Impacto de la apropiación de las TIC en la productividad de la empresa manufacturera de Cartagena (Colombia): Modelación y Creación de Mecanismos de Adaptación

Author

Díaz Wright, Carlos Alberto

Director

Duch Brown, Néstor

Date of defense

2012-11-21

Legal Deposit

B. 28317-2013

Pages

462 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Abstract

L'objectiu bàsic de la investigació és determinar l'impacte real, pel que fa a eficiència i productivitat, que ha generat la incorporació tecnològica en les empreses manufactureres de Cartagena de Indias al llarg d'aquests últims anys. La tesi parteix d'una extensa recerca bibliogràfica que recull l'evolució i analitza l'estat actual del procés d'incorporació tecnològica des d'un punt de vista global, passant per Llatinoamèrica fins a arribar a Cartagena d'Índies (Colòmbia). Un cop determinat aquest estat i per tal de complir l'objectiu, s'estructura una enquesta que va aconseguir ser aplicada a una mostra representativa de la indústria manufacturera de Cartagena de Idias. Els resultats obtinguts per l'enquesta van incloure dades tant quantitatives com qualitatives. El pas següent va consistir en la conceptualització i la posterior aplicació de mètodes d'anàlisi per a tots dos casos. La triangulació metodològica es va constituir en la pedra angular per abordar el procés d'anàlisi integral. La part qualitativa de l'anàlisi va ser complementada amb la incorporació de tècniques matemàtiques específiques com l'anàlisi de regressió lineal múltiple i el Data Envelopment Analisys. La conjunció d'aquestes tècniques va portar a conclusions similars que van donar suport a allò adequat del mètode plantejat. Addicionalment, va permetre establir les variables que d'una o altra manera més impacten sobre aquest increment d'eficiència / productivitat. Per finalitzar la tesi i prenent com a base els resultats de les anàlisis qualitatives i quantitatives s'estableixen una sèrie de recomanacions i mecanismes d'apropiació contextualitzats per a Cartagena de Indias que en bona mesura permetran que en el futur immediat l'apropiació tecnològica sigui més reeixida en el que es refereix a increment de la productivitat i l'eficiència industrial.


El objetivo básico de la investigación es determinar el real impacto, en lo que a eficiencia y a productividad se refiere, que la incorporación tecnológica ha generado en las empresas manufactureras de Cartagena de Indias a lo largo de estos últimos años. La tesis parte de una extensa investigación bibliográfica que recoge la evolución y analiza el estado actual del proceso de incorporación tecnológica desde un punto de vista global, pasando por Latinoamérica hasta llegar a Cartagena de Indias (Colombia). Una vez determinado ese estado y en aras de cumplir el objetivo, se estructura una encuesta que logró ser aplicada en una muestra representativa de la industria manufacturera de Cartagena de Indias. Los resultados obtenidos por la encuesta incluyeron datos tanto cuantitativos como cualitativos. El paso siguiente consistió en la conceptualización y la posterior aplicación de métodos de análisis para ambos casos. La triangulación metodológica se constituyó en la piedra angular para abordar el proceso de análisis integral. La parte cualitativa del análisis fue complementada con la incorporación de técnicas matemáticas específicas como el análisis de regresión lineal múltiple y el Data Envelopment Analisys. La conjunción de estas técnicas llevó a conclusiones similares que respaldaron lo adecuado del método planteado. Adicionalmente permitió establecer las variables que de una u otra forma más impactan sobre ese incremento de eficiencia/productividad. Para finalizar la tesis y tomando como base los resultados de los análisis cualitativos y cuantitativos se establecen una serie de recomendaciones y mecanismos de apropiación contextualizados para Cartagena de Indias que en buena medida permitirán que en el futuro inmediato la apropiación tecnológica sea más exitosa en lo que se refiere a incremento de la productividad y la eficiencia industrial.


The main research objective is to determine the impact that technology incorporation has created in the efficiency and productivity of manufacturing companies in Cartagena de Indias (Colombia) in recent years. The investigation begins with an extensive bibliographic research that reflects the trend and analyzes the current state of the art of technology incorporation from a global point of view, passing through Latin America and finishing in Cartagena de Indias. Having determined that “state of the art" and in thinking to meet the objective, a survey is structured and applied in a representative sample of the manufacturing industry of The City. The results of the survey included both quantitative and qualitative data. The next step consisted in the conceptualization and the subsequent implementation of analytical methods for both cases. Methodological triangulation became the cornerstone for managing the process of comprehensive analysis. The qualitative part of the analysis was complemented by the incorporation of specific mathematical techniques such as Multiple Linear Regression Analysis and Data Envelopment Analysis. The combination of these techniques led to similar conclusions that supported the adequacy of the proposed method. Additionally, it helped to establish the variables that in one or another way produce more impact on this increase in efficiency / productivity. To complete the investigation and on the basis of the results of the qualitative and quantitative analysis the conclusions set out a series of recommendations and mechanisms of technological appropriation contextualized for Cartagena de Indias. These allow for the immediate future that technological appropriation be more successful in terms of increased productivity and industrial efficiency.

Keywords

Industria manufacturera; Indústria manufacturera; apropiación de las TIC; Apropiació de les TIC; Manufacturing Companies; TICs appropriation; productividad; Productivitat; Productivity

Subjects

338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus

Knowledge Area

Economia aplicada

Documents

Tesi doctoral Carlos Diaz Wright.pdf

5.661Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)