A Middleware for Service Deployment in Contributory Computing Systems

Author

Lázaro Iglesias, Daniel

Director

Marquès Puig, Joan Manuel

Date of defense

2011-06-07

Legal Deposit

B 5312-2014

Pages

248 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Abstract

Aquesta tesi adreça les mancances de la computació en núvol, els desktop grids i les xarxes d'igual a igual envers l'ús de recursos no dedicats per a computació de propòsit general mitjançant la proposta del model de computació contributiva, en que els usuaris contribueixen els seus recursos per tal de ser usats de manera col•lectiva. Una comunitat contributiva (agregació de recursos contribuïts) es pot utilitzar com una plataforma per a desplegar serveis, sent una alternativa a l'ús de grans centres de processament de dades. Aquests serveis fan possible la utilització de recursos sobrers de manera general, en comptes de limitar el seu ús a l'execució de tasques massives. Aquesta tesi desenvolupa el concepte de computació contributiva presentant un middleware per a la construcció de comunitats contributives i el desplegament de serveis en els recursos contribuïts. Aquest middleware, anomenat CoDeS, permet afegir recursos a la comunitat i desplegar serveis en ells, encarregant-se de mantenir els serveis disponibles utilitzant els recursos contribuïts. És auto-gestionat, descentralitzat, escalable, tolerant a fallades i pot tractar amb recursos heterogenis.


Esta tesis aborda las carencias de la computación en nube, los desktop grids y las redes de igual a igual con respecto al uso de recursos no dedicados para la computación de propósito general mediante la propuesta del modelo de computación contributiva, en que los usuarios contribuyen sus recursos para ser usados de manera colectiva. Una comunidad contributiva (agregación de recursos contribuidos) se puede utilizar como una plataforma para desplegar servicios, siendo una alternativa al uso de grandes centros de procesado de datos. Estos servicios hacen posible la utilización de recursos sobrantes de manera general, en lugar de limitar su uso a la ejecución de tareas masivas. Esta tesis desarrolla el concepto de computación contributiva presentando un middleware para la construcción de comunidades contributivas y el despliegue de servicios en los recursos contribuidos. Este middleware, llamado CoDeS, permite añadir recursos a la comunidad y desplegar servicios en ellos, encargándose de mantener los servicios disponibles utilizando los recursos contribuidos. Es auto-gestionado, descentralizado, escalable, tolerante a fallos y puede tratar con recursos heterogéneos.


This thesis addresses the lacks of cloud computing, desktop grids and peer-to-peer networks to use non-dedicated resources for general purpose computing by proposing the model of contributory computing, where users contribute their resources to be used collectively. A contributory community (aggregation of contributed resources) can be used as a platform to deploy services, as an alternative to large data centers. These services make it possible to use surplus resources in a general way, instead of limiting its use to the execution batch tasks. This thesis develops the concept of contributory computing by presenting a middleware for building contributory communities and deploying services on the contributed resources. This middleware, called CoDeS, allows resources to be put into the community and services deployed on it, and takes care of keeping the services available using the contributed resources. It is self-managed, decentralized, scalable, fault-tolerant and can deal with heterogeneous resources.

Keywords

sistemes distribuïts; computació contributiva; computació en núvol; sistemes distribuidos; computación contributiva; computación en nube; distributed systems; contributory computing; cloud computing

Subjects

004 - Informàtica

Knowledge Area

Informàtica

Documents

thesis_LazaroIglesias.pdf

3.322Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)