Now showing items 1-20 of 355

  Photocatalytic Strategies for the Functionalization of Pyridines 

  Georgiou, Eleni (Date of defense: 2023-06-27)

  L’objectiu d’aquesta tesi és el desenvolupament de noves estratègies fotocatalítiques per la funcionalització de piridines. Donada la importància d’aquests motius estructurals al sector farmacèutic i altres, el desenvolupament ...

  Photochemistry and Organocatalysis for Radical-Based Carbon-Carbon Bond-Forming Processes 

  Le Saux, Emilien (Date of defense: 2023-06-26)

  Les transformacions fotoquímiques es basen en la capacitat de les molècules orgàniques o catalitzadors per absorbir llum i assolir estats electrònics excitats. Atès que les propietats químiques i físiques de les molècules ...

  Covalent & Supramolecular Phosphorus Ligands for Linear-Selective Hydroformylations 

  Romero Navarro, Andrés (Date of defense: 2023-06-20)

  La hidroformilació d'octens terminals i de l’intern catalitzada en presència de cobalt i del lligand Xantphos, o de complexos derivats de Xantphos, va donar lloc a una alta selectivitat en la formació d'aldehids. La relació ...

  Mechanistic Investigations on Transition Metal-Catalyzed Asymmetric Allylic and Propargylic Substitution Reactions 

  Garcia Roca, Aleria (Date of defense: 2023-06-15)

  Forjar estereocentres altament congestionats de manera asimètrica és de gran interès per a la indústria química fina i farmacèutica, ja que aquests motius estressats estèricament (normalment són estereocentres terciaris ...

  Design of New Gold(I) Catalysts: Dissecting Electronic and Steric Effects 

  Arroyo Bondia, Ana (Date of defense: 2023-05-19)

  Les transformacions catalitzades per or(I) s'han estudiat durant les dues últimes dècades per a la preparació de molècules complexes. Aquesta Tesi Doctoral s'ha centrat principalment en ampliar els coneixements en catàlisi ...

  Seafood as a link between high production volume chemicals contamination and population health 

  Castro Serrano, Óscar (Date of defense: 2023-05-11)

  Els productes químics d'alt volum de producció (AVPs) es produeixen i/o fabriquen en més de 1000 tones a l’any a l'Espai Econòmic Europeu. Les fragàncies sintètiques, els èsters de l’àcid fosfòric, els èsters de l’àcid ...

  Evaluation of novel mixed-mode ion-exchange materials to address environmental analytical problems 

  Nadal Lozano, Joan Carles (Date of defense: 2023-04-20)

  Actualment, és necessari determinar contaminants orgànics emergents en mostres ambientals a causa del seu ús generalitzat i dels problemes de contaminació que provoquen en el medi ambient. A causa dels diversos compostos ...

  Studies on Gold(I) Complexes: from Chiral Catalysts to Elusive Intermediates 

  Pérez Jimeno, Alba Helena (Date of defense: 2023-03-10)

  La incomparable habilitat de l'or(I) respecte a altres metalls de transició per a activar compostos insaturats ha causat un augment exponencial en el seu ús com a catalitzador de reaccions orgàniques. Això ha promogut ...

  Water Splitting Electrocatalysts in Acidic Media: in the Search of Non-noble Metal Alternatives 

  Yu, Jiahao (Date of defense: 2023-03-23)

  L'electròlisi de membrana d'intercanvi de protons (PEM) és una tecnologia comercialment madura i sostenible per a la producció d'hidrogen en àcid, però la manca de materials basats en metalls no nobles tant a l'ànode com ...

  Photoredox catalysis mediated by transition metal complexes. Towards challenging organic reductions 

  Pascual Gascón, David (Date of defense: 2023-02-22)

  La catàlisi fotorredox utilitza llum com a font d’energia per a realitzar reaccions químiques que involucren processos de transferència d’electrons. A més, la implementació de l’aigua com a font d’equivalents d’hidrogen ...

