Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Contributions to Context-Aware Smart Healthcare: A Security and Privacy Perspective 

Batista de Frutos, Edgar (Date of defense: 2022-05-24)

Les tecnologies de la informació i la comunicació han canviat les nostres vides de manera irreversible. La indústria sanitària, una de les indústries més grans i de major creixement, està dedicant molts esforços per adoptar ...

Developing Novel Criteria to Classify ARDS Severity using a Machine Learning Approach 

Abdelall, Mohammed Gamal Sayed (Date of defense: 2022-07-19)

Davant de les dificultats mèdiques per abordar correctament els problemes del ARDS, tal com es reporten en múltiples publicacions especialitzades, en aquesta tesi hem plantejat la hipòtesi que l'ús de tecnologies modernes ...

Analyzing the breast tissue in mammograms using deep learning 

Saffari Tabalvandani, Nasibeh (Date of defense: 2022-03-24)

La densitat mamogràfica de la mama (MBD) reflecteix la quantitat d'àrea fibroglandular del teixit mamari que apareix blanca i brillant a les mamografies, comunament coneguda com a densitat percentual de la mama (PD%). El ...

Synchronization in Complex Networks Under Uncertainty 

Arola Fernández, Lluís (Date of defense: 2022-05-06)

La sincronització en xarxes és la música dels sistemes complexes. Els ritmes col·lectius que emergeixen de molts oscil·ladors acoblats expliquen el batec constant del cor, els patrons recurrents d'activitat neuronal i la ...

Total protection in graphs 

Cabrera Martínez, Abel (Date of defense: 2021-09-16)

Suposem que una o diverses entitats estan situades en alguns dels vèrtexs d'un graf simple, i que una entitat situada en un vèrtex es pot ocupar d'un problema en qualsevol vèrtex del seu entorn tancat. En general, una ...

Common information techniques for the study of matroid representation and secret sharing schemes 

Olugbenga Bamiloshin, Michael (Date of defense: 2021-07-08)

La caracterització dels matroides representables es un problema obert que està relacionat amb la caracterització de les estructures d'accés que admeten esquemes de compartició ideals. En aquests esquemes, la llargada del ...

Utility-Preserving Anonymization of Textual Documents 

Hassan, FadiAbdulfattah Mohammed (Date of defense: 2021-06-21)

Cada dia els éssers humans afegim una gran quantitat de dades a Internet, tals com piulades, opinions, fotos i vídeos. Les organitzacions que recullen aquestes dades tan diverses n'extreuen informació per tal de millorar ...

Pre-service teachers' mathematics teaching beliefs and mathematical content knowledge 

Segarra Escandón, Jaime Rodrigo (Date of defense: 2021-05-06)

L’estudi del coneixement matemàtic i les creences de l’eficàcia de l’ensenyament de les matemàtiques en la formació inicial dels futurs mestres és fonamental, ja que influencia el rendiment acadèmic dels seus estudiants. ...

Image Segmentation Methods for Automatic Detection of the Anatomical Structure of the Eye in People with Diabetic Retinopathy 

Escorcia Gutierrez, José (Date of defense: 2021-04-21)

Aquesta tesi s'emmarca dins del pla integral de prevenció precoç de la Retinopatia Diabètica (RD) posat en marxa pel govern espanyol seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut de promoure iniciatives ...

Real-Time Localization of Multi-Oriented Text in Natural Scene Images 

Gironés Sancho, Xavier (Date of defense: 2021-03-16)

Aquesta tesi es centra en el problema de la localització de textos en imatges d'escenes naturals des de la perspectiva de l'eficiència. Amb aquesta finalitat, s'introdueix un mètode de localització de text multiorientat ...

Development of New Models for Vision-Based Human Activity Recognition 

Saleh Alraimi, Adel (Date of defense: 2019-04-12)

Els mètodes de reconeixement d'accions permeten als sistemes intel·ligents reconèixer accions humanes en vídeos de la vida quotidiana. No obstant, molts mètodes de reconeixement d'accions donen taxes notables d’error de ...

Development of Machine Learning Techniques for Diabetic Retinopathy Risk Estimation 

Saleh Ali Ali, Emran (Date of defense: 2020-11-09)

La retinopatia diabètica (DR) és una malaltia crònica. És una de les principals complicacions de diabetis i una causa essencial de pèrdua de visió entre les persones que pateixen diabetis. Els pacients diabètics han de ...

Lightweight and Privacy-Preserving Access Protocols for Low Emission Zones 

Anglés Tafalla, Carles (Date of defense: 2020-01-22)

Les Zones de Baixes Emissions (ZBE), és a dir, àrees on s'apliquen certes restriccions o recàrrecs als seus usuaris d'acord amb les emissions dels seus vehicles, s'han convertit en un dels mecanismes més populars per abordar ...

Contributions to Lifelogging Protection In Streaming Environments 

Pàmies Estrems, David (Date of defense: 2020-09-10)

Tots els dies, més de cinc mil milions de persones generen algun tipus de dada a través d'Internet. Per accedir a aquesta informació, necessitem utilitzar serveis de recerca, ja siguin motors de cerca web o assistents ...

Learning the Graph Edit Distance through embedding the graph matching 

Ahmed Algabli, Shaima (Date of defense: 2020-06-17)

Els gràfics són estructures de dades abstractes que s’utilitzen per modelar problemes reals amb dues entitats bàsiques: nodes i vores. Cada node o vèrtex representa un punt d'interès rellevant d'un problema i cada vora ...

Sentiment Analysis of Textual Content in Social Networks. From Hand-Crafted to Deep Learning-Based Models 

Jabreel, Mohammed Hamood Abdullah (Date of defense: 2020-05-18)

Aquesta tesi proposa diversos mètodes avançats per analitzar automàticament el contingut textual compartit a les xarxes socials i identificar les opinions, emocions i sentiments a diferents nivells d’anàlisi i en diferents ...

Efficient Deep Learning Models and Their Applications to Health Informatics 

Sarker, Md Mostafa Kamal (Date of defense: 2019-11-12)

This thesis designed and implemented efficient deep learning methods to solve classification and segmentation problems in two major health informatics domains, namely pervasive sensing and medical imaging. In the area of ...

Segmentation and classification of multimodal medical images based on generative adversarial learning and convolutional neural networks 

Singh, Vivek Kumar (Date of defense: 2019-11-22)

L’objectiu principal d’aquesta tesi és crear un sistema CAD avançat per a qualsevol tipus de modalitat d’imatge mèdica amb altes taxes de sensibilitat i especificitat basades en tècniques d’aprenentatge profund. Més ...

Error-tolerant Graph Matching on Huge Graphs and Learning Strategies on the Edit Costs 

Santacruz Muñoz, José Luis (Date of defense: 2019-06-12)

Els grafs són estructures de dades abstractes que s'utilitzen per a modelar problemes reals amb dues entitats bàsiques: nodes i arestes. Cada node o vèrtex representa un punt d'interès rellevant d'un problema, i cada aresta ...

Contributions to Trajectory Analysis and Prediction: Statistical and Deep Learning Techniques 

Abdulrahman Qasem, Al-Molegi (Date of defense: 2019-06-19)

A causa de l’estreta relació entre la vida de les persones i determinades ubicacions geogràfiques, les dades històriques sobre trajectòries d’una persona contenen informació valuosa que es pot utilitzar per descobrir els ...

More