Formación del profesorado para el cambio: desarrollo profesional en cursos de formación y en proyectos de asesoramiento de centros

Author

Iranzo García, Maria Pilar

Director

Ferreres Pavia, Vicent Sebastià

Date of defense

2002-10-18

ISBN

68808725

Legal Deposit

T.1587-2002Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

La investigadora assumirà el doble rol de investigadora i formadora per a poder analitzar internament els processos que s'esdevenen en els àmbits pràctics de formació docent per a la innovació curricular en les etapes educatives de Educació Infantil i Primària i dins de plataformes formatives previstes pels Plans de Formació Permanent del Professorat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat (en concret articulades pel SEDEC i per l'ICE-URV).<br/>Es tenen en compte les modalitats formatives 'curs' i 'formació en centre' o assessorament en centre per a aprofundir en llurs potencialitats particulars: una investigació com a estudi de cas múltiple de caràcter instrumental. <br/>La intencionalitat de l'estudi és 'analitzar en profunditat 3 processos de formació (un assessorament en centre i dos cursos) centrats en una innovació curricular en l'àrea de la 'lectura i l'escriptura constructivista' per a establir valoracions sobre el tipus o grau Desenvolupament Professional (de professors i de formadora) que s'ha arribat a construir i proposar condicions, accions, i estratègies de millora.<br/><br/>Com a objectius concrets més rellevants:<br/>(a) Comprendre significativament, des del punt de vista de la formadora com a subjecte docent, <br/>- què passa en el desenvolupament d'accions formatives de diversa modalitat que pretenen ajudar a desenvolupar una innovació.<br/>- com s'aprèn, quin tipus d'aprenentatge es dóna i qui són els protagonistes que interaccionen en els aprenentatges. <br/><br/>(b) Indagar en els elements del procés de formació que poden influir en:<br/>- l'acollida positiva de la proposta innovadora,<br/>- la comprensió i interès entorn el seu marc conceptual, <br/>- la incidència i aplicació en les aules,<br/>- el canvi d'actituds coherent amb la innovació, <br/>- l'assumpció de concepcions sobre el paper del professor com a educador i aprenent, investigador i reflexiu en contextos de canvi com l'actual. <br/><br/>(c) Establir algun tipus de connexió entre experiències de formació: saber més sobre la forma com es desenvolupen i s'institucionalitzen els canvis.<br/><br/>(d) Descriure i valorar elements de la metodologia de l'estudi que hagin suposat major potencial d'aprenentatge i aprenentatge per a l'acció de formadora.<br/><br/>D'aquests objectius es desprèn la necessitat d'indagar, entre d'altres, en els àmbits teòrics de:<br/>- El programa d'investigació sobre el 'pensament del professor' <br/>- La construcció de coneixement en contextos de formació professional: la relació entre teoria i pràctica i la comprensió de les diverses 'subcultures' i formes de Desenvolupament professional<br/>- El paper de la persona formadora com a guia en la construcció del "nou" coneixement <br/>- La narrativitat com a recurs d'aprenentatge metacognitiu, històric, i social <br/>- Els components de la innovació curricular sobre lectura i escriptura <br/>- L'avaluació d'accions de formació permanent <br/>- La potencialitat de les modalitats de formació: cursos i projectes de centre en el marc del Pla de Formació Permanent del Professorat (1997)<br/>- Els itineraris formatius i les necessitats dels professors: estadis informatiu, formatiu i autoformatiu <br/><br/>Quant a estratègies concretes que es desenvolupen, cal observar que es recopilen dades des de diferents protagonistes: <br/><br/>- Formadora: escriu diaris de totes les sessions<br/>- Observadors en els cursos: realitzen informes descriptius i/o diaris de cada sessió <br/>- Professors/es realitzen: <br/>- avaluacions inicials sobre conceptes i estratègies curriculars <br/>- qüestionaris inicials sobre cultura innovadora <br/>- mostres dels treballs realitzats a classe<br/>- valoracions finals estàndar determinades pels serveis (SEDEC i ICE-URV)<br/>- autoinformes 'oberts' <br/>- Entrevistes a l'equip directiu del centre de la 'Formació en centre'<br/>- Entrevistes als observadors<br/>- Registres tecnològics: gravacions en cassette de bona part de les sessions <br/><br/>A partir de l'estudi, s'aporten elements que poden contribuir a una 'Didàctica de la Formació Permanent' en tant que es posen en evidència components del 'pensament de la docència' com a gestió social dels aprenentatges docents per part de la formadora i elements que afavoreixen la construcció i superació per part dels professors del trànsit entre una metodologia i altra: des de la perspectiva d'aquest 'acompanyament', se'n destaquen elements com la narrativitat, els processos d'investigació-acció, el suport emocional davant un alt grau d'incertesa pel canvi, la comprensió de les diverses 'subcultures' que cohabiten en els centres educatiu; tot, tenint en compte les potencialitats d'ambdues modalitats formatives analitzades.