  Unweaving complex reactivity: graph-based tools to handle chemical reaction networks 

  Garay Ruiz, Diego (Date of defense: 2023-02-10)

  La informació a nivell molecular obtinguda mitjançant estudis "in silico" s’ha establert com una eina essencial per a la caracterització de mecanismes de reacció complexos. A més, l’aplicabilitat de la química computacional ...

  Metal-Organic Frameworks and Covalent Organic Frameworks as single site catalysts for organic transformations 

  Gutiérrez Victoriano, Luis (Date of defense: 2023-01-20)

  Els Metal-Organic frameworks (MOFs) i Covalent Organic Frameworks (COFs) són nous tipus de materials porosos que han atret una gran atenció a causa de la seva combinació única de propietats: alta porositat, bona estabilitat ...

  Forging sp3 Architectures via sp3 C−C Bond Cleavage and 1,2-Alkylboration Strategies 

  Cong, Fei (Date of defense: 2023-01-16)

  La creixent demanda d'estructures que contenen carbonis amb caràcter sp3 en el desenvolupament de fàrmacs, ha provocat que nous mètodes per construir enllaços entre carbonis sp3 hagin atret  un creixent interès per part ...

  New Reactions in Metal-based and Enzymatic Catalysis 

  Faraone, Adriana (Date of defense: 2023-01-10)

  Aquesta tesi doctoral es proposa investigar noves funcions catalítiques a partir d'estratègies ben establertes en catàlisi asimètrica, amb l'objectiu de desenvolupar processos enantioselectius no convencionals des del punt ...

  New Organic Electrochemical Sensing Platforms For The Point-Of-Need 

  Ait Yazza, Adil (Date of defense: 2022-12-22)

  En els darrers anys, les eines de monitorització i diagnòstic de l'assistència sanitària, com ara el punt de necessitat (PON) i el punt d'atenció (POC) van ser testimonis d'una demanda creixent dels proveïdors sanitaris i ...

  Interpretable models to explain Heterogeneous Catalysis 

  Sabadell Rendón, Albert (Date of defense: 2022-12-12)

  La descripció matemàtica dels experiments és la clau per a la optimització dels processos industrials. En particular, la modelització de processos catalítics des del nivell atòmic a reactors de mida real permet obtenir ...

  Establishment of a fully automatized microfluidic platform for the screening and characterization of novel Hepatitis B virus capsid assembly modulators 

  Vermes, Tamás (Date of defense: 2022-03-10)

  El procés de descobriment de fàrmacs s'enfronta a importants desafiaments a causa de la constant disminució dels guanys per medicament atesa la disminució en les noves aprovacions de la FDA combinada amb el constant augment ...

  Stereoselective synthesis of fluorinated glycoconjugates.Tuning physicochemical parameters for therapeutic drug development 

  Bascuas Jiménez de Bagúes, Isabel (Date of defense: 2022-11-11)

  Els glicòsids juguen un paper important en una gran varietat de processos biològics, com l'adhesió a cèl·lules, la immunitat, la inflamació, les interaccions hoste-patogen i la metàstasi del càncer. Tot i això, les ...

  POMSimulator: A method for understanding the Multi-Equilibria and Self-Assembly Processes of Polyoxometalates 

  Petrus Pérez, Enric (Date of defense: 2022-11-10)

  En aquesta tesi hem desenvolupat POMSimulator, una novetat computacional mètode que prediu l'especiació aquosa d'oxocúmuls moleculars així com el mecanisme de formació. En el nostre primer treball nosaltres va provar ...

  Catalytic transformations enabled by dual nickel-photoredox manifolds 

  Higginson, Bradley (Date of defense: 2022-11-17)

  La catàlisis metallafotoredox ha canviat dràsticament la perspectiva de la química orgànica sintètica. Així doncs, ha obert nombrosos camins per accedir a transformacions anteriorment difícils, oferint un nou enfocament ...