Thumbnail

  Variabilidad genética y selección de la prolificidad en porcino 

  Alfonso Ruiz, Leopoldo (Date of defense: 1995-10-20)

  L'eficiència en la producció de carn magra és el principal objectiu de la millora genètica porcina (Brascampi De Vries, 1992). D'entre els caràcters que determinen l'eficiència d'aquesta producció - la velocitat de creixement, ...

  Estudio epidemiológico de factores que afectan a la fertilidad en ganado vacuno lechero 

  Labèrnia Descarrega, Jordi (Date of defense: 1997-05-16)

  L'objectiu de la present tesi era estudiar l'efecte d'una sèrie de variables i de les seves interaccions sobre els paràmetres reproductius de diverses explotacions de bestiar boví lleter. Determinades pràctiques de maneig ...

  Evaluación genética de reproductores porcinos en poblaciones abiertas 

  Babot Gaspa, Daniel (Date of defense: 1997-07-01)

  Se analiza la importancia de diferentes efectos que pueden incidir en la media de los caracteres número de lechones nacidos vivos (NV), ganancia media diaria de peso (GMD) y espesor de tocino dorsal (ETD). En primer lugar ...

  Caracterització del teixit adipós en xais amb denominació específica ternasco de Aragón. Variacions segons la raça i la qualitat de la canal 

  Tor i Naudí, Marc (Date of defense: 1997-07-04)

  El principal objectiu d'aquesta Tesi Doctoral ha estat caracteritzar el teixit<br/>adipós del Temasco de Aragón determinant el repartiment, la distribució, el contingut<br/>en lípids totals i la composició dels mateixos. ...

  Estudio sobre la estructura y función de la mucosa oviductal y el mesotelio peritoneal de la vaca 

  Yániz Pérez de Albéniz, Jesús (Date of defense: 1999-11-19)

  Construcción y utilización de un modelo estocástico para la simulación de estrategias de manejo invernal en rebaños de vacas nodrizas 

  Villalba Mata, Daniel (Date of defense: 2000-09-14)

  En la presente Tesis se ha construido un modelo informático para la simulación<br/>estocástica de rebaños de vacas nodrizas. El modelo ha sido validado con datos<br/>reales y utilizado para la simulación de estrategias de ...

  La Necesidad de extensión agraria en vacuno lechero 

  Seguí i Parpal, Antoni (Date of defense: 2005-05-06)

  A partir de 1980, els canvis polítics, socials i administratius van provocar la desaparició gradual del Servei d’Extensió Agrària a Catalunya, establint-se grups d’assessorament, aliens a l’administració pública, bé ...

  Repercusión del destete precoz y la suplementación sobre las pautas de crecimiento y desarrollo de los terneros 

  Blanco Alibés, Mireia (Date of defense: 2007-11-16)

  Aquesta tesi es va plantejar per obtenir informació sobre l'efecte de l'edat al deslletament i la suplementació durant la lactació, sobre els rendiments tècnic-econòmics de vedells en condicions de producció mediterrànies. ...

  Influencia del viaje comercial sobre el bienestar de los cerdos transportados en españa 

  Averós Florensa, Xavier (Date of defense: 2008-05-23)

  Per estudiar els principals factors amb un efecte sobre el benestar de garrins i porcs de sacrifici transportats en condicions comercials espanyoles es van realitzar tres experiments, recollint informació relativa a l'efecte ...

  Genes asociados con la deposición y composición de grasas en porcino: estudios de expresión génica, proteínas y genética funcional y estructural 

  Cánovas Tienda, Angela (Date of defense: 2011-03-08)

  La present Tesi Doctoral s’emmarca dins d’una línia d’investigació dedicada a l’estudi de les bases genètiques del metabolisme dels greixos en relació a la producció de carn de porcí d’alta qualitat i saludable. L’objectiu ...

  Estudio de genes con influencia en prolificidad y estacionalidad reproductiva en la raza ovina rasa aragonesa 

  Martínez Royo, Albert (Date of defense: 2011-04-14)

  La present Tesi es centra en la caracterització y avaluació dels cuatre gens candidats BMPR1B, BMP15, GDF9 i MTNR1A, a la raça ovina Rasa Aragonesa (RAA) per ser utilitzats en selecció assistida per marcadors (MAS) en ...

  Age-and genotype-related changes in intramuscular fat content and composition in pigs using longitudinal data 

  Bosch Puig, Lluís (Date of defense: 2011-11-11)

  La present Tesi Doctoral s’emmarca en una línia d’investigació del Departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida, dedicada a la millora genètica de la qualitat de la carn en bestiar porcí, en particular del ...

  From parrurition to pregnancy. A clinical perspective in the dairy cow 

  López-Helguera, Irene (Date of defense: 2012-06-14)

  La vaca lletera d’alta producció actual pateix un estrés metabòlic ques’uneix a altres tipus d’estrés com el del part i de la gestació. Malgratles millores en nutrició i genètica, la eficàcia reproductiva d’aquestsanimals ...

  Biomarkers associated to fat content and composition in pigs 

  Muñoz Forcada, Rebeca (Date of defense: 2012-11-09)

  La tesi es compon de tres estudis que es van realitzar amb la finalitat de disminuir el cost analític que suposa la determinació rutinària de la greix intramuscular (GIM) i de l'àcid oleic, així com d’investigar els ...

  Aspects on maternal immune health during gestation and early postpartum periods in the cow 

  Abd-Elfatah Hassan, Ahmed (Date of defense: 2013-01-17)

  Aquesta tesi (mitjançant cinc estudis) va ser destinada a investigar factors que tenen un efecte potencial sobre la salut materna durant la gestació i el postpart temprà, tenint en compte la melatonina com una possible ...

  Modelización del sistema productivo porcino y evaluación de los parámetros técnicos más significativos 

  Fernández Romay, Yulien (Date of defense: 2013-05-29)

  Dos models es van usar en aquest estudi. El primer optimitzar la política de reemplaçament i el segon simula una explotació de truges, es van adaptar i van crear per estimar i comparar índexs tècnics i econòmics de granges ...

  Clinical aspects of C. burnetii infection in dairy cattle 

  Tutusaus Batlle, Joan (Date of defense: 2014-06-10)

  La febre Q és una zoonosis re-emergent endèmica mundialment, causada per Coxiella burnetii, un bacil Gram negatiu intracel.lular. Els remugants domèstics són el reservori principal per als humans. La infecció és principalment ...

  Emisión de amoníaco (NH3) y gases con efecto invernadero (CH4 y N2O) en cerdos en crecimiento: efecto del nivel de proteína y fibra de la ración 

  Morazán Nuñez, Henris Jobany (Date of defense: 2014-10-24)

  A la memòria es presenten els resultats de 4 assajos realitzats per establir l’emissió de GEI (CH4 i N2O) i NH3 en porcs en engreix, diferenciant l’emissió entèrica i la del purí. En el primer, es desenvoluparen els ...