La investigadora assumirà el doble rol de investigadora i formadora per a poder analitzar internament els processos que s'esdevenen en els àmbits pràctics de formació docent per a la innovació curricular en les etapes educatives de Educació Infantil i Primària i dins de plataformes formatives previstes pels Plans de Formació Permanent del Professorat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat (en concret articulades pel SEDEC i per l'ICE-URV).<br/><br/>Es tenen en compte les modalitats formatives 'curs' i 'formació en centre' o assessorament en centre per a aprofundir en llurs potencialitats particulars: una investigació com a estudi de cas múltiple de caràcter instrumental. <br/><br/>La intencionalitat de l'estudi és 'analitzar en profunditat 3 processos de formació (un assessorament en centre i dos cursos) centrats en una innovació curricular en l'àrea de la 'lectura i l'escriptura constructivista' per a establir valoracions sobre el tipus o grau de Desenvolupament Professional (de professors i de formadora) que s'ha arribat a construir i proposar condicions, accions, i estratègies de millora.<br/><br/>Com a objectius concrets més rellevants:<br/>(a) Comprendre significativament, des del punt de vista de la formadora com a subjecte docent, <br/>- què passa en el desenvolupament d'accions formatives de diversa modalitat que pretenen ajudar a desenvolupar una innovació.<br/>- com s'aprèn, quin tipus d'aprenentatge es dóna i qui són els protagonistes que interaccionen en els aprenentatges. <br/><br/>(b) Indagar en els elements del procés de formació que poden influir en:<br/>&#61623; l'acollida positiva de la proposta innovadora,<br/>&#61623; la comprensió i interès entorn el seu marc conceptual, <br/>&#61623; la incidència i aplicació en les aules,<br/>&#61623; el canvi d'actituds coherent amb la innovació, <br/>&#61623; l'assumpció de concepcions sobre el paper del professor com a educador i aprenent, investigador i reflexiu en contextos de canvi com l'actual. <br/><br/>(c) Establir algun tipus de connexió entre experiències de formació: saber més sobre la forma com es desenvolupen i s'institucionalitzen els canvis.<br/><br/>(d) Descriure i valorar elements de la metodologia de l'estudi que hagin suposat major potencial d'aprenentatge i aprenentatge per a l'acció de formadora.<br/><br/>D'aquests objectius es desprèn la necessitat d'indagar, entre d'altres, en els àmbits teòrics de:<br/>&#61623; El programa d'investigació sobre el 'pensament del professor' <br/>&#61623; La construcció de coneixement en contextos de formació professional: la relació entre teoria i pràctica i la comprensió de les diverses 'subcultures' i formes de Desenvolupament professional<br/>&#61623; El paper de la persona formadora com a guia en la construcció del "nou" coneixement <br/>&#61623; La narrativitat com a recurs d'aprenentatge metacognitiu, històric, i social <br/>&#61623; Els components de la innovació curricular sobre lectura i escriptura <br/>&#61623; L'avaluació d'accions de formació permanent <br/>&#61623; La potencialitat de les modalitats de formació: cursos i projectes de centre en el marc del Pla de Formació Permanent del Professorat (1997)<br/>&#61623; Els itineraris formatius i les necessitats dels professors: estadis informatiu, formatiu i autoformatiu <br/><br/>Quant a estratègies concretes que es desenvolupen, cal observar que es recopilen dades des de diferents protagonistes: <br/><br/>- Formadora: escriu diaris de totes les sessions<br/>- Observadors en els cursos: realitzen informes descriptius i/o diaris de cada sessió <br/>- Professors/es realitzen: <br/>&#61623; avaluacions inicials sobre conceptes i estratègies curriculars <br/>&#61623; qüestionaris inicials sobre cultura innovadora <br/>&#61623; mostres dels treballs realitzats a classe<br/>&#61623; valoracions finals estàndar determinades pels serveis (SEDEC i ICE-URV)<br/>&#61623; autoinformes 'oberts' <br/>&#61623; Entrevistes a l'equip directiu del centre de la 'Formació en centre'<br/>&#61623; Entrevistes als observadors<br/>&#61623; Registres tecnològics: gravacions en cassette de bona part de les sessions <br/><br/>A partir de l'estudi, s'aporten elements que poden contribuir a una 'Didàctica de la Formació Permanent' en tant que es posen en evidència components del 'pensament de la docència' com a gestió social dels aprenentatges docents per part de la formadora i elements que afavoreixen la construcció i superació per part dels professors del trànsit entre una metodologia i altra: des de la perspectiva d'aquest 'acompanyament', se'n destaquen elements com la narrativitat, els processos d'investigació-acció, el suport emocional davant un alt grau d'incertesa pel canvi, la comprensió de les diverses 'subcultures' que cohabiten en els centres educatiu; tot, tenint en compte les potencialitats d'ambdues modalitats formatives analitzades.


