1931-

Serra i Busquets, Sebastià

Date of defense

2012-01-31

Pages

633 p.Department/Institute

Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Abstract

A la Memòria d’Investigació l’autor va constatar que de 1779 a 1814 una part de la població mallorquina va apostar pel liberalisme. Ara, es respon a si Mallorca va ser refractària a aquest corrent polític o, altrament, les mesures que s’endegaren per les autoritats foren impulsades i compartides durant el Trienni Liberal. Analitzades les fonts s’ha constatat que a l’illa existien persones amb una actitud positiva envers la nova cultura moderna, que durant el sexenni absolutista hi havia nuclis de liberals que van possibilitar la continuïtat d’aquest moviment, que la Diputació liberal va funcionar amb normalitat, que la seva política defensava els interessos mallorquins, que la Milícia Nacional Voluntària comptava amb un número considerable de milicians, que prou persones participaren en les associacions liberals, i que la reacció no va comptar amb la mateixa capacitat d’influència que a d’altres zones de l’Estat. Per això, es considera contrastada la hipòtesi.


En la memoria de Investigación el autor constató que de 1779 a 1814 una parte de la población mallorquina apostó por el liberalismo. Ahora se responde a si Mallorca fue refractaria a esta corriente política o, contrariamente, las medidas emprendidas por las autoridades fueron impulsadas y compartidas en el Trienio Liberal. Analizadas las fuentes se constata que en la isla existían personas con una actitud positiva hacia la nueva cultura moderna, que durante el sexenio absolutista había núcleos de liberales que posibilitaron la continuidad de este movimiento, que la Diputación liberal funcionó con normalidad, que su política defendía los intereses mallorquines, que la Milicia Nacional Voluntaria contó con un número considerable de milicianos, que bastantes personas participaron en las asociaciones liberales, y que la reacción no contó con la misma capacidad de influencia que en otras zonas del Estado. Por todo eso, se considera contrastada la hipótesis


In the Research Report the author found that from 1779 to 1814 a part of the Majorcan population opted for liberalism. Now, it will be answered the question whether Mallorca was refractory to this political current or otherwise, the measures arranged by the authorities were promoted and shared during the Liberal Triennium. After analyzing the sources the following facts have been confirmed: there were people on the island with a positive attitude towards the new modern culture; during the absolutist sexennium there were groups of liberal people who made possible the continuation of this movement; the liberal Deputation worked with normality and their policy defended the Majorcan interests; the Volunteer National Militia had a large number of militiamen; quite a lot of people participated in the liberal associations; and the reaction did not count with the same capacity of influence than in other areas in the State. Therefore, the hypothesis is considered verified

Keywords

Liberalisme, liberalismo, liberalism, trienni liberal, trienio liberal, liberal triennium, Mallorca

Subjects

93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local

Documents

tvvl1de1.pdf

2.638Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)