Contributions of the epistemological and didactic analysis: question-answer maps in engineering and in teacher education 

  Florensa Ferrando, Ignasi (Date of defense: 2018-12-14)

  Durant aquestes últimes dècades hi ha hagut un moviment important que promou un canvi en les institucions escolars i, més concretament, en com els processos d'ensenyament i aprenentatge es desenvolupen. No obstant això, ...

  El mercado español de fabricantes de pinturas: estudio diagnóstico 

  Diloy Barrio, José Luis (Date of defense: 2016-01-18)

  Aquesta tesi doctorat analitza la situació del mercat espanyol de pintures. S’ha realitzat un estudi diagnòstic del mercat espanyol de fabricants de pintures a partir d’una descripció macroeconòmica i amb posterioritat ...

  La imagen pública de la química en Twitter 

  Guerris Larruy, Manuel (Date of defense: 2021-09-28)

  La imatge pública de la química s'ha estudiat mitjançant l'anàlisi de documents i enquestes. Twitter és una xarxa social d'abast mundial que, a diferència de les fonts anteriors, es basa en opinions breus i espontànies. ...

  Questioning statistics for business administration through study and research paths 

  Markulin, Kristina (Date of defense: 2024-06-27)

  El camp de l'estadística està evolucionant ràpidament amb l'aparició de la ciència de les dades. Malgrat tot, aquesta evolució no s'ha integrat plenament en l'ensenyament universitari. Continua imperant una organització ...

  Three essays on human mobility and child development in China 

  Wanglu, Huaxin (Date of defense: 2023-07-26)

  La mobilitat humana i el desenvolupament infantil són parts essencials del desenvolupament humà. La Xina, com la segona nació més poblada del món i actualment la segona economia més gran i de renda mitjana alta, proporciona ...