The action researcher will assume both roles one as a researcher as well as a teacher educator to analyse the inner processes that appear in the educational practice for the curriculum innovation in Elementary and Primary Education and in 'Teacher training Projects' of Catalan Department of Education taken by SEDEC (a Service for teaching Catalan in schools) and by ICE-URV (the department of teacher training of the University of Tarragona).<br/><br/>Two formative views are taken into account, one as a course, and the other as a training assessment inside the school itself in order to develop a research in terms instrumental study of multiple cases. <br/><br/>The purpose of the study is to analyse three teacher training processes (two courses and one school training assessment) based on a new curriculum about constructivist reading and writing to evaluate the teachers' professional development (as well as the researcher's herself) and to promote strategies and improving conditions.<br/><br/>More specific outstanding objectives are:<br/>(a) To understand (from the researcher-teacher's point of view):<br/> - the development process of different research actions which aim to help an innovation<br/> - the learning process , types of learning, practitioners and interaction.<br/><br/>(b)To investigate the elements of the learning process which have an influence on:<br/> - a positive reception of the innovative proposal<br/> - conceptual understanding and interest <br/> - impact and classroom application <br/> - a change of attitude according to the innovation process.<br/> - an acceptance of the teacher's role as educator and learner, researcher and reflective in present innovative processes.<br/><br/>(c) To establish links between different training experiences, their development and institutionalisation.<br/><br/>(d) To describe and assess methodological elements of the study which mean an improvement in learning and in the teacher educator's own learning.<br/><br/>From these objectives there is a theoretic investigation about:<br/>- The research programme about the "teacher's thoughts".<br/>- Knowledge construction in a professional education context: the connection between theory and practice and the comprehension of different "subcultures" and ways <br/> of professional development.<br/>- The educator's role as a guide in "new" knowledge construction.<br/>- "Narrative" as a metacognitive, historic, social learning resort.<br/>- The elements of the curriculum innovation which refer to reading and writing.<br/>- The evaluation of the teacher education process.<br/>- The potential of different ways of teacher training: courses and school projects regarding the institutional planning for teacher education of 1997.<br/>- The different education ways and the teachers' needs: by means of three steps, information, training and self-training.<br/><br/>Regarding the specific strategies employed, an amount of information has been summarized by the practitioners:<br/><br/>- The educator, she writes reports every session.<br/>- The observers of the courses, they write descriptive reports every session.<br/>- The teachers, they do:<br/> - initial tests about curriculum and strategies.<br/> - initial questionnaires about innovation.<br/> - samples of classwork.<br/> - final evaluation (determined by SEDEC and ICE-URV).<br/> - open self-reports.<br/>- Interviews with the school headmaster.<br/>- Interviews with the observers.<br/>- Tape recording of most sessions.<br/><br/>The study provides new elements to elaborate a didactic method for "teacher education" as well as other elements which participate in the "teaching process"; in the educator's view as a social management of education achievement, and in the teachers' as the elements which help to assume the change from one methodology to another. Some elements are particularly relevant: narrative, action-research procedures, emotional support regarding the hesitation for changing, comprehension of the different "subcultures" which live together in schools; all of them, regarding the potential of both education modalities which have been analysed.

Keywords

narrativitat; autoavaluació de la pràctica docent; investigació-acció; formació del professorat

Subjects

37 - Education

Documents

0fedeerratas.pdf

53.20Kb

0IndiceEsquema.pdf

151.3Kb

0introjustificacionpresent.pdf

307.9Kb

0Tapa.pdf

40.84Kb

110BTIntroduccion.pdf

95.41Kb

11ABTDidactica.pdf

296.9Kb

11BBTProfesionalizacion.pdf

132.3Kb

11CBTDesarrolloCurricular.pdf

217.7Kb

11dbtdesarrollonstitucional.pdf

619.1Kb

11EBTIntegracionenDesarrolloProfesional.pdf

764.3Kb

11FBTFPPencontextosdecambio.pdf

442.2Kb

11GBTFPdcomosistemadeintervencion.pdf

876.2Kb

11HBTAprendizajeyensenanzadocentes.pdf

1.344Mb

11IBTLecturayescrituraconstructivista.pdf

190.7Kb

12btAmbitometodologico.pdf

384.0Kb

2Objetivos.pdf

131.4Kb

3Disenoinicial.pdf

281.8Kb

41Desarrollointroduccion.pdf

68.12Kb

42anexoMora2.pdf

60.36Kb

42DesarrolloPreinvestigacion.pdf

184.9Kb

4310EsquemaDesarrollo431Ce.pdf

88.80Kb

431DESARROLLOCe.pdf

878.0Kb

431pag510AMAPATeoPracCe.pdf

100.0Kb

431pag538BMAPAReflexionesmetodologicasCe.pdf

89.78Kb

431pag562CMAPADinamicaCe.pdf

55.77Kb

431pag601DMAPAConceptosDidacticosCe.pdf

43.66Kb

431pag617EMAPARecursosdeformacionCe.pdf

42.84Kb

431pag638FMAPAInvestigacionCe.pdf

146.3Kb

431pag642GMAPASituacionesInformalesCe.pdf

161.8Kb

431pag647HMAPAEvaluacionCe.pdf

158.3Kb

431pag652IMAPAInfraestructuraCe.pdf

168.4Kb

431pag655JMAPAPercepcionesCe.pdf

159.5Kb

431pag658KMAPADilemasCe.pdf

129.8Kb

4320EsquemaDesarrollo432Cu2.pdf

95.61Kb

432DESARROLLODcu2.pdf

685.6Kb

432pag7100MAPADilemasCu2.pdf

98.18Kb

432pag714AMAPATeoPracCu2.pdf

77.29Kb

432pag728BMAPAReflexionesmetodologicasCu2.pdf

62.28Kb

432pag741CMAPAconceptosdidacticosCu2.pdf

47.45Kb

432pag747DMAPASituacionesInformalesCu2.pdf

97.39Kb

432pag757EMAPARecursosdeformacionCu2.pdf

93.34Kb

432pag779FMAPAEvaluacionCu2.pdf

128.0Kb

432pag785GMAPAInvestigacionCu2.pdf

101.1Kb

432pag793HMAPAInfraestructuraCu2.pdf

102.2Kb

433DesarrolloMapasFormacion.pdf

137.9Kb

51CREDIBILIDADresumencuadro.pdf

78.31Kb

5credibilidad.pdf

169.2Kb

6ConclusionesyConsideracionesdoc.pdf

359.4Kb

7Lineasfuturas.pdf

78.84Kb

8Bibliografia.pdf

123.6Kb

9Anexos.pdf

86.05Kb